Wniosek o udostępnienie i publikację w BIP protokołów z Sesji Rady Miejskiej w Skawinie

MHlogo.pngSzanowni Czytelnicy, w dniu dzisiejszym złożyliśmy do Urzędu Miasta i Gminy Skawina wniosek o udostępnienie informacji publicznej w kwestii protokołów z Sesji Rady Miejskiej w Skawinie kadencji 2010 – 2014. Dotychczas dostępne są jedynie nagrania w formacie mp3, co uniemożliwia osobom z dysfunkcją słuchu dostęp do tego, co było podejmowane i omawiane na sesjach. Utrudnia to także prowadzenie analiz i opracowań w oparciu o te dane (protokoły). Zachęcamy do zapoznania się z treścią wniosku. Jeśli tylko otrzymamy odpowiedź, opublikujemy ją na portalu.

TREŚĆ WNIOSKU:

===

I. Na zasadzie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 3a Prawa prasowego oraz na podstawie art. 2 w związku z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę o niezwłoczne udostępnienie informacji publicznej na adres e-mail redakcja@infoskawina.pl w zakresie:

1) wszystkie protokoły z odbytych Sesji Rady Miejskiej w Skawinie, które miały miejsce w mijającej kadencji radnych 2010-2014 (od I sesji radnych mijającej kadencji) do jej zakończenia w 2014 r. (sesja nadzwyczajna 14 listopada 2014 r.)

Dokumenty proszę przesłać w wersji .doc lub .pdf (ale nie w formie obrazów).

II. Na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego proszę jednocześnie o publikację wszystkich przedmiotowych protokołów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina (w odpowiednich zakładkach). O publikacji proszę poinformować na adres mailowy wyżej wskazany.


Pragnę zaznaczyć, że protokoły z sesji radnych w wersji .mp3 udostępniane na stronie:

http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=34&cat_id=54&menu_id=182&page=11

nie są formą protokołów, z którymi osoby niepełnosprawne (np. głuchoniemi) mogliby się zapoznać.
Prawo do informacji należy się wszystkim, a nie wybranym.

UZASADNIENIE:

W publikacji „Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0” (WCAG 2.0), wskazuje się przy zasadzie 1 („Postrzegalność — informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów.”) w wytycznej 1.1 („Alternatywa w postaci tekstu: Dla każdej treści nietekstowej należy dostarczyć alternatywną treść w formie tekstu, która może być zamieniona przez użytkownika w inne formy (np. powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna, symbole lub język uproszczony).”), że „Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję, za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej (Poziom A): (…)”. Wytyczna ta jest prawnie wiążąca dla treści publikowanych w systemach informatycznych instytucji publicznej, w tym Biuletynach Informacji Publicznej, ponieważ zgodnie z par. 19 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) w systemie teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, w tym omawianej.

Na gruncie niniejszej sprawy należy wskazać, że obrany format pliku komputerowego, jak w tut. przypadku (pliki dostępne w wersji mp3) może prowadzić do wykluczenia osób niepełnosprawnych. Forma publikacji powinna umożliwiać zamienienie przez użytkownika treści w inne formy (np. powiększony druk, brajl, symbole lub język uproszczony). W przypadku obrazu bądź plików mp3 tak operacja nie jest możliwa. Ubocznie jest to także utrudnienie w analizowaniu tych danych.

Postępowanie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotyczące publikacji protokołów sesji radnych w wersji jedynie .mp3 nie jest optymalne, ponieważ prowadzi do wykluczenia osób z niepełnosprawnościami (np. osoby z dysfunkcją słuchu), a także utrudnia prowadzenie analiz i opracowań w oparciu o te dane.

Uważam, że postępowanie organów państwa nie może prowadzić do wykluczenia żadnych osób z życia publicznego, ani prowadzić do niczym nieuzasadnionego udostępnienia informacji publicznej w formie, która nie jest dostępna dla grupy osób.

Wobec powyższego wniosek staje się zasadny.

===

O dalszym przebiegu sprawy poinformujemy na portalu.

Wyciąg z ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

(źródło: Internetowy System Aktów PrawnychForma rejestru umów a wykluczenie osób niepełnosprawnych)

“Głusi obywatele mają prawo do informacji…”

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=3U3SM0FnP0s”]

(źródło: Polski Związek Głuchych)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *