VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 29 kwietnia 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

Rada_miejska_protokółPrzedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał na VI zwyczajną sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się dnia 29 kwietnia 2015 r. (środa) o godz.9:00 w sali Pałacyku “Sokół” w Skawinie. W porządku obrad znajduje się m.in. zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie, Muzeum Regionalnego w Skawinie, udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśkowicach i Krzęcinie, przekazanie środków finansowych dla Policji.

Porządek obrad VI zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie
w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z V zwyczajnej sesji. – 2. porządek obrad VI zw sesji.doc

3. Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych w ostatnim kwartale. – brak w BIP

4. Wystąpienie Pana Marszałka Jacka Krupy. – brak w BIP

5. Informacja o udzielonych świadczeniach z zakresu pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym oraz dodatkach mieszkaniowych za 2014 rok.- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie – referująca Maria Alechnowicz – Kierownik MGOPS w Skawinie. – 5. informacja MGOPS.pdf

6. Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego im. Siegfrieda Greinera w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Zdzisław Procki – Dyrektor). – 6. uchwala sprawozd Pogotowia.docx | 6.1 załącznik.pdf

7. Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Centrum Kultury i Sportu w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Janusz Bysina – Dyrektor). – 7. uchwala sprawozd CKiS.docx | 7.1 załącznik.pdf

8. Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Michał Grzeszczuk – Dyrektor). – 8. uchwala sprawozd Biblioteka.docx

9. Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  Muzeum Regionalnego w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Czesław Gąsiorowski – Dyrektor). – 9. uchwala sprawozd Muzeum.docx | 9.1 zalacznik.pdf

10.  Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2015 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy Skawina). – 10. uchwala zmiana budzetu na 2015.docx

11.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IIIN/20/15 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy Skawina). – 11. uchwala zmiana WPF.pdf

12.  Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Wacław Siudut – Komendant Straży Miejskiej w Skawinie). – 12. uchwała środki dla policji – patrole.docx

13.  Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśkowicach – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Wiesława Putaj – Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego). – 13. uchwala OSP Jaśkowice.docx

14.   Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Wiesława Putaj – Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego). – 14. uchwala OSP Krzęcin.docx

15.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/343/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Skawina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej). – 15. uchwała ws zmiany przystanków.doc

16.  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej). – 16. uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego.doc

17. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania publicznego Województwa Małopolskiego – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej). – 17. uchwała przejęcie zadania skrzyżowanie DW953 z DP1939K i K2.doc

18. Uchwała wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji). – 18. uchwała w sprawie zgody na dzierżawę nieruchomości.doc

19. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki próchnicy u dzieci szkół podstawowych miasta i gminy Skawina” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury). – 19. uchwała Program profilaktyki próchnicy.doc

20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.” –  jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy). – 20. uchwała ws. przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy 2014.doc | 20.1 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy 2014.doc

21. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 6 marca 2015 r. – jedno czytanie (projekt Radnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, referujący Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji). – 21. uchwala przedluzenie terminu skargi.doc

22. Uchwała w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – jedno czytanie ( projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej). – 22. uchwała odmowa uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.docx

23. Uchwała w sprawie udzielenia stałego pełnomocnictwa – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej). – 23. uchwala pelnomocnictwo.docx

24. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. – brak w BIP

25. Wolne wnioski i zapytania.

26. Uchwała w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Bogumiła Misterek – p.o. Kierownika Biura Obsługi Mieszkańców).

27.  Uchwała w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Bogumiła Misterek – p.o. Kierownika Biura Obsługi Mieszkańców).

28. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Bogumiła Misterek – p.o. Kierownika Biura Obsługi Mieszkańców).

29. Zamknięcie sesji.

 

Uwaga:

Punkty nr: 26, 27, 28 porządku obrad zostaną wyłączone z jawności.

 

Zaproszeni Goście:

Pan Marszałek Jacek Krupa

Źródło:
BIP Gminy Skawina

2 response to "VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 29 kwietnia 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)"

 1. Przez: załacznik Zamieszczono: 29 kwietnia 2015

  7. Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sportu w Skawinie – jedno czytanie
  Załącznik 2
  Zużycie mediów i energii 2014 r. – 1,3 miliona
  Wynagrodzenia i ubezpieczenia 2014 r. – 2,9 miliona / ubezpieczenia 570 tysięcy.
  Ile osób pracuje w CKiS? Jeśli 100 osób to 2.400 zł / mc
  Czy cokolwiek zostaje na produkt zwany kulturą i sportem?

 2. Przez: jw Zamieszczono: 28 kwietnia 2015

  Sporo tych punktów, zapowiada się bardzo długa debata, tyle wystąpień, roczne sprawozdania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *