Unieważniony przetarg na przebudowę ul. Mieczysława Wrony (rondo turbinowe przy zjeździe z A4 w stronę Skawiny)

[AKTUALIZACJA, 27 lipca 2019 r. z uwagi na pomyłkę ZDMK] Po przedwczorajszym oddaniu do użytkowania kolejnego odcinka obwodnicy Skawina oraz spodziewanego braku zmiany (poprawy) sytuacji przy wjeździe na ul. Krakowską (wylot z tej obwodnicy), zapytaliśmy wczoraj Zarząd Dróg Miasta Krakowa (jako jednostkę odpowiedzialną) o stan realizacji inwestycji pn.: “Rozbudowa ul. Wrony – etap II na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem: Skotnicka – Wrony – Podgórki Tynieckie – która zakłada budowę ronda turbinowego.”, który w jakiś sposób mógłby pomóc w rozwiązaniu tej patologicznej sytuacji drogowej. Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedź jak aktualnie wygląda sytuacja z budową tego ronda.

Odpowiedź (nie na ten temat) Zarządu Dróg Miasta Krakowa z 24 lipca 2019 r.:

Dzień dobry,

poniżej przesyłam informacje:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zmuszony był unieważnić przetarg na przebudowę ul. Mieczysława Wrony. Planujemy ponowienie przetargu możliwie jak najszybciej. 

Do ogłoszonego w kwietniu br. przetargu zgłosili się wykonawcy. Niestety, oferenci Ci różnie zinterpretowali dokumenty przetargowe, przez co oferty nie były porównywalne. Pracownicy ZDMK próbowali wyjaśnić rozbieżności, jednak ostatecznie uznano, że oferty są obarczone wadami, których nie da się poprawić na obecnym etapie. Dlatego też przetarg został unieważniony i będzie niezwłocznie ogłoszony ponownie. W nowym przetargu kwestie przedmiarów robót zostaną przedstawione w sposób minimalizujący ryzyko pomyłek wykonawców.

Pełne uzasadnienie poniżej i pod linkiem (http://zikit.com.pl/):

Uzasadnienie prawne
Zamawiający unieważnia postępowanie, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ postępowanie zostało obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne

W toku badania ofert Zamawiający stwierdził, że został popełniony błąd, który stanowi podstawę do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający analizując kosztorysy ofertowe uznał, że nie jest w stanie stwierdzić, czy w kosztorysie ofertowym dotyczącym oświetlenia Wykonawcy ujęli współczynniki krotności, które znajdowały się w tabeli dołączonej do przedmiaru robót i zatytułowanej kosztorys.
Niespójność w dokumentacji technicznej spowodowała iż trudno w tym przypadku mówić o omyłce wykonawców w ich ofertach.
Część Wykonawców w swoich kosztorysach ofertowych dokonała zmian w przedmiarach polegających na uzupełnieniu informacji o krotności, pozostali Wykonawcy nie wprowadziła tych danych zachowując oryginalną formę przedmiaru zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z powyższym doprowadziło to do sytuacji w której Zamawiający nie może stwierdzić, czy wszyscy Wykonawcy uwzględnili wspomniane współczynniki w kalkulacji swojej ceny jednostkowej.
Zamawiający analizował możliwość poprawienia ofert na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych dokonując symulacji oceny ofert jednak znacząca zmiana cen ofert na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych spowodowałaby by istotną zmianę w treści oferty co jest niemożliwe do poprawy, ponieważ w myśl tego artykułu Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jednak niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonych ofert. Gdyby w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający posłużył się tym przepisem w stosunku do ofert które znacząco wzrosły po ich poprawie oznaczałoby to negocjowanie cen zaproponowanych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego tj. ustalenie czy konkretna cena jednostkowa uwzględnia krotność podaną w przedmiarze robót, czy też nie. W konsekwencji Zamawiający musiałby wystąpić do Wykonawców o przekazanie informacji w jaki sposób dokonać poprawienia omyłki, a Wykonawca mógłby wybrać, czy zaoferowana przez niego cena ma być wyższa czy niższa (wyrok KIO 1411/17 z dnia 31.07.2017r.).
Celem poprawienia omyłek w ofercie wykonawcy jest za każdym razem – w zależności od charakteru stwierdzonej omyłki – doprowadzenie do zgodności treści tej oferty z treścią SIWZ albo eliminacja omyłek rachunkowych czy pisarskich, a nie doprowadzenie do niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, czy do błędu w obliczeniu ceny albo innej nieprawidłowości dyskwalifikującej ofertę z postępowania. Każdy wykonawca składając ofertę w postępowaniu kieruje się wytycznymi zawartymi w SIWZ. W zaistniałej sytuacji oferty Wykonawców stały się dla Zamawiającego nieporównywalne i zamawiający nie jest w stanie dokonać ich oceny. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Prasowy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

tel: 12 616 75 10/69

=====

Dodatkowa informacja z Zarządu Dróg Miasta Krakowa (już dotycząca II etapu tej inwestycji):

Przepraszamy, chyba doszło do pomyłki, rozbudowa ul. Wrony ma 2 etapy. A państwu zależało na informacjach dot. II etapu.

I etap: od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej – przetarg został unieważniony.

Na mapie inwestycji aktualizujemy informacje dotyczące inwestycji –  zgodnie z nimi, w zakresie II etapu: od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej – trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=50.00412909710624%2C19.93632225860142&z=13&mid=15SBXRt9uQRDetyyKblgYuRdS0MB-h4zS

Z wyrazami szacunku,

 

Zespół Prasowy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

tel: 12 616 75 10/69

Kolejna informacja z ZDMK z dnia 26 lipca 2019 r.:

Dzień dobry,

poniżej przesyłamy informacje:

Prace projektowe nadal są kontynuowane.19 czerwca – po czasochłonnej fazie konsultacji projektu – została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która stanowi istotny kamień milowy dla tego zadania.

Zespół projektowy stara się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę koryta potoku Sidzinka, przepływającego w rejonie projektowanego ronda (wspomniana decyzja środowiskowa jest do uzyskania pozwolenia niezbędna). 

W międzyczasie konsultowane są w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa ostatnie szczegóły projektu budowlanego branży drogowej, przed jego ostatecznym uzgodnieniem, otwierającym drogę do dalszych etapów – przygotowania projektów wykonawczych pozostałych branż, a następnie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

Z wyrazami szacunku,

 

Zespół Prasowy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

tel: 12 616 75 10/69

Zobacz także:

Kiedy powstanie rondo turbinowe w ciągu DK 44: skrzyżowanie ul. Skotnickiej – Wrony – Podgórki Tynieckie?

2 response to "Unieważniony przetarg na przebudowę ul. Mieczysława Wrony (rondo turbinowe przy zjeździe z A4 w stronę Skawiny)"

  1. Przez: realista Zamieszczono: 24 lipca 2019

    Mam wrażenie że ZDMK nie zrozumiał pytania. Unieważniono przetarg na budowę odcinka od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej bez skrzyżowania z ulica Skotnicką
    http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-ur…sprawy-2iv2019

    autorowi pytania chodzi o etap II inwestycji z rondem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *