Wyłożenie projektu zmiany MPZP Gminy Skawina do publicznego wglądu

_Jaśkowice_skawina_gmina_PROJEKTBurmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i pobrania załączników z wizualizacjami.


Materiały do pobrania: KLIKNIJ TUTAJ.
Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

Szczegółowych informacji na temat rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany planu udzielać będą przedstawiciele zespołu projektowego dyżurujący w godzinach:

  • poniedziałek: 14.00 – 17.00;
  • wtorek, środa, czwartek oraz piątek: 9.00 – 12.00
    w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skawina – Rynek 1, I. piętro, pokój 11 – Sala Obrad.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zostanie przeprowadzona w dniu 13 października 2014 r. – początek o godz. 17.30 w kinie „Piast” – Skawina, ul. Węgierska 3.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Skawina (Rynek 14, pok. 1) lub drogą pocztową na adres: 32-050 Skawina, Rynek 1;
  • drogą elektroniczną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r., poz. 262) lub opatrzone potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawina na stronie internetowej: www.gminaskawina.pl Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

Źródło:
UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *