Wydadzą decyzję w sprawie c.d. budowy obwodnicy Skawiny – drogi wojewódzkiej od DK 44 (Skawina) do Rzozowa

Jak możemy przeczytać w opublikowanej 12 lipca 2019 r. informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZnRID), od drogi krajowej nr 44 w Skawinie do Rzozowa – pn.: Budowa obwodnicy  Skawiny – Nowej Drogi Wojewódzkiej klasy G (długości 2,3 km) na odcinku od drogi krajowej nr 44 do drogi wojewódzkiej nr 953 wraz z budową obiektów inżynierskich i budową skrzyżowań oraz niezbędną infrastrukturą w m. Skawina, Borek Szlachecki i Rzozów, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie (znak sprawy: WI-XI.7820.1.23.2019.AP) – na wniosek z 15 kwietnia 2019 r., uzupełniony 21 czerwca 2019 r., złożony przez pełnomocnika inwestora, reprezentującego Zarząd Województwa Małopolskiego. Ale najpierw inwestor musi poprawić nieprawidłowości w projekcie budowlanym. Ma na to czas do końca stycznia 2020 r. (w obwieszczeniu wojewody jest prawdopodobnie omyłka wskazująca na koniec stycznia 2019 r.)

Treść ogłoszenia:

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1474), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.2018.2096 ze zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że:

I.    zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa obwodnicy  Skawiny – Nowej Drogi Wojewódzkiej klasy G (długości 2,3 km) na odcinku od drogi krajowej nr 44 do drogi wojewódzkiej nr 953 wraz z budową obiektów inżynierskich i budową skrzyżowań oraz niezbędną infrastrukturą w m. Skawina, Borek Szlachecki i Rzozów, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie (znak sprawy: WI-XI.7820.1.23.2019.AP)– na wniosek z 15 kwietnia 2019 r.,  uzupełniony 21 czerwca 2019 r., złożony przez pełnomocnika inwestora, reprezentującego Zarząd Województwa Małopolskiego.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowościach:  Skawina, Borek Szlachecki, Rzozów w gminie Skawina, w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, które znajdują się:

1.   między liniami rozgraniczającymi teren projektowanej obwodnicy Skawiny,
w projektowanym pasie drogowym nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 9531: 

–      jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0017 Skawina: 2112/9 (2112/7); 2113/2 (2113); 2114/5 (2114/3); 2158/6 (2158/2); 2120/5 (2120/3); 2120/22121/32122/2 (2122); 2123/2 (2123); 2124/1 (2124); 2121/5 (2121/2); 2125/1 (2125); 2126/1 (2126); 2127/1 (2127); 2128/1 (2128); 2131/11 (2131/5); 2131/9 (2131/4); 2129/1 (2129); 2130/1 (2130); 2132/3 (2132/1); 2132/5 (2132/2); 2133/1 (2133); 2134/1 (2134); 2135/1 (2135); 2136/1 (2136); 2137/1 (2137); 2138/1 (2138); 2139/1(2139); 2140/1 (2140); 2141/1 (2141); 2142/1 (2142); 2143/1 (2143); 2144/1 (2144); 2145/1 (2145); 2146/1 (2146); 2147/1 (2147); 2148/1 (2148); 2107/4 (2107/1)

–      jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0001 Borek Szlachecki: 746/12 (746/4); 746/9 (746/3); 746/6 (746/2); 745/2 (745); 747/2 (747/1); 748/2 (748); 752/2 (752); 761/2 (761); 751/2 (751); 749/2 (749); 750/2 (750); 766/7 (766/1); 765/1 (765); 763/2 (763); 762/2 (762); 764/2 (764)

–      jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0013 Rzozów: 234/6 (234/2); 234/8 (234/2); 234/3 (234/1); 234/5 (234/1); 223/2 (223); 224/2 (224); 225/2 (225); 226/2 (226); 227/2 (227); 228/2 (228); 229/2 (229); 230/2 (230); 231/2 (231); 232/1 (232); 232/3 (232); 233/1 (233); 233/3 (233); 235/2 (235); 236/2 (236); 237/2 (237); 112/2 (112); 135/23 (135/14); 135/27 (135/18); 30/4 (30/1); 135/20 (135/3); 645/3 (645/1); 647/2 (647/1); 649/2 (649/1); 651/6 (651/1); 651/8(651/2); 653/8 (653/2); 653/11 (653/3); 653/13 (653/5); 657/4 (657/2); 657/6 (657/2); 657/9 (657/3); 658/5 (658/2); 658/3 (658/2); 659/6 (659/3); 659/10(659/4); 661/5 (661/3); 665/4 665/8 (665/6); 667/3 (667/1); 668/3 (668/1); 670/8 (670/2); 670/10 (670/5); 670/11 (670/5); 670/13 (670/6); 674/4 (674/2); 675/7 (675/2); 664/5 (664/2); 678/1679680/2 (680/1); 717/5 (717/2); 662/3 (662/1); 663/3 (663/1); 664/3 (664/1); 864/1 (864); 863/1 (863); 684/1 (684)

2.   między liniami rozgraniczającymi teren rozbudowywanej drogi gminnej nr 600994K, teren objęty obowiązkiem budowy lub przebudowy innych dróg publicznych1:

–    jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0017 Skawina: 2131/8 (2131/4); 2149/3 (2149/2); 2150/1 (2150); 2107/3 (2107/1); 2107/5 (2107/1)

–    jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0001 Borek Szlachecki: 746/8 (746/3); 746/11 (746/4); 746/13 (746/4)

3.   między liniami rozgraniczającymi teren rozbudowywanej drogi gminnej nr 601132K, teren objęty obowiązkiem budowy lub przebudowy innych dróg publicznych1:

–    jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0013 Rzozów: 135/25 (135/14); 135/26 (135/14); 148/2 (148/1); 30/3 (30/1); 30/5 (30/1); 651/4 (651/1); 653/9(653/3); 653/6 (653/2); 657/7 (657/3); 645/2 (645/1)

4.   między liniami rozgraniczającymi teren rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 953, teren objęty obowiązkiem budowy lub przebudowy innych dróg publicznych1:

–     jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0013 Rzozów: 675/8 (675/2); 664/6 (664/2)

5.   w granicach terenu objętego obowiązkiem rozbiórki istniejących obiektów  budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania2:

–    jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0017 Skawina: 2158/5 (2158/2); 2114/4 (2114/3); 2158/7 (2158/2); 2123/3 (2123); 2124/2 (2124); 2125/2 (2125); 2126/2 (2126); 2127/2 (2127); 2159; 2160/11; 2123/1 (2123); 2131/10 (2131/5); 2131/7 (2131/4); 2107/3 (2107/1); 2107/5 (2107/1); 2107/2 (2107/1)

–    jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0001 Borek Szlachecki: 746/13 (746/4); 750/1 (750); 748/3 (748); 766/8 (766/1); 746/8 (746/3); 746/7 (746/3); 755/1; 759760; 761/1 (761); 752/1 (752); 738739/3739/1741/2741/1741/3751/1 (751); 742; 748/1 (748); 743744745/1 (745); 746/5 (746/2); 762/1(762); 737; 746/14 (746/4)

–   jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0013 Rzozów: 234/7 (234/2); 234/4 (234/1); 233/2 (233); 232/2 (232); 231/3 (231); 237/1 (237); 236/1 (236); 235/1 (235); 221222;  223/1 (223); 224/1 (224); 225/1 (225); 226/1 (226); 227/1 (227); 228/1 (228); 229/1 (229); 135/24 (135/14); 135/22 (135/14), 674/3 (674/2); 645/4 (645/1); 135/25 (135/14); 30/3 (30/1); 148/3 (148/1)

6.   w granicach terenu objętego obowiązkiem przebudowy innych dróg publicznych2:

–    jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0017 Skawina: 2112/6

–    jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0013 Rzozów: 112/1 (112); 112/3 (112); 30/6 (30/1)

7.   w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy i przebudowy sieci uzbrojenia  terenu 2:

–    jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0017 Skawina: 2158/7 (2158/2); 2123/3 (2123); 2124/2 (2124); 2125/2 (2125); 2126/2 (2126); 2127/2 (2127); 2159; 2160/11; 2123/1 (2123); 2131/10 (2131/5); 2131/7 (2131/4); 2150/1 (2150); 2107/5 (2107/1); 2149/3 (2149/2); 2107/2 (2107/1); 2131/8 (2131/4); 2114/4 (2114/3); 2158/5 (2158/2); 2107/3 (2107/1); 2107/6 (2107/1); 2150/2 (2150)

–    jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0001 Borek Szlachecki: 705/1; 709; 708; 706/1; 707/1; 746/8 (746/3); 746/10 (746/4); 746/14 (746/4); 755/1759760761/1 (761); 752/1 (752); 738; 739/3; 739/1; 741/2; 741/1; 741/3; 751/1 (751); 742; 748/1 (748); 743; 744; 745/1 (745); 746/5 (746/2); 746/7 (746/3); 762/1 (762); 737; 749/1 (749); 750/1 (750); 748/3 (748); 766/8 (766/1); 807767/7746/13 (746/4); 747/3 (747/1); 746/11 (746/4)

–    jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0013 Rzozów: 234/7 (234/2); 234/4 (234/1); 233/2 (233); 232/2 (232); 231/3 (231); 237/1 (237); 236/1 (236); 235/1 (235); 221222223/1 (223); 224/1 (224); 225/1 (225); 226/1 (226); 227/1 (227); 228/1 (228); 229/1 (229); 112/1 (112); 112/3 (112); 135/24 (135/14); 135/22(135/14); 30/5 (30/1); 135/26 (135/14); 30/3 (30/1); 658/4 (658/2); 659/11 (659/4); 657/5 (657/2); 112/3 (112); 135/28 (135/18); 112/1 (112); 674/3 (674/2); 675/8 (675/2); 664/6 (664/2); 135/25 (135/14); 148/3 (148/1); 645/4 (645/1)

8.   w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy zjazdów 2:

–    jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0017 Skawina: 2114/4 (2114/3); 2113/1 (2113); 2158/5 (2158/2)

–    jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0013 Rzozów: 230/1 (230); 229/1 (229); 220221222223/1 (223); 645/4 (645/1); 653/10 (653/3); 653/7 (653/2); 657/8 (657/3); 651/9 (651/2); 653/12 (653/3); 670/9 (670/5); 674/3 (674/2); 675/6 (675/2); 864/2 (864)

1 w odniesieniu do nieruchomości, które ulegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem

2 w odniesieniu do nieruchomości, które ulegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostaje objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem

II.         zostało wydane w dniu 11 lipca 2019 r., postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: WI-XI.7820.1.23.2019.AP o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym – ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – w terminie do 31 stycznia 2019 r., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej.

Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 22 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, zaleca się w godz. 1200 – 1400 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 12 39 21 663. Zaznacza się, że zapoznanie z aktami sprawy w pozostałych godzinach pracy i bez uzgodnienia telefonicznego nie gwarantuje dostępu do akt sprawy z uwagi na obciążenie dużą ilością prowadzonych postępowań.

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postę­powania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychcza­sowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Źródło: BUP MUW

_____

Komentarz redakcyjny:

Prawdopodobnie mowa o obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym ale do 31 stycznia 2020, a nie jak napisano – 2019 r.

Zobacz także:

Termin budowy obwodnicy Skawiny od DK nr 44 (Skawina) do DW 953 (Rzozów) – interpelacja radnego wojewódzkiego

MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI:

Źródło: 
http://docplayer.pl/64284112-Materialy-do-wniosku-o-wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-zgody-na-realizacje-inwestycji.html

ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp5/66_17

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *