Usterka nr 14 – odpowiedź UMiG Skawina w sprawie braku oświetlenia i pasów na ul. Energetyków

Usterki_gmina-Skawina2Dnia 26 kwietnia 2015 r. przekazaliśmy do Urzędu Miasta i Gminy Skawina zgłoszoną do redakcji Usterkę nr 14. Nasz czytelnik, Pan Tomasz zgłosił problem braku oświetlenia i pasów na ul. Energetyków w Skawinie (część obwodnicy) oraz poprosił o podjęcie interwencji w tej sprawie. Pisaliśmy o tym kilka dni temu 2015 r. w artykule Usterka nr 14 – słabe oświetlenie i brak namalowanych pasów na obwodnicy Skawiny (ul. Energetyków). Wczoraj, tj. 29 kwietnia 2015 r. otrzymaliśmy z Urzędu Miasta i Gminy Skawina merytoryczną odpowiedź w tej sprawie, którą w całości prezentujemy poniżej.

Treść odpowiedzi e-mailowej z UMiG Skawina z dnia 29 kwietnia 2015 r.:

Dzień dobry,
    W odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie, usterka nr 14 – słabe oświetlenie i brak pasów na ul. Energetyków Urząd Miasta i Gminy w Skawinie uprzejmie informuje, że jest w trakcie opracowywania projekt oświetlenia ulicy Energetyków. Zakres projektu obejmuje nawiązanie projektowanej sieci oświetlenia ulicznego do istniejącej sieci kablowej oświetlenia ulicznego od ronda na ul. Energetyków do przejazdu kolejowego na długości około 950 mb. Planowany termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę to miesiąc listopad 2015 roku.
    Jednocześnie informujemy, że sprawa wykonania oznakowania poziomego ul. Energetyków zostaje przekazana do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Włościańska 4, 30 – 138 Kraków do załatwienia zgodnie z posiadanymi kompetencjami – ul. Energetyków jest w zarządzie ZDPK.
Z poważaniem
K a t a r z y n a   Ż e l a z o w s k a – p.o. Inspektora
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
e-mail: katarzynaz@um.skawina.net
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Rynek 14, pok. 5 (I piętro)
tel. /012/ 277 01 81

Informację tę przekazaliśmy już czytelnikowi, który zgłosił usterkę.

Usterki w gminie Skawina – profil obywatelskich zgłoszeń na Facebooku

Jednocześnie czekamy na spełnienie jednej z obietnic Burmistrza złożonej mieszkańcom w kampanii wyborczej 2014, a konkretnie utworzenie przez UMiG Skawina systemu zgłoszeń / platform kontaktowych “POINFORMUJ NAS” i “NAPRAWMY TO”:

Program-Usterki

Źródło: Program wyborczy Pawła Kolasy (2014)

AKTUALIZACJA (13 maja 2015 r.):

Otrzymaliśmy pisemną odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego odnośnie oświetlenia na ul. Energetyków (ciąg tzw. obwodnicy Skawiny):

Szanowni Państwo,

przesyłam w załączeniu odpowiedź na Państwa wystąpienie skierowane do Urzędu
Miasta i Gminy Skawina w sprawie organizacji ruchu na ul. Energetyków w
Skawinie.

— Z poważaniem, Marcin Karcz

___

Oznakowanie_na_ul._Energetykow

___

Wobec powyższego jeśli istnieją – jak wskazano w piśmie – ograniczone możliwości finansowe na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników tej drogi, to zasadnym wydaje się być podjęcie przez ZDPK udostępnienia dla obywateli rejestrów zawieranych przez tę jednostkę umów.

Zdecydowanie wpisywałoby się tow ogólny nurt zwiększenia przejrzystości i jawności działania organów administracji publicznej. W dodatku pozytywnie wpływałoby na relacje z obywatelami, a także budowało zaufanie obywateli do Państwa jako szanującego zasady przejrzystości.

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, na co przeznaczane są pieniądze w instytucjach publicznych.

Dzięki rejestrom umów mieszkańcy gminy Skawina i powiatu krakowskiego mogliby się dowiedzieć, z kim, na co i za ile ZDPK zawiera(ło) umowy. Z koleisystematyczne publikowanie stale aktualnego rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej wpłynie na jakość debaty publicznej, ponieważ zainteresowany obywatel będzie mógł w każdym przypadku sprawdzać oraz odnosić się do konkretnych wydatków tej instytucji publicznej. Pozwoli to również na uniknięcie w wielu przypadkach wątpliwości co do racjonalności wydatków oraz ich wysokości.

Jawność finansów publicznych ma szczególny charakter na co zwraca uwagę Cezary Kosikowski w publikacji „Prawne aspekty zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych”: Środki publiczne w większości pochodzą od obywateli. Państwo powinno więc ujawnić, jaki jest udział obywateli w tworzeniu dochodów publicznych, a także i to, na finansowanie jakich wydatków dochody te są wystarczające. Dla obywateli, a zwłaszcza dla ich postawy w zakresie ponoszenia ciężarów publicznych, nie jest obojętnym to, w jaki sposób jest rozłożony ciężar danin publicznych oraz w jaki sposób państwo gospodaruje wpływami z tego tytułu. Obywatele chcą także wiedzieć, ile kosztuje ich utrzymanie państwa i jego aparatu oraz to, w jaki sposób są dzielone wydatki publiczne dotyczące także celów (konsumpcja zbiorowa i indywidualna). Społeczeństwo pragnie również wiedzieć, czy aparat władzy publicznej potrafi planować, organizować, zarządzać i kontrolować gospodarowanie środkami publicznymi. Jawność i przejrzystość finansów publicznych staje się zatem narzędziem oceny systemu sprawowania władzy publicznej. Ocena ta jest zaś potrzebna, ponieważ to społeczeństwo dokonuje bezpośredniego lub pośredniego wyboru władzy publicznej. Jawność i przejrzystość finansów publicznych ma także znaczenie wychowawcze. Władzy publicznej nakazuje postępowanie uczciwe i profesjonalne oraz zgodne z interesem społecznym. Natomiast społeczeństwu pozwala na zwiększenie zainteresowania życiem publicznym i uczestniczeniem w nim.

Zapraszamy zatem ZDPK do opublikowania w BIP rejestrów umów. To miejsce -> Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego -> Ewidencje i rejestry czeka na uzupełnienie.

Przypominamy jednocześnie, że Gmina Skawina (Urząd Gminy) oraz Starostwo Powiatowe w Krakowie takie rejestry umów już w BIP publikuje.

2 response to "Usterka nr 14 – odpowiedź UMiG Skawina w sprawie braku oświetlenia i pasów na ul. Energetyków"

  1. Przez: aktywny Zamieszczono: 2 maja 2015

    Nie jest łatwo być aktywnym obywatelem i zorientowanym w sieci urzędów, zarządców, powiązań, podległości. „POINFORMUJ NAS” i „NAPRAWMY TO” oszczędziłoby czas obywatela i urzędników przekierowujących pisma na skrzynki.
    Dziś wygląda to już lepiej niż przed rokiem. Kieruję pismo do wydziału X po kilku dniach otrzymuję odpowiedź, że sprawą zajmuje się wydział Y np Pan Kowalski. Szukam pana Kowalskiego i kontaktu bezpośredniego, skrzynka, telefon bo informacja była oszczędna i nic poza nazwiskiem, imieniem, funkcją pełnioną, zdobytym wykształceniem nie przekazano w korespondencji. Nie wiem czy wszyscy tak mają, już nie muszę biegać na pocztę po list polecony bo odpowiedź przychodzi na skrzynkę.

    • Przez: Redakcja Zamieszczono: 3 maja 2015

      Jako prasa również widzimy poprawę. Jeszcze w 2013 roku był pewien problem z udzielaniem odpowiedzi na wniosek prasy. Dwie rozprawy w WSA zmieniły podejście Urzędu Miasta i Gminy Skawina do naszych zapytań. Mamy nadzieję, że sprawę rejestrów umów z roku 2012 i 2013 uda się doprowadzić do końca z pożytkiem dla obywateli/mieszkańców (aktualnie w NSA).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *