Wykaz spraw sądowych prowadzonych przez Gminę Skawina w latach 2012-2017

Rok temu uznając, że to ważne dla mieszkańców i podatników wiedzieć, jakie Gmina Skawina prowadzi sprawy sądowe (karne, cywilne, administracyjne), postanowiliśmy zebrać dla Państwa te informacje. Niestety na stronie BIP Gminy Skawina nie znaleźliśmy tych danych, a to pierwsze miejsce, gdzie informacji publicznych należy szukać. Wobec tego rok temu zawnioskowaliśmy do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o udostępnienie tych danych (od 2012 roku). Wniosek wysłaliśmy drogą elektroniczną (mailem), a dane udostępniono nam po… niespełna 11 miesiącach. Pełny wykaz spraw za ten okres znajdziecie poniżej. Ale wcześniej zapoznajcie się ze ścieżką, jaką przeszliśmy, by te dane dla Was uzyskać.

I. We wniosku z 4 lutego 2017 roku skierowanym do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zawarliśmy prośbę o przekazanie na maila danych publicznych dotyczących:

1) spraw sądowych, prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy Skawina (bez jednostek organizacyjnych), z podaniem jej charakteru (administracyjna, cywilna, itd.).

2) krótkiego opisu przedmiotu postępowania

3) sygnatur tych spraw

4) znaki tych spraw w prowadzonej ewidencji dokumentacji przez Urząd Miasta i Gminy Skawina

Poprosiliśmy o informacje publiczne za okres od roku 2012 do dnia odpowiedzi merytorycznej na ten wniosek: z tym, że np. jeśli sprawa zakończyła się prawomocnie choćby dnia 1.01.2012 r., to również miał ją Burmistrz podać.

Oczywiście – analogicznie w sprawach “późniejszych”.

Wskazaliśmy, że z jednego z nagrań video sesji Rady Miejskiej w Skawinie opublikowanego na kanale YouTube przez Urząd Miasta i Gminy Skawina wynika, że podobne zestawienie zostało przygotowywane przez UMiG dla radnych, jednakże nie zostało ono upublicznione (ani przez Urząd, ani przez radnego), a mieszkańcy mają prawo wiedzieć jakie sprawy sądowe prowadzi ich Gmina.

Jednocześnie, by ułatwić wszystkim (administracji publicznej i mieszkańcom) zadanie, na podstawie art. 241 KPA zawnioskowaliśmy o opublikowanie tych informacji w BIP, by następnym razem, gdy któryś z mieszkańców będzie pytał Burmistrza o podobną sprawę, to nie będzie musiał składać kolejnego wniosku, a Burmistrz nie będzie musiał odpowiadać na niego, bo wszystko będzie już w BIP.

II. Wydawało nam się, że Urząd po prostu udostępni te informacje bezzwłocznie, a już na pewno w ciągu 14 dni. Nic bardziej mylnego.

21 lutego 2017 r. odebraliśmy od Burmistrza pisemne wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego:

III. W odpowiedzi na to wezwanie, pełni nadziei na szybkie przyjście informacji publicznej z Urzędu, 25 lutego 2017 r. skierowaliśmy do Burmistrza odpowiedź, w której wskazaliśmy m.in., że

 • wnoszone prośby o informację nie są w żadnym stopniu informacją przetworzoną; przecież to jedynie zebranie prostych danych z określonych lat, które na pewno Urząd prowadzi w rejestrach elektronicznie, wobec czego nie będziemy wykazywać interesu publicznego, bo nie widzimy takiej potrzeby
 • z jednego z nagrań video sesji Rady Miejskiej w Skawinie opublikowanego na kanale YouTube przez Urząd Miasta i Gminy Skawina wynika, że podobne zestawienie zostało przygotowywane przez UMiG dla radnych, jednakże nie zostało ono upublicznione, a mieszkańcy mają prawo wiedzieć jakie sprawy sądowe akurat prowadzi ich Gmina. Może wystarczy je tylko rozszerzyć o proste dane i odesłać do nas?
 • im dłużej Burmistrz będzie próbować zwlekać z odpowiedzią na wniosek, tym dla Burmistrza/Urzędu trudniej, bo we wniosku wskazaliśmy jasno, że prosimy o informacje publiczne za okres od roku 2012 do dnia odpowiedzi merytorycznej na ten wniosek. Zatem im później przyjdzie odpowiedź, tym większy zakres informacji będzie musiała obejmować.
 • w dodatku, jeden wniosek z naszej strony jest dla Burmistrza/Urzędu znacznym uproszczeniem, bo można takich wniosków przygotować kilkadziesiąt, każdy do osobnego miesiąca, począwszy od stycznia 2012 r. i na każdy Burmistrz/Urząd byłby zobowiązany odpowiedzieć. Nie chcieliśmy tego czynić, ułatwiając zadanie Burmistrzowi/Urzędowi, łącząc poszczególne miesiące w jeden okres: od 2012 roku.

IV. 10 marca 2017 r. Burmistrz odpowiedział na wniosek o udostępnienie w sposób niepełny, a mianowicie tak:

W odpowiedzi na e-mail z dnia 25 lutego 2017 r., Urząd Miasta i Gminy w Skawinie przesyła pismo dotyczące spraw sądowych prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.

Załączniki:

I załącznik do pisma:

Część 1, Cześć 2, Część 3.

Tyle że, jak się Państwo domyślają, rok 2015 i 2016 (które w skanach udostępnił Burmistrz), to jednak nie to samo, co rok 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, i 2017 (które wskazaliśmy we wniosku).

Czyli Burmistrz dalej nie udostępnił tego, o co wnioskowaliśmy. Dlaczego? Nie wiemy. A przecież zdaje sobie sprawę, że nieudostępnienie informacji publicznej wiąże się z możliwością złożenia skargi na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie oraz zawiadomienia do prokuratury (przestępstwo nieudostępnienia informacji publicznej).

V. Dnia 29 marca 2017 roku wystosowaliśmy odpowiedź do Burmistrza, w której wskazaliśmy m.in, że Burmistrz nie odpowiedział na nasz wniosek w pełni i merytorycznie, bo we wniosku prosiliśmy o informacje publiczne (wykaz spraw sądowych) za okres od roku 2012 do dnia odpowiedzi merytorycznej na ten wniosek, a otrzymaliśmy tylko dane za 2015 i część 2016 roku (do lipca). Mimo jaskrawego naruszenia prawa do informacji, nie zaskarżyliśmy od razu tego faktu tego do sądu (bezczynność organu), ani nie złożyliśmy zawiadomienia do prokuratury (z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej), tylko wnieśliśmy do Burmistrza kolejny raz o udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem. Ponadto zaznaczyliśmy, że jeśli Burmistrz chce nam odmówić udostępnienia, to wzywamy go o wydanie decyzji administracyjnej (odmownej) w tym zakresie wraz z uzasadnieniem, od której będziemy się mogli odwołać do II instancji.

VI. Dnia 4 kwietnia 2017 roku przesłano nam skan decyzji administracyjnej (odmownej) Burmistrza:

W odpowiedzi na e-mail z dnia 29.03.2017 r., Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w załączeniu przesyła decyzję dotyczącą wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat spraw sądowych prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.

Następnego dnia decyzja przyszła w wersji papierowej. Oto skany.

Strona 1, Strona 2, Strona 3, Strona 4.

Burmistrz w tej decyzji opisuje stan faktyczny, a w merytorycznej części wskazuje, że informacja, o którą wnieśliśmy, to informacja przetworzona, do wydania której mamy się (mieliśmy) wykazać szczególnie istotnym interesem publicznym. Stanowisko w tej sprawie zajęli burmistrz Paweł  Kolasa i pierwszy zastępca burmistrza Norbert Rzepisko.

VI. Nie zgadzając się z tą decyzją zupełnie, dnia 18 kwietnia 2017 roku wysłaliśmy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie:

Treść odwołania

W jej treści zarzuciliśmy naruszenie przez Burmistrza szeregu przepisów, w tym art. 61 Konstytucji RP, art 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, czy art. 7, 8, 77 i 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Wskazaliśmy, że SKO powinno tę decyzję burmistrza uchylić w całości i zobowiązać burmistrza do wykonania wniosku zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wskazaliśmy m.in, że udostępnienie informacji publicznej polega na odszukaniu odpowiednich danych i sporządzeniu z nich wykazu, co nie stanowi o przetworzonej informacji publicznej. Są to według nas czynności proste i powtarzalne (sięgnięcie do materiałów źródłowych, zebranie ich w całość i przekazanie), dlatego nie mają charakteru przetworzenia.

W odwołaniu poparliśmy swoje twierdzenia wyrokami WSA z Łodzi i Krakowa, które dobitnie wskazują, że nasze stanowisko jest słuszne.

VII. I tak też się stało. Dnia 18 maja 2017 r. SKO uchyliło w całości decyzję Burmistrza, a to z uwagi na fakt, że nie wykazał on odpowiednio dlaczego wspomniany wykaz spraw sądowych ma stanowić informację przetworzoną… a nie prostą.

Na str. 3 decyzji SKO w Krakowie wskazało, że “słusznie podniesiono w odwołaniu, iż brak jest w decyzji jakiegokolwiek wskazania na czym konkretnie ma polegać owo przetworzenie informacji”.

“Próżno również szukać wyjaśnień w wezwaniu skierowanym do strony wnioskodawcy o wykazanie interesu publicznego.”

“Jest kwestią niejasną z jakich przyczyn możliwe było udostępnienie wnioskodawcy wykazu spraw sądowych prowadzonych, lub w których uczestnikiem jest Gmina Skawina za lata 2015 i 2016. Nie jest zaś możliwe udostępnienie pozostałych informacji. Zwłaszcza w kontekście argumentacji zawartej w odwołaniu, a dotyczącej istnienia gotowej do udostępnienia informacji przygotowanej dla radnych.”

W dalszej części SKO wskazuje na brak przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (a przynajmniej nie wynika to z akt sprawy), również uzasadnienie decyzji jest lakoniczne i nie daje odpowiedzi na pytanie o zakres koniecznych do podjęcia czynności. A zgodnie z KPA, organ (burmistrz) miał obowiązek wyjaśnić nam przesłanki, którymi się kierował w wydaniu przedmiotowego rozstrzygnięcia.

SKO podkreśla w swojej decyzji, że zasadą jest udostępnianie informacji zaś odmowa wyjątkiem.

Poniżej skany decyzji SKO:

Strona 1, Strona 2, Strona 3, Strona 4.

VIII. W odpowiedzi na to uchylenie decyzji burmistrza przez SKO, dnia 20 lipca 2017 r. burmistrz kolejny raz wezwał nas do odpowiedzi.

Wiceburmistrz Norbert Rzepisko w piśmie wezwał nas w terminie 7 dni do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego.

Wskazał na orzeczenie sądowe, z którego wynikać ma, że ze względu na treść naszego żądania, udostępnienie tej informacji może się wiązać z potrzebą przeprowadzenia odpowiednich analiz, zestawień, wyciągów, usunięcia danych chronionych prawem. A to już ma przesądzać o informacji przetworzonej, której udzielenie jest skorelowane z potrzebą istnienia przesłanki interesu publicznego. (str. 1).

W dalszej części tego pisma – i to jest ciekawe! – wiceburmistrz informuje, że nie istnieje rejestr spraw sądowych prowadzonych z udziałem Gminy Skawina i żaden przepis prawa nie obliguje gminy do jej prowadzenia.

Zdaje się nam jednak, że taki rejestr jest podstawą do prawidłowego działania Gminy, a przynajmniej wydziału obsługi prawnej. Zasadniczą kwestią jest – według nas – wiedzieć jakie się sprawy prowadziło oraz prowadzi (z różnego zakresu, i w danym czasie).

Wiceburmistrz wskazuje ponadto, że obsługę prawną UMiG Skawina do 31 marca 2013 r. prowadziła kancelaria prawna KPMZ Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. z Rzeszowa, która przekazała do UMiG Skawina jedynie akta spraw, które nie zostały ostatecznie zakończone. Akta spraw będących w toku przekazano do Biura Obsługi Prawnej Urzędu i sprawy te znalazły się w wykazie. W dodatku, jedynie niektóre akta spraw ostatecznie zakończonych, po przekazaniu ich przez kancelarię prawną, trafiły do merytorycznych wydziałów i zostały zarchiwizowane.

Całość pisma tutaj:

Część 1, Część 2.

IX. 27 lipca 017 r. odpisaliśmy Burmistrzowi w ten sposób, że:

W nawiązaniu do przesłanego mailem skanu pisma (z 20 lipca 2017 r. – znak: OR.1431.2.6.2017) oraz w wersji papierowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (odbiór 26 lipca br.) wskazuję, iż nie ma uzasadnienia dla wyjaśniania przeze mnie interesu publicznego, bo jak wskazano w Decyzji SKO w Krakowie z 18 maja 2017 r. SKO.IP/4105/45/2017 to Państwo powinni uzasadnić dlaczego odmawia się mi udostępnienia tych informacji publicznych. Kwestia interesu publicznego została tam dostatecznie wyjaśniona i nie będę się do niej kolejny raz ustosunkowywał. Zgodnie z decyzją SKO to Organ powinien wykazać, że jest to informacja przetworzona, a moim zdaniem nie zostało to uczynione, jak wskazywało SKO. Wobec powyższego wciąż nie otrzymałem informacji publicznej o którą prosiłem we wniosku. 
Stoję na stanowisku, że jest to informacja prosta, która nie wymaga szczególnego uzasadnienia i wnoszę o jej niezwłoczne udostępnienie.
 
Zamiast wymieniać pisma, tracić pieniądze publiczne na wysyłanie do mnie listów za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, itp., najrozsądniejszym byłoby stosowanie prawa oraz udostępnienie obywatelowi informacji, o którą prosił.
O co niniejszym proszę.

X. Dnia 10 sierpnia 2017 r. Burmistrz wydał kolejną decyzję odmowną (odebrana 19 sierpnia ub r.), w której:

Strona 1, Strona 2, Strona 3, Strona 4, Strona 5

Zwracamy uwagę na stronę 3 decyzji (przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych i niezakończonych).

XI. Dnia 28 sierpnia 2017 roku złożyliśmy (drugie już) odwołanie od tej decyzji do SKO w Krakowie:

Odwołanie do SKO w Krakowie

XII. SKO w Krakowie, decyzją znak: SKO.IP/4105/53/2017 z 13 września 2017 r. (doręczona nam tydzień później), uchyliło w całości decyzję Burmistrza Skawiny i nakazało ponownie rozpatrzyć sprawę biorąc pod uwagę wskazania zawarte w decyzji SKO.

Akta sprawy SKO zwróciło Burmistrzowi w dniu 19 października 2017 r. 

Strona 1, Strona 2, Strona 3, Strona 4, Strona 5, Strona 6.

SKO dobitnie wskazało, że decyzja Burmistrza była błędna. Zaznaczyło również na możliwe nieprawidłowości w przechowywaniu dokumentacji, co jest niezgodne z etyką zawodu adwokata czy radcy prawnego (niektóre zakończone sprawy sądowe nie zostały przekazane do Urzędu!, zob. str. 4 decyzji SKO).

XIII. Dnia 3 listopada 2017 r. otrzymujemy takie oto pismo na maila:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie przesyła pismo w odpowiedzi na wniosek z dnia 4 luty 2017 r.

     

XIII. Wiceburmistrz Norbert Rzepisko wyznaczył nowy termin na załatwienie wniosku, i to jakiegoś wniosku z 23 września 2017 r.

Nie dość, że od lutego Burmistrz miał czas na przygotowanie dokumentów to wciąż wydłuża termin odpowiedzi na wniosek.

Ponadto nie wiemy, na jakiej podstawie prawnej, bo nie wysyłaliśmy do Urzędu 23 września 2017 r. żadnego wniosku w sprawie spraw sądowych.

XIV. Wobec tego 8 listopada 2017 r. wystosowaliśmy odpowiedź do Urzędu, w której w nawiązaniu do przesłanego pisma z 3 listopada 2017 r. (sygn. akt OR.1431.2.6.2017) zapytaliśmy:

– o jakim wniosku z 23 września 2017 roku Urząd pisze i na jakiej podstawie wciąż przedłużany jest termin odpowiedzi i to aż o 3 miesiące, co jest niezgodne z ​obowiązującym prawem (ustawa o dostępie do informacji publicznej)?

Jednocześnie poprosiliśmy o pilne przekazanie treści rzekomego wniosku z 23 września 2017 r. (?) w celu uniknięcia nieporozumień i ustalenia okoliczności sprawy.

Poinformowaliśmy ponadto Burmistrza, że 28 sierpnia 2017 roku złożone zostało osobiście w Wydziale Organizacyjnym UMiG w Skawinie odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z 10 sierpnia 2017 r. (znak: OR.1431.2.6.2017) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. i przypomnieliśmy, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, ​​nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o przekazanie informacji pochodzi z początku lutego 2017 roku i do dziś nie został w całości wykonany a Burmistrz nadal przedłuża terminy.

Wskazaliśmy w piśmie, że Burmistrz od lutego 2017 r. miał odpowiednio dużo czasu, by te dane przygotować, a ciągle podejmuje według nas upozorowane czynności, które powodują przedłużanie i w konsekwencji nieudostępnianie informacji publicznej.

Pouczyliśmy, że za brak udostępnienia informacji publicznej grozi sankcja karna (w tym rok pozbawienia wolności), oraz wyraziliśmy opinię, że powyższego rodzaju podchodzenie Urzędu, Burmistrza do kwestii praw człowieka, zapisów Konstytucji RP, ustawy uznajemy za nonszalanckie. 

XIV. W odpowiedzi na to otrzymaliśmy takie oto pismo datowane na 15 listopada 2017 r.:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 8 listopada 2017 r.

XV. Wobec powyższego Burmistrz ani nie wyjaśnił o jakim to wniosku z 23 września 2017 r. wspominał w piśmie (a prosiliśmy o to), ani nie wyjaśnił dlaczego wydłużył termin odpowiedzi na wniosek o kolejne 3 miesiące (do 23 grudnia 2017 r. – bo tak napisał), co jest niezgodne z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

XVI. Dnia 22 grudnia 2017 r., czyli po prawie rocznej “batalii” związanej z ochroną naszego prawa do informacji publicznej, wielu godzinach spędzonych przez redakcję portalu na analizie dokumentacji (jak i napisaniu tego artykułu), orzeczeń wyroków sądowych, pisaniu pism, odwołań, przejściu przez dwa szczeble administracyjno-sądowe (Burmistrz/SKO), udało się wreszcie uzyskać odpowiedź na wniosek z 4 lutego 2017 roku. Jak widać, nie było łatwo, ale otrzymaliśmy odpowiedź, o którą prosiliśmy. Poniżej przedstawiamy udostępnione przez Burmistrza sprawy sądowe. Dziękujemy!

Oto wykaz spraw sądowych, o który prosiliśmy. Można go pobrać na dysk (poniżej), lub otworzyć w osobnym linku albo na pełnym ekranie. W tym celu najedź na odpowiednią ikonkę pod wykazem.

Wykaz Spraw Sądowych Urząd Miasta Skawina – KLIKNIJ


 

PEŁNY OBRAZ: https://pl.scribd.com/document/370477726/Wykaz-Spraw-S%C4%85dowych-Urz%C4%85d-Miasta-Skawina#fullscreen&from_embed

Na bliższą analizę wykazu przyjdzie czas, ale już teraz zwracamy uwagę na liczbę spraw sądowych z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że prosiliśmy we wniosku do Burmistrza, by te dane opublikował w BIP Gminy Skawina (na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego). Mieszkańcy (podatnicy) mają prawo wiedzieć w jakie sprawy sądowe zaangażowana jest Gmina Skawina. Poza tym następnym razem, gdy któryś z mieszkańców będzie pytał Urząd o podobną sprawę, to obywatel nie będzie musiał składać kolejnego wniosku, a Urząd nie będą musiał na niego w sposób merytoryczny odpowiadać, bo wszystko będzie już w BIP. Każdy na tym skorzysta!

Jednakże o sposobie rozpatrzenia złożonego wniosku z art. 241 KPA Burmistrz miał nas poinformować drogą elektroniczną na maila (oszczędność), ale do dziś nas nie poinformował!

A od udostępnienia informacji minęło już 1,5 miesiąca. Z kolei od samego wniosku z art. 241 KPA – rok!

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, w rozdziale dotyczącym skarg/wniosków, widnieje zapis:

Art. 227. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Art. 244. § 1. W sprawie terminu załatwiania wniosków stosuje się przepis art. 237 § 1.

Art. 237. § 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Wobec powyższego przysługuje nam skarga do Rady Miejskiej w Skawinie na brak odpowiedzi Burmistrza odnośnie wniosku z art. 241 KPA.

Jednakże wiedząc, że ten artykuł może przeczytać również Burmistrz, to i mamy nadzieję, że odpowie szybko (choć po terminie) na nasz wniosek.

2 response to "Wykaz spraw sądowych prowadzonych przez Gminę Skawina w latach 2012-2017"

 1. Przez: czytelnik Zamieszczono: 10 lutego 2018

  Po lekturze.
  Większość spraw to wykroczenie- zgorszenie w miejscu publicznym, spożywanie alkoholu i drogowe do 2016 roku. Ciekawa pozycja odszkodowania za nieruchomość 5 lat postępowania.

  • Przez: wykaz Zamieszczono: 10 lutego 2018

   W 2017 tych postępowań jest znacznie mniej, może kierowcy płacę za popołnione winy, rośnie kultura picia i ludzie mniej przeklinają w miejscach publicznych. Może spadła aktywność strażników miejskich i policjantów, jakiś powód tego jest np więcej pouczają a mniej karają.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *