VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 6 lipca 2016 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

sESja_SkawinaXI6 lipca 2016 r. o godz.9.00 w sali Ośrodka Kulturalno -Rekreacyjnego “Gubałówka” w Skawinie przy ul. Spacerowej 4,  odbędzie się VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Porządek obrad oraz informacja o projektach uchwał znajdują się w załącznikach poniżej.

Porządek obrad VI nadzwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 6 lipca 2016 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2016 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Bugajski – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej),
 5. Uchwała w sprawie warunków nabycia budynku gospodarczego (garażu) i części budynku mieszkalnego, znajdujących się na działce nr 544/3, poł. w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji),
 6. Uchwała w sprawie warunków nabycia budynku mieszkalnego, znajdujących się na działce nr 2142/2, poł. w Woli Radziszowskiej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji),
 7. Uchwała w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca : Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej)
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości położonych w Skawinie na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej),
 9. Uchwała w sprawie podjęcia czynności zmierzających do pozyskania nowej siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący- Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza
 10. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Barbara Ptak – Zastępca Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska),
 11. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Barbara Ptak – Zastępca Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska)
 12. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Barbara Ptak – Zastępca Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska)
 13. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Barbara Ptak – Zastępca Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska)
 14. Uchwała w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina” – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Barbara Ptak – Zastępca Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska)
 15. Uchwała w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego – jedno czytanie  (projekt Przewodniczącego referujący Przewodniczący Rady).
 16. Uchwala w sprawie zmiany uchwały nr XXI/122/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Skawiny” zmienionej uchwałą nr XIV/509/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Rady nr XXI/122/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Skawiny” – jedno czytanie (projekt komisji doraźnej – referujący Przewodniczący Rady).
 17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 maja 2016 r. – jedno czytanie (referujący Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 18. Uchwala w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 czerwca 2016 r. – jedno czytanie (referujący Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 19. Zamknięcie sesji.

Uwaga:

Materiały w formie załącznika do projektu uchwały, o której mowa w pkt. 7 w wersji papierowej do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej.

ZOBACZ projekty uchwał w BIP.

sESja_SkawinaXI

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *