Wniosek na doposażenie stacji WIOŚ o analizator pyłu PM2,5 pozytywnie oceniony

Jak informuje serwis gminny, złożony przez Gminę Skawina wniosek pn. „Zakup analizatora pyłu PM2,5 i pobornika do pomiarów pyłu PM10 i bezno(a)pirenu w nim zawartego dla stacji monitoringowej WIOŚ w Krakowie w Skawinie” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został pozytywnie oceniony. Wniosek ten złożony został w ramach programu 5.3.1. Wspieranie działalności monitoringu środowiska Część 1) Monitoring środowiska. Oceniający przyznali 82 punkty na 100 możliwych.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje zakup i montaż 2 urządzeń w stacji pomiarowej WIOŚ Kraków w Skawinie ul. Ogrody. Jedno urządzenie służy do ciągłego monitorowania pyłów PM 2,5. Urządzenie to będzie automatycznie mierzyło i rejestrowało poziomy stężeń pyłu PM 2,5 zawieszonego w powietrzu. Drugie urządzenie próbkujące powietrze, służyło będzie do automatycznego pobierania cząstek znajdujących się na filtrach. Wszystkie dane i parametry będą rejestrowane.

Stężenie benzo(a)pirenu będzie oceniane w Laboratorium na podstawie analizy pyłu PM10 zebranego przez to urządzenie próbkujące.

Kolejnym krokiem w ramach omawianego projektu jest decyzja zarządu NFOŚiGW o przyznaniu dotacji.

Zdjęcie i tekst: Gmina Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *