Usterka nr 14 – oznakowanie ul. Energetyków – odpowiedź Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego

Oznakowanie_na_ul._EnergetykowPrzypominamy sprawę zgłoszonej przez obywatela usterki w gminie Skawina a dotyczącej braku oświetlenia i pasów na ul. Energetyków w Skawinie (część obwodnicy). Dnia 29 kwietnia 2015 r. otrzymaliśmy z Urzędu Miasta i Gminy Skawina merytoryczną odpowiedź w tej sprawie, którą w całości zaprezentowaliśmy w artykule z dnia 30 kwietnia 2015 r.: Usterka nr 14 – odpowiedź UMiG Skawina w sprawie braku oświetlenia i pasów na ul. Energetyków. Dziś z kolei otrzymaliśmy pisemną odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego odnośnie oświetlenia na ul. Energetyków (ciąg tzw. obwodnicy Skawiny):

Oto jej treść:

Szanowni Państwo,

przesyłam w załączeniu odpowiedź na Państwa wystąpienie skierowane do Urzędu
Miasta i Gminy Skawina w sprawie organizacji ruchu na ul. Energetyków w
Skawinie.

— Z poważaniem, Marcin Karcz

___

Oznakowanie_na_ul._Energetykow

___

Wobec powyższego jeśli istnieją – jak wskazano w piśmie – ograniczone możliwości finansowe na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników tej drogi, to jest to dobry moment, by ZDPK podjęło działania zmierzające do udostępnienia dla obywateli rejestrów zawieranych przez tę właśnie jednostkę umów.

W umowach docelowo widniałyby informacje na temat z kim, na co, za ile, oraz na jak długi okres czasu ZDPK zawiera(ł) umowy.

Mieszkańcy gminy Skawina i powiatu krakowskiego mają bowiem prawo wiedzieć, na co przeznaczane są pieniądze w instytucjach publicznych takich jak ZDPK.

Udostępnienie rejestrów zdecydowanie wpisywałoby się w ogólny nurt zwiększenia przejrzystości i jawności działania organów administracji publicznej. W dodatku pozytywnie wpływałoby na relacje z obywatelami, a także budowało zaufanie obywateli do Państwa jako szanującego zasady przejrzystości.

Z kolei systematyczne publikowanie stale aktualnego rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej wpłynie na jakość debaty publicznej, ponieważ zainteresowany obywatel będzie mógł w każdym przypadku sprawdzać oraz odnosić się do konkretnych wydatków tej instytucji publicznej. Pozwoli to również na uniknięcie w wielu przypadkach wątpliwości co do racjonalności wydatków oraz ich wysokości.

Jawność finansów publicznych ma szczególny charakter na co zwraca uwagę Cezary Kosikowski w publikacji „Prawne aspekty zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych”: Środki publiczne w większości pochodzą od obywateli. Państwo powinno więc ujawnić, jaki jest udział obywateli w tworzeniu dochodów publicznych, a także i to, na finansowanie jakich wydatków dochody te są wystarczające. Dla obywateli, a zwłaszcza dla ich postawy w zakresie ponoszenia ciężarów publicznych, nie jest obojętnym to, w jaki sposób jest rozłożony ciężar danin publicznych oraz w jaki sposób państwo gospodaruje wpływami z tego tytułu. Obywatele chcą także wiedzieć, ile kosztuje ich utrzymanie państwa i jego aparatu oraz to, w jaki sposób są dzielone wydatki publiczne dotyczące także celów (konsumpcja zbiorowa i indywidualna). Społeczeństwo pragnie również wiedzieć, czy aparat władzy publicznej potrafi planować, organizować, zarządzać i kontrolować gospodarowanie środkami publicznymi. Jawność i przejrzystość finansów publicznych staje się zatem narzędziem oceny systemu sprawowania władzy publicznej. Ocena ta jest zaś potrzebna, ponieważ to społeczeństwo dokonuje bezpośredniego lub pośredniego wyboru władzy publicznej. Jawność i przejrzystość finansów publicznych ma także znaczenie wychowawcze. Władzy publicznej nakazuje postępowanie uczciwe i profesjonalne oraz zgodne z interesem społecznym. Natomiast społeczeństwu pozwala na zwiększenie zainteresowania życiem publicznym i uczestniczeniem w nim.

Zapraszamy zatem ZDPK do opublikowania w BIP rejestrów umów. To miejsce -> Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego -> Ewidencje i rejestry aż się prosi o uzupełnienie.

Zresztą to nawet obowiązek wynikający bezpośrednio z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w której w art. 6, ust. 1 pkt 3 ppkt f) wskazuje się na to:

Art. 6. 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

(…) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

(…) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

Przypominamy jednocześnie, że Gmina Skawina (Urząd Gminy) oraz Starostwo Powiatowe w Krakowie takie rejestry umów w BIP już publikują.

7 response to "Usterka nr 14 – oznakowanie ul. Energetyków – odpowiedź Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego"

 1. Przez: ekhm Zamieszczono: 17 maja 2015

  Dodatkowo przydałoby się na skrzyżowaniu ul. Energetyków i Piłsudskiego tablica w lewo “KALWARIA” w prawo “OŚWIECIM”.

  Paradoksem jest to, że ulica Energetyków jest powiatowa, obwodnica gminna a Piłsudskiego Mickiewicza itd. przez środek miasta to droga krajowa 44. 😀

 2. Przez: kierowca Zamieszczono: 15 maja 2015

  Ale kierowcy bluzgają w CB na przejazd ul. Tyniecką. Budowa chodnika na drodze alternatywnej po zamknięciu mostu. Spokojnie jeszcze w przebudowa skrzyżowania w Rzozowie.
  Wczoraj jedna uszkodzona rogatka ul. Energetyków i korki.

 3. Przez: andrzej Zamieszczono: 14 maja 2015

  Czy na drogach krajowych nie maluje się linii? Skoro ul. Energetyków jest teraz wykorzystywana jako droga krajowa to dlaczego projektant oznakowania objazdu nie wskazał takiej konieczności? Dziewięćdziesiąt dni objazdów, można wypiąć się na bezpieczeństwo, spróbujcie znaleźć winnego gdy trzech zarządców objazdu. Tylko wydanie ustawy zmuszającej powiaty do przyjęcia standardów cywilizowanego świata może coś zmienić.
  Lepiej nie pytać o nagrody za rok 2014 jakie w powiecie przyznawano, bo może być jeszcze gorzej jak w naszej gminie.
  http://bip.malopolska.pl/spkrakow/Article/id,240908.html

 4. Przez: piotr Zamieszczono: 14 maja 2015

  Powiaty krakowski to totalna porażka, zatrudnionych tyle osób (z radnymi) co na Valeo. Premie, nagrody, trzynaste pensje, jubileusze, wysługi lat. Chyba nie wyobrażacie sobie, że starczy na drogi, bo chodnikach i drogach dla rowerów można marzyć. Zaraz po zakończeniu protestów na DK44 mieszkańcy wiosek takich jak Radziszów, Wola Radziszowska, Rzozów, powinni również spacerować po przejściach. Co sesja to wsparcie finansowe dla Powiatu już mało 50% dofinansowania z Gminy do dróg których są zarządcami.

 5. Przez: JA Zamieszczono: 14 maja 2015

  Ale, czy znajdą się pieniądze w ZDPK na udostępnienie takich rejestrów …….., bida aż piszczy ……..:)…..

  • Przez: Adam Dobrawy Zamieszczono: 14 maja 2015

   Włączenie publikowania rejestru umów do działań systematycznych zmniejsza koszty działania administracji, usprawnia prace urzędników, którzy w takim razie nie muszą odpowiadać na składane coraz częściej przez obywateli wnioski, buduje zaufanie obywatela do państwa, co jest elementem konstytucyjnego postulatu demokratycznego państwa prawnego i może być rozpatrywane również w kategoriach tworzenia dobrych praktyk w administracji. Biorąc pod uwagę rozwój technologii i dostępności różnych rozwiązań wprowadzenie takich śródków nie wiąże się z wysokimi kosztami.

   Stworzenie i opublikowanie rejestru wszystkich umów zawieranych pozwoli nie tylko na ew. oszczędności, ale przede wszystkim poprawi proces sprawozdawczości budżetowej, sprawowania bieżącej kontroli nad finansami jednostki samorządu terytorialnego, czy wreszcie pozwoli na ocenę pełnego obrazu efektywności swojego urzędu. Można wręcz sformułować tezę, że okoliczność, że do tej pory (w przeciwieństwie do pozostałych jednostek samorządu terytorialnego) urzędnicy nie prowadzą takiego przejrzystego rejestru w formie elektronicznej pozostaje w sprzeczności z interesem publicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *