UWAGA! Ogłoszono alarm przeciwpowodziowy!

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 – z późn. zm.), w związku z zagrożeniem powodziowym ogłasza na terenie Gminy Skawina od godz. 19:45 stan alarmu przeciwpowodziowego.

Wszelkie sytuacje wynikające z wysokich stanów wód, zagrażające Państwa zdrowiu i życiu, prosimy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy Państwowej Straży Pożarnej – Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skawinie, tel.: 998 lub 112 oraz 12 276 39 98.

W związku z zagrożeniem pozostajemy do Państwa dyspozycji. Sztab kryzysowy pełni dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, tel.: 12 277 01 30.

ZARZĄDZENIE Nr 246.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 21.09.2017 r. w sprawie: ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego 

Na podstawie art.31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  2016. Poz.  446 z późn. zm)  z a r z ą d z a  się  co następuje:

§ 1
W związku z zagrożeniem powodziowym ogłasza się na terenie Gminy SKAWINA od godz. 19:45 stan alarmu przeciwpowodziowego.

§ 2
Zobowiązuje się jednostki organizacyjne, osoby fizyczne i prawne wymienione w Planie Reagowania Kryzysowego Miasta i Gminy Skawina, którym przypisane są zadania w zakresie ochrony przed powodzią, do realizacji jego postanowień.

§ 3
Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się koordynatorowi polityki informacyjnej – członkowi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                                                          B U R M I S T R Z
                                                                                                                                                                                                                /-/ mgr Paweł Kolasa

Źródło: Gmina Skawina

Od redakcji:

Liczymy, że błąd Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie polegający na braku umieszczenia niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie szybko naprawiony. To bowiem BIP jest głównym miejscem publikacji tego rodzaju dokumentów, a nie strona promocyjna Gminy Skawina czy Facebook.

W BIP podane są nie tylko dokładne dane publikującego, ale również data dzienna, godzina, minuty i sekundy umieszczenia informacji, jej edycji, czy usunięcia.

Jest to istotne z punktu widzenia uznania aktualności danych umieszczanych w oficjalnym ustawowo uregulowanym publikatorze teleinformatycznym Urzędu.

Warto również sprawdzać stan wody na rzece Skawina opierając się o dane ze strony pogodynka.pl:

http://monitor.pogodynka.pl/#station/hydro/149190270

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *