Tumany pyłu i kurzu w Skawinie, czyli uliczna zamiatarka w akcji

_IMG_20160317_075338Napisał dziś do nas Pan Stanisław dołączając do maila kilka fotografii wykonanych dzisiaj na ulicach Skawiny. Zdjęcia przedstawiają pracę zamiatarki, ale bez wody, czyli “na sucho”, i bez filtrów pyłowych. Mieszkańcy przed pyłem i kurzem uciekali w popłochu – jak napisał Czytelnik w mailu. Oto pełna treść maila oraz zdjęcia przesłane do redakcji.

Treść wiadomości:

W załączeniu przesyłam zdjęcia “pracy” zamiatarki w dniu dzisiejszym tj. 17.03.2016 godzina 8 rano.

Zamiatano na sucho. W zamiatarce brak filtrów pyłowych. Nie zdążyłem zrobić zdjęć w czasie pracy zamiatarki na ulicy Szkolnej, ludzie uciekali przed pyłem albo czekali aż pył opadnie.
Zdjęcia wykonałem na ulicy Kościuszki.
Moja żona dzwoniła do naszego Urzędu Miasta do Ochrony Środowiska i zaczęło się odsyłanie od jednego do drugiego, przy czwartym z kolei kolejnym urzędniku porządnie się zdenerwowała.
Obiecano że sprawę załatwią.
Pozdrawiam
{…}

__

Zdjęcia:

_IMG_20160317_075305

_IMG_20160317_075338

_IMG_20160317_075340

Prawdziwa apokalipsa…

15 response to "Tumany pyłu i kurzu w Skawinie, czyli uliczna zamiatarka w akcji"

 1. Przez: CRU Zamieszczono: 22 marca 2016

  Centralny Rejestr Umów
  http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/id,289258.html
  MZU spólka z o.o – zimowe utrzymanie chodników, schodów, kladek, ciągów pieszych, alejek, placów parkingów i przystanków autobusowyvch – 01.01.2016 r. – 31.03.2016 r.
  213 600,00 zł brutto za całóść umowy.

 2. Przez: smog Zamieszczono: 20 marca 2016

  Zbys trza było to wysłać do Gminy, nie wklejać. To powinno być na stronie UMiG w zakładce w BIP. Włodarze, radni miejscy powinni dokładnie zapoznać się z obowiązkami. Wydział ROŚ powinien skupić się na pracy w terenie, zacząć edukację społeczeństwa, zarządców terenów. Straż Miejska to nie JRG, że udają się do pożaru na wezwanie. Zapewne byli w tym terenie wlepiając mandaty za parkowanie, nie widzieli jak “sprząta” się ulicę na sucho? Jeśli firma nie posiada odpowiedniego sprzętu to niech nikt nie udaje, że ulice się sprząta. Szkoda naszych podatków i zdrowia. Przeganianie kurzu jest bardziej szkodliwe od pozostawienia go, czekania na ulewny deszcz.

  • Przez: mieszkaniec Zamieszczono: 21 marca 2016

   Nie bardzo władze przejmują się komentarzami w necie i telefonami mieszkańców do urzędu. W następnych dniach kurz unosił się na ul. Słonecznej i Ogrody. Zaraz po przejeździe odkurzacza ruszyli do boju eksperci od zieleńców z dmuchawami. Więcej hałasu z tych urządzeń jak pożytku w sprzątaniu, trawniki najlepiej grabić a nie wydmuchiwać.
   Kraków jest już w posiadaniu nowoczesnych zamiatarek wyposażonych w system PM10 zapobiegający zapyleniu podczas pracy w mieście, system recyklingu wody

   Czytaj więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/6563990,krakow-do-miasta-trafily-nowe-zamiatarki-uliczne-zdjecia,id,t.html

  • Przez: zbys Zamieszczono: 22 marca 2016

   wysyłałem już wiele rzeczy niezgodnych z prawem powoływałem się na ustawy, rozporządzenia, wnosiłem skargi na bezczynności organów administracji państwowej, i mają to wszystko ………….. telefoniczne informacją że nie ma pieniędzy, ale podatki do góry !!!!! Ale nagrody będą w urzędzie za dobrą pracę ………..

   • Przez: głos Zamieszczono: 23 marca 2016

    zbys, czy te odmowy masz na piśmie? jeżeli zgłaszasz tylko ustnie, to nie ma to żadnej wartości. Na pisemną skargę urząd musi odpowiedzieć, ale telefon? zapomnij, nic sie nie stało, nie ma śladu po rozmowie, wszystko uleciało w eter.

    A tak swoją drogą, to nasze wpisy – kochana Redakcjo – też nie wywieraja żadnego efektu jak widać. Panie Redaktorze! proponuję wszystko wydrukować i złozyc na dziennik podawczy w formie skargi – wtedy otrzymamy odpowiedź z uzasadnieniem “niemocy urzędowej”

 3. Przez: Zbys Zamieszczono: 20 marca 2016

  Nikt nie sprząta chodników i ulic w Skawinie a to nasze zdrowie i obowiązek Miasta i Gminy Skawina.

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850140060
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052362008

  Rozdział 2
  Zadania gmin

  Art. 3.

  1. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.

  2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

  1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;

  2) zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami:

  a) regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – o ile obowiązek budowy takich instalacji wynika z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

  b) stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,

  c) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,

  d) szaletów publicznych;

  3) obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

  4) nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

  5) ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

  6) tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;

  7) zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

  8) prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

  9) udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:

  a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

  b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

  c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

  d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

  – firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

  – adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów;

  e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.), zawierające:

  – firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  – adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy;

  10) dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

  a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

  b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

  c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

  d) liczby mieszkańców,

  e) liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6–12,

  f) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

  g) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy;

  11) zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku;

  12) utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg;

  13) określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych;

  14) zapobiegają bezdomności zwierząt na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

  15) zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;

  16) znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt.

  2a. W razie wykonywania przez związek międzygminny zadań, o których mowa w ust. 2, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku.

  2b. Gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami.

  3. Gminy prowadzą ewidencję:

  1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

  2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

  3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

  Art. 3a.

  1. Gminy, realizując zadania polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, są obowiązane do:

  1) przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, lub

  2) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.), lub

  3) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).

  2. W przypadku gdy przetarg, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zakończy się wynikiem negatywnym albo gdy nie zostanie dokonany wybór partnera prywatnego na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, albo gdy nie zostanie dokonany wybór koncesjonariusza na zasadach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, gmina może samodzielnie realizować zadanie polegające na budowie, utrzymaniu lub eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

  3. Do przetargów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047).

  Art. 3b.

  1. Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:

  1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;

  2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.

  2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  1) poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach, uwzględniając potrzebę osiągnięcia poziomów określonych w ust. 1;

  2) sposób obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, kierując się koniecznością możliwości zweryfikowania ich osiągnięcia przez każdą gminę.

  Art. 3c.

  1. Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  1) do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

  2) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

  – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

  2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  1) poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach, uwzględniając potrzebę osiągnięcia poziomów określonych w ust. 1;

  2) sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, uwzględniając uzasadnione szacunki masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych na mieszkańca w 1995 r., dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę oraz procentowy udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

  Art. 4.

  1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest aktem prawa miejscowego.

  2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

  1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

  a) prowadzenie [we wskazanym zakresie] selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych [,] [w tym powstających w gospodarstwach domowych] lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: [przeterminowanych leków i chemikaliów] przeterminowane leki i chemikalia, [zużytych baterii i akumulatorów] zużyte baterie i akumulatory, [zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego] zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, [mebli i innych odpadów wielkogabarytowych] meble i inne odpady wielkogabarytowe, [odpadów budowlanych i rozbiórkowych] zużyte opony [oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych], odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a,

  b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

  c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

  2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

  a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

  b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

  3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

  4) (uchylony)

  5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

  6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

  7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

  8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

  2a. Regulamin może wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione w ust. 2 pkt 1 lit. a.

  3. Rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.

  Art. 4a.

  Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony,

  2) odpady komunalne podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania spośród wskazany

  – kierując się potrzebą ujednolicenia wymagań w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz uzyskania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania.

  https://rf.gov.pl/porady-sezonowe/Odpowiedzialnosc_za_utrzymanie_drog__chodnikow__nieruchomosci___praktyczne_wskazowki_w_dochodzeniu_roszczen_za___zimowe___2509

  Proponuję zgłoszenie zapotrzebowania, w swojej lokalizacji na sprzątanie ulicy, Gmina Skawina nie może odmówić !!!!!!!!

  • Przez: Redakcja Zamieszczono: 20 marca 2016

   Prosimy o nie przeklejanie całych fragmentów treści aktów prawnych w komentarzach.

 4. Przez: oburzony Zamieszczono: 19 marca 2016

  Skawinę zatruwa wysoka emisja, o której sie milczy,
  niska emisja, na którą sie narzeka,
  wtórna emisja, o której się nic nie wie?????
  Tylko woda i mycie wszystkiego co sie da może zapobiec emisji wtórnej!!! Myjemy parapety okien, ściany domów
  i ULICE myjemy, chodniki, jezdnie myjemy, polewamy trawniki.
  Ten pył unoszący sie w powietrzu przy zamiataniu miasta na sucho jednoznacznie dowodzi, że Wydział Ochrony Środowiska natychmiast należy przeszkolić -wykazali sie całkowitym brakiem kompetencji.
  Skawina dusi sie od smogu, a Urząd wysyła zamiatarki? toż to czysty skandal.
  Urzednicy wasz brak podstawowej wiedzy szkodzi mieszkańcom i Wam też. Nie duście nas!!!

 5. Przez: stefan Zamieszczono: 18 marca 2016

  a czego mozna sie spodziewac po zarzadzajacych tym “miastem”? 4 drogi na krzyz, kazda w agonalnym stanie. budowa kolejnego marketu/galerii przy ul. Radziszowskiej, ale planow na przebudowe drogi brak. i tak od lat. dlatego nie ma sie co dziwic, ze Skawina ciagle jest postrzegana jako podrzedna miescina

  • Przez: ruina Zamieszczono: 19 marca 2016

   Jak to, przecież “obwodnica” miała być lekiem na całe zło. Wycięcie lasów, zaoranie łąk, wpakowanie milionów w infrastrukturę stref, miało stworzyć powszechny dobrobyt mieszkańców gminy. 🙂
   Korki, smog, brud, rozjechane drogi, zdemolowany transport autobusowy podpierany busami, “kontrolowane” zadłużenie, domy kultury baz kultury, biblioteki bez czytelników i książek, betonowy Rynek, darmowy internet, to otrzymali mieszkańcy eksploatowanego przez decydentów miasta.
   Większości osób nie interesują poczynania decydentów, nie patrzą na koszt ich działań w nie tak odległej przyszłości.

 6. Przez: agata Zamieszczono: 18 marca 2016

  A teraz na trawniki i chodniki ruszą sprzątacze z dmuchawami, podniosą pył, przerzucą na ulicę. Dmuchawy to ekstra wynalazek przy takich podmuchach wiatru jak dziś. 🙂
  System jak w zimie gdy spadnie śnieg. Przejeżdża pług wrzuca śnieg na chodnik a dozorcy z chodników na jezdnię.

 7. Przez: smog Zamieszczono: 18 marca 2016

  Żyjemy w chorym mieście, sprzątanie ulic po zimie której nie było. Można to było robić na bieżąco przy takiej aurze. Jest grafik wg którego zimą walimy sól, piach i popiół na drogi a wiosną przeganiamy z drogi zamiatarką.
  Elastyczne zarządzanie środowiskiem i urzędniczy beton.

 8. Przez: jarosław Zamieszczono: 18 marca 2016

  Kto wygrał przetarg na sprzątanie ulic? Co oprócz soli sypano na drogi, popiół ?
  Na każdym kroku widać tą dbałość o środowisko, monitoring powietrza tylko to potwierdza.
  Takie sprzątanie to jak odkurzanie bez zakładania worka i filtrów. Z podłogi zebrane wyląduje na meblach i sprzętach.
  Jaki Pan taki kram.
  Prognozowana jakość powietrza dla: miasta Skawiny – dziś i jutro ZŁA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *