Wnioski o rejestry umów złożone do jednostek gminnych: PGM, ZWiK, MBP i Muzeum

pru-bez-fbPo otrzymaniu rejestru umów z Urzędu Miasta i Gminy SkawinaCentrum Kultury i Sportu w Skawinie oraz udostępnieniu ich w BIP, postanowiliśmy zapytać kolejne gminne jednostki/instytucje o to, jakie rejestry umów, zobowiązań bądź wydatków te jednostki prowadzą. Zapytanie skierowaliśmy do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego w Skawinie.

Skorzystaliśmy z gotowej procedury uzyskiwania rejestru umów umieszczonej na stronie Procedura upubliczniania rejestrów umów.

Treść naszego wniosku o udostępnienie informacji publicznej skierowanego do PGM Sp. z o.o. wygląda następująco (identyczne wnioski zostały złożone do pozostałych wyżej wymienionych jednostek):

Rejestr_Umow_Wniosek

Trzeba wskazać, że pełna dostępność informacji o wydatkach miasta, czy jednostek gminnych jest jednym z podstawowych czynników wpływających na aktywność mieszkańców. Prawo do informacji publicznej stanowi jeden z czynników gwarantujących dobre prowadzenie m. in. konsultacji społecznych. Mieszkańcy, którzy mają informacje, chętniej włączają się w dyskusję publiczną. Dialog z obywatelami w takim przypadku odbywa się na podstawie rzetelnych danych, do których mają dostęp – przez przysłowiowe kliknięcie myszką komputerową – wszystkie zaangażowane osoby. Pozwala to również na uniknięcie wątpliwości co do racjonalności wydatków oraz ich wysokości.

Wiedząc o tym, że każdy wydatek jest jawny i może zostać krytycznie oceniony decydent bardzo dba o to, aby zapłacona kwota zapewniała dobrą jakość za dobrą cenę. To oczywista oszczędność i ochrona przed nieprawidłowościami.

Pamiętać należy przy tym, że umowy sfinansowane ze środków publicznych są co do zasady jawne jak również imiona i nazwiska osób będących stronami tych umów.

Jednocześnie obywatele widząc na ekranie swojego komputera, czy telefonu komórkowego, jak wydawane są ich pieniądze oraz co ile kosztuje, mogą się z tego uczyć. Niektórzy analizują, porównują ceny pomiędzy gminami i tak zaczyna się wspólne myślenie o tym, jak wydać pieniądze najlepiej.

Jedni dowiadują się, ile zleceń dostaje konkurencja i czy nie jest faworyzowana, inni patrzą na kontrakty z prasą/mediami, a inni szukają sposobów na zlecenie tych samych prac za niższą stawkę.

Dążymy do tego, żeby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Skawina, tj. PGM, ZWIK, biblioteki, Muzeum, szkoły, przedszkola, MGOPS, itd. (lista tutaj) posiadały i udostępniły w BIP w wersji elektronicznej (przeszukiwalnej maszynowo) rejestry umów zawierane z podmiotami zewnętrznymi.

Gratulując projawnościowego podejścia UMiG Skawina oraz CKiS w Skawinie (rejestry umów w BIP), liczymy, że i inne jednostki organizacyjne gminy staną na wysokości zadania.

Art. 13. ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi, że odpowiedź ze strony tych podmiotów powinna nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

Tu można obejrzeć na mapie Polski jak rozprzestrzeniły się Publiczne Rejestry Umów.

Wykaz udostępnionych rejestrów umów w Polsce (ponad 150 jednostek) dostępny jest TUTAJ.

Strona Publiczny Rejestr Umów na Facebook.

pru-bez-fb

 

Postscriptum

Szukając adresów powyższych jednostek natrafiliśmy na kompletnie puste strony BIP Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie. Żadna z otwieranych zakładek menu nie prezentuje aktualnie jakichkolwiek treści.

PGM_BIP

 

ZWiK_BIP

Jak wynika z treści ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Art. 8. 1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej – w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej „Biuletynem Informacji Publicznej”.

2. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2.

3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5. Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne.

4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zatem podmioty takie jak PGM Sp. z o.o. i ZWiK Sp. z o.o w Skawinie obowiązane są do udostępniania w prowadzonym przez siebie Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) i pkt 5. w/w ustawy  tj.  dotyczące m.in.:

  • statusu prawnego lub formy prawnej,
  • organizacji,
  • przedmiotu działalności,
  • organów  i osób sprawujących w nich funkcje i ich kompetencji,
  • struktury własnościowej
  • majątku, którym dysponują,
  • majątku pochodzącym z zadysponowania majątkiem przez Skarb Państwa, państwowe osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby prawne samorządu terytorialnego oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach.

A obecnie żadna z tych informacji publikowana nie jest.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *