Wyłożenie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

403px-POL_Skawina_COA.svgBurmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wszelkie szczegółowe informacje w tym zakresie publikujemy poniżej.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XLIII/436/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2010 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina (obejmującej obszar w granicach administracyjnych Miasta) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 22 kwietnia 2013 r. do 23 maja 2013 r. (z wyjątkiem świąt, sobót i niedziel oraz dnia 2 maja), w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 2, pok. 2.

Szczegółowych informacji na temat rozwiązań przyjętych w projekcie planu udzielają przedstawiciele zespołu projektowego dyżurujący w godzinach:

– poniedziałki: 14:00-17:00
– wtorki, środy, czwartki (z wyjątkiem czwartku 02.05.2013), piątki: 9:00-12:00.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również na stronie internetowej.  Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zostanie przeprowadzona 29 kwietnia 2013 r., początek o godz. 18.00 w Kinie Piast – Skawina, ul. Węgierska 3.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 6 czerwca 2013 r. (okres składania uwag od pierwszego dnia wyłożenia, tj. od 22 kwietnia 2013 r. do 6 czerwca 2013 r.) – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

– na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Skawina (Rynek 14, pok. 1) lub drogą pocztową na adres: 32-050 Skawina, Rynek 1;

– drogą elektroniczną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawina na stronie internetowej.

Burmistrz
/-/
Adam Najder

Źródło:
UMiG Skawina