UNIEWAŻNIONO przetarg na “Mechaniczne oczyszczanie i zmywanie ulic na terenie miasta Skawina”

BIP-LOGOW dniu 18 marca 2014 r. na stronie BIP UMiG Skawina umieszczono ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem było mechaniczne oczyszczanie ulic, powierzchnia – 93 448 m2 i zmywanie ulic, powierzchnia – 147 859 m2, na terenie miasta Skawina. Kryterium oceny złożonych w przetargu nieograniczonym ofert miała być najniższa cena. Termin składania ofert ustalono na dzień 1 kwietnia 2014 roku. Wczoraj w godzinach popołudniowych przetarg został jednak unieważniony z przyczyn, o których poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało umieszczone dnia 18 marca 2014 roku na stronie BIP UMiG Skawina pod linkiem: Mechaniczne oczyszczanie i zmywanie ulic na terenie miasta Skawina

24 marca 2014 roku przetarg został unieważniony. Treść zawiadomienia o unieważnieniu postępowania:

 

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

dotyczy:  Przetarg nieograniczony Nr ZP.271.13.IGK.2014

 „Mechaniczne oczyszczanie i zmywanie ulic gminnych na terenie miasta Skawina”

Urząd Miasta i Gminy Skawina zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym.

 Skawina, 24. 03. 2014 r.

Przyczyna unieważnienia przetargu do pobrania KLIKNIJ TUTAJ

Włodzimierz Dzierżanowski w komentarzu do art. 93 Prawa Zamówień Publicznych stwierdza, że:

“(…)Unieważnienie postępowania może nastąpić ze względu na interes publiczny, który sprawia, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia byłoby wbrew temu interesowi. Aby zamawiający mógł powołać się na tę przesłankę, musi udowodnić, że wcześniej, czyli w momencie wszczęcia postępowania, nie można było przy zachowaniu odpowiedniej staranności przewidzieć, iż zmienią się okoliczności, a w wyniku ich zmiany – kontynuować postępowania, i udzielenie zamówienia publicznego nie będzie leżało w interesie publicznym. Zmiana okoliczności musi mieć przy tym charakter istotny, a więc znaczący i niebagatelny. Powołanie się na powyższą przesłankę unieważnienia wymaga od zamawiającego prawidłowego posłużenia się pojęciem interesu publicznego, który nie musi być tożsamy z interesem zamawiającego. Zgodnie z uchwałą TK z dnia 12 marca 1997 r., W 8/96, OTK 1997, nr 1, poz. 15, za interes publiczny należy bez wątpienia uznawać korzyści uzyskiwane w wyniku realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciążących na administracji rządowej oraz samorządowej, realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, związanych np. z ochroną zdrowia, oświaty, kultury, porządku publicznego. Powołując się na komentowaną przesłankę unieważnienia, zamawiający powinien wskazać, jaki interes publiczny wymaga dokonania przez niego unieważnienia postępowania. Tylko w ten sposób będzie bowiem w stanie udowodnić, że przesłanka ta rzeczywiście wystąpiła.

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 10 lipca 2002 r., V Ca 960/02, ZPO 2002, nr 1, poz. 140, uznał, że nie można postawić znaku równości pomiędzy interesem publicznym a brakiem środków na realizację przedsięwzięcia objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia. Należy więc przyjąć, że inne niż wynikające z ogłoszonego postępowania potrzeby zamawiającego i zachodząca w związku z tym konieczność ograniczenia wydatków na nabycie przedmiotu zamówienia nie mogą być samoistną przyczyną unieważnienia postępowania. Dopiero wykazanie, że wykonanie zamówienia będzie godzić w interes publiczny, może powodować, iż środki nań przeznaczone nie powinny być wydane, a zamówienie nie powinno być udzielone. Ponadto nie zawsze interes publiczny musi przeważać nad interesem indywidualnym. Aby taka sytuacja miała miejsce, interes publiczny musi być na tyle istotny, że niezbędne jest jego postawienie przed indywidualnym interesem uczestników postępowania.(…)”

Zapytaliśmy UMiG w Skawinie o przyczynę unieważnienia przetargu. Czekamy na odpowiedź.

Jak tylko ją uzyskamy, umieścimy ją w tym artykule.

AKTUALIZACJA z dnia 10 kwietnia 2014 r.:

Dziś mija 15 dzień od dnia, w którym  zawnioskowaliśmy do Urzędu Miasta i Gminy Skawina o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie powodu unieważnienia powyższego przetargu.

Niestety żadna odpowiedź z urzędu dotychczas nie nadeszła, dlatego też zasadnym jest złożenie w najbliższych dniach skargi na bezczynność burmistrza do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

AKTUALIZACJA z dnia 17 kwietnia 2014 r.:

Z uwagi na nieskomplikowany charakter naszego zapytania – wniosku, zamiast składania skargi na bezczynność UMiG Skawina do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, zdecydowaliśmy się na przesłanie do urzędu, za pośrednictwem platformy ePUAP, wezwania do realizacji w ciągu 7 dni naszego wniosku z dnia 26 marca 2014 r.

Termin na odpowiedź na wniosek mija 24 kwietnia 2014 r. o północy.

AKTUALIZACJA z dnia 24 kwietnia 2014 r.:

Wyjaśnienie Urzędu Miasta i Gminy Skawina w sprawie unieważnienia przetargu.

 

1 response to "UNIEWAŻNIONO przetarg na “Mechaniczne oczyszczanie i zmywanie ulic na terenie miasta Skawina”"

  1. Przez: głos Zamieszczono: 27 marca 2014

    Trzeba będzie zmienić szablon unieważnienia 😉
    Określenie interes publiczny, kiedyś używano racja stanu, też nie podając o co chodzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *