VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 27 maja 2015 r. (VIDEO)

Skawina_Sesja_Video_RadaDnia 27 maja 2015 r. (środa) o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbyła się VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. (zgodnie z tym, co pisaliśmy tutaj: VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 27 maja 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)): informacja o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie za 2014 rok, uchwały o powołaniu Zakładu Usług Komunalnych, w sprawie rozpatrzenia skargi, przejęcia przez Gminę Skawina zadania publicznego Powiatu Krakowskiego i inne. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo.

Nagranie VIDEO udostępnione przez UMiG Skawina prezentujemy Państwu poniżej:

Skawina_Sesja_Video_Rada

/KLIKNIJ w powyższe zdjęcie aby włączyć materiał VIDEO/

Ogólne streszczenie sesji (wykonanie własne):

00:00:18 – otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej; na sali obrad jest 19 radnych, minuta ciszy uczczenie rotm. W. Pileckiego.

00:09:57 – 00:16:02 – przyjęcie zmienionego porządku obrad (punkt 11 wykreślony): 18 głosów za, jeden głos wstrzymujący. Dyskusja radnego Stanisława Paca, przewodniczącego RM i wiceprzewodniczącego RM. Przyjęcie protokołu z VI zwyczajnej sesji RM: 20 głosów za, 1 głos wstrzymujący.

00:16:04 – 00:16:14 – Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. Brak dyskusji.

00:16:15 – 00:23:47 – Informacja na temat działalności Spółki „Strefa Skawina” za 2014 rok – referujący Mieczysław Lackowski; krótka dyskusja.

00:23:50 – 01:28:50 – Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie za 2014 rok – referujący Łukasz Samborski; dyskusja.

01:28:53 – 02:16:26 Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Usługowego Spółka z o.o. w Skawinie za 2014 rok – referujący Andrzej Maksymiuk; dyskusja.

02:16:40 –  04:13:50 – Informacja o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie za 2014 rok – referujący Jerzy Sioma oraz Uchwała w sprawie określenia zasad realizacji przez Gminę Skawina inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Jerzy Sioma – Prezes ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie); dyskusja, głosowanie: 17 głosów za, 3 głosy wstrzymujące (20 radnych obecnych na sali).

04:13:55 – 04:29:38 – Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Skawinie” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Joanna Szczygłowska – Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska); dyskusja, głosowanie: przyjęto jednogłośnie.

04:29:39 – 04:33:30 –  Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2013 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Usługowemu Sp. z o. o. w Skawinie obowiązkowego zadania własnego Gminy Skawina, dotyczącego prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg –  Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina); głosowanie: przyjęto jednogłośnie.

04:33:39 – 04:37:24 – Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania publicznego Powiatu Krakowskiego- jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej); głosowanie: przyjęto jednogłośnie.

04:37:26 – 04:41:25 – Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej); głosowanie: przyjęto jednogłośnie.

04:41:27 – 04:49:10 – Uchwała w sprawie  zmiany uchwały nr XI N/380/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina – jedno czytanie (projekt Komisji Edukacji, referująca: Ewa Masłowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji); głosowanie: przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym.

04:49:13 – 04:59:56 – Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 marca 2015 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej); dyskusja, głosowanie: przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym.

04:59:57 – 05:32:14 – Uchwała w sprawie przedłużenia terminu zakończenia prac komisji doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie opracowania zasad budżetu obywatelskiego – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej); autopoprawka, dyskusja, głosowanie: przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym.

05:32:17 06:28:55 – Informacja Przedstawiciela CLIF Sp. z o.o. na temat działalności spółki na terenie Miasta i Gminy Skawina.

06:29:03  07:01:55 – Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, dyskusja, w tym również wystąpienie Wiceprzewodniczącego RM Ryszarda Majdzika odnośnie wysokości nagród dla pracowników UMiG Skawina w ciągu ostatnich 12 lat.

07:01:57 – 07:12:30 – Wolne wnioski i zapytania.

07:12:32 – Zamknięcie sesji.

 

Porządek obrad VII zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie

w dniu 27 maja 2015 r.:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z VI zwyczajnej sesji | 2. porządek obrad VII sesji maj 2015.doc
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 1. Informacja na temat działalności Spółki „Strefa Skawina” za 2014 rok – referujący Mieczysław Lackowski.
 2. Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie za 2014 rok – referujący Łukasz Samborski.
 3. Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Usługowego Spółka z o.o. w Skawinie za 2014 rok – referujący Andrzej Maksymiuk.
 4. Informacja o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie za 2014 rok – referujący Jerzy Sioma.
 5. Uchwała w sprawie określenia zasad realizacji przez Gminę Skawina inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Jerzy Sioma – Prezes ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie) | 8 uchwała w sprawie zasad budowy sieci ZWiK.doc
 6. Uchwała w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Skawinie” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Joanna Szczygłowska – Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska). | 9 uchwała powołanie ZUK Skawina.doc
 7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/451/2013 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Usługowemu Sp. z o. o. w Skawinie obowiązkowego zadania własnego Gminy Skawina, dotyczącego prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg –  Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina). | 10 uchwała powierzenie zadania MZU.doc
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa Małopolskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej). | 11 uchwała pomoc dla Woj Małopol – obwodnica.doc WYCOFANO z porządku obrad
 9. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania publicznego Powiatu Krakowskiego- jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej). | 12 uchwała przejęcie zadania skrzyżowanie DW953 z DP1939K i K2 – powiat.doc
 10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej). | 13 uchwała w sprawie IS 2015 – drogi powiatowe.doc
 11. Uchwała w sprawie  zmiany uchwały nr XI N/380/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina – jedno czytanie (projekt Komisji Edukacji, referująca: Ewa Masłowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji). | 14. uchwala dodatki wicedyrektorzy.docx
 12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 marca 2015 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej). | 15. uchwala rozpatrzenie skargi.doc | 15.1 załącznik do uchwaly.doc
 13. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu zakończenia prac komisji doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie opracowania zasad budżetu obywatelskiego – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej). | 16. uchwala zmiana terminu.doc
 14. Informacja Przedstawiciela CLIF Sp. z o.o. na temat działalności spółki na terenie Miasta i Gminy Skawina.
 15. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie sesji.

Uwaga:

Materiały do pkt 4, pkt.5, pkt 6 i pkt 7 znajdują się w Biurze Rady Miejskiej.

Źródło:
BIP Gmina Skawina

12 response to "VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 27 maja 2015 r. (VIDEO)"

 1. Przez: 638 Zamieszczono: 31 maja 2015

  Program Ochrony Środowiska taki dobry, że nie ma uwag ze strony radnych?
  https://youtu.be/k0zTfCD7axw?t=6h38m7s
  Nie przykładali się do ochrony środowiska w poprzednich kadencjach, czemu mają sobie głowę zaprzątać tym teraz.
  Firma weźmie kasę sypnie danymi z poprzednich lat, znów napisze o mało znaczącym oddziaływaniu przemysłu na stan środowiska i powietrza, zaproponuje wymianę pieców wskazując obywateli jako trucicieli. Może zająknie się coś w temacie transportu.

  • Przez: parkingowy Zamieszczono: 31 maja 2015

   Radny Skuta domaga się wjazdu do Parku Miejskiego samochodem, to jego wkład w ochronę środowiska. Może tak na nogach zaczniecie chodzić dla zdrowia własnego i z pożytkiem dla środowiska, jest jeszcze komunikacja zbiorowa, na rowerze można. Nie róbcie wszędzie bydła z tymi samochodami. Czemu tak ślimaczą się prace nad strefą płatnego parkowania?
   Dlaczego handlowcy zajmują miejsca parkingowe klientów, czemu nie parkują poza Rynkiem i przyległymi uliczkami? Dlaczego nie zastanawiali się nad tematem, gdzie i w jaki sposób rozładują towar zanim ulokowali się w ścisłym centrum? Nie da się odwlekać uporządkowania parkowania w nieskończoność.

 2. Przez: video Zamieszczono: 31 maja 2015

  Bardzo słaba jakość VIDEO, może potrzebne lepsze światło.

  • Przez: Redakcja Zamieszczono: 31 maja 2015

   To już druga sesja, na której ledwo widać co się na sesji dzieje.
   My posiadamy amatorską kamerę za tysiąc złotych, ale nagrywa jaśniejszy obraz i w jakości 1080p (a nie jedyne 480p). Poza tym, każdy materiał na YouTube można “podkręcić”, zwiększyć jasność, zmniejszyć kontrast i na pewno będzie bardziej widoczne, choćby to, kto jak głosuje na sesji. Wystarczy, żeby udostępniający ten materiał wczuli się chociaż trochę w sytuację oglądających ten materiał.

 3. Przez: oglądacz Zamieszczono: 31 maja 2015

  CLIF Sp. z o.o.
  https://youtu.be/k0zTfCD7axw?t=5h32m16s
  Osobista prośba przestańcie jeździć pod prąd samochodami wokół biurowca huty. Będą wypadki panie Nóżka, bo kierowcy mają prawo oczekiwać poprawnego zachowania w ruchu drogowym, tak jak mieszkańcy zmiany planów zagospodarowania przestrzennego by nie sprowadziło się więcej takich firm.
  Filtry workowe ograniczają zapylenie jeśli są w odpowiednim czasie zmieniane.
  Niesamowite Nóżka mówi o smrodzie z zakładów zainstalowanych obok Clifa prosimy o te zdjęcia
  https://youtu.be/k0zTfCD7axw?t=5h54m10s
  Oczywiście dla firmy nie ma znaczenia ile ciężarówek będzie wywozić 150 ton godzinnej produkcji, dla miasta i naszych dróg ma to kolosalne znaczenie. He he i po “obwodnicy” która jest drogą gminną, po drodze powiatowej która jest łącznikiem z “obwodnicą”.

  • Przez: kierowca Zamieszczono: 31 maja 2015

   Skoro gmina partycypuje w kosztach naprawy dróg powiatowych 60% to i droga powiatowa ul. Energetyków, którą rozjeżdżą te tysiące ciężarówek będzie naprawiana z naszych podatków.

 4. Przez: jw Zamieszczono: 31 maja 2015

  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 marca 2015 r. – jedno czytanie
  https://youtu.be/k0zTfCD7axw?t=4h49m13s
  Komisja uznała skargę za zasadną.
  Pismo się zagubiło lub podpięło 🙂 Trudno przyjąć wyjaśnienie o sugestii bo na takowe wypada również odpowiedzieć. Skoro są dylematy należy przeszkolić tych co je mają.
  …Odpowiedzi na dziwne pisma, zapytania referuje radny Niechaj… Może to i dziwne, że obywatele pytają i domagają się jawności.

  • Przez: Redakcja Zamieszczono: 31 maja 2015

   Ciekawe jak zachowało by się Ministerstwo Finansów, RIO, albo inna centralna instytucja, gdyby się dowiedziała, że w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina zginęło ich pismo i nie można go znaleźć;-)

 5. Przez: lanie wody Zamieszczono: 30 maja 2015

  Wola Radziszowska podłączyło się do kanalizacji 15% mieszkańców.
  https://youtu.be/k0zTfCD7axw?t=2h37m26s
  Ścieki z sanatorium w Radziszowie nadal trafiają do rzeki Skawinki po podczyszczeniu i lądują w naszych kranach. Gdzie podziewa się większość ścieków z Woli Radziszowskiej łatwo zgadnąć, wystarczy się przespacerować wzdłuż drogi powiatowej.
  Pan Prezes Wodociągów uskarża się na kontrole, może zbyt powierzchowne?
  Im bardziej będzie rozbudowana będzie sieć wodociągów i kanalizacji (wioski) tym wyższe będą ceny.
  Może na zachód od Skawiny trzeba wybudować oczyszczalnię ścieków by nadmiernie nie rozbudowywać sieci o kolejne setki kilometrów.

  • Przez: obejście Zamieszczono: 30 maja 2015

   Obejście drogi prawnej proponuje doradca w zapisach umowy przyłączy wodno- kanalizacyjnych.
   https://youtu.be/k0zTfCD7axw?t=3h20m58s
   A ja proponuję postępować tak jak robią to duże firmy z obcym kapitałem, szukają spadkobierców i pytają wszystkich potencjalnych właścicieli zanim zrobią projekt i wejdą w teren nie ryzykując obejść prawnych. Może dlatego, że to firma zapłaci odszkodowania a nie miasto z podatków mieszkańców.

 6. Przez: maksio Zamieszczono: 30 maja 2015

  pgm.. prezes i jego wiedza powalają na kolana. Bełkot i brak podstawowej wiedzy. Panie Rzepisko skąd wytrzasnąłeś Pan tego speca i po co??? Nie było innych??

 7. Przez: oglądacz Zamieszczono: 29 maja 2015

  Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa Małopolskiego – wycofana, trwają negocjacje kasa czy działki?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *