Wynagrodzenia, nagrody i wykształcenie pracowników MGOPS w Skawinie [AKTUALIZACJA]

[AKTUALIZACJA 23 lipca 2019 r.] Jeden z obywateli zapytał Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie o wynagrodzenia brutto pracowników, wypłacone nagrody i premie (wraz z uzasadnieniem), wykształcenie (ukończone szkoły, studia) oraz o dane dotyczące stanowisk służbowych i komórek organizacyjnych. Dyrektor jednostki w odpowiedzi wystosowanej dwa tygodnie po złożeniu wniosku najpierw przedłużyła termin odpowiedzi, a potem – zdaniem obywatela – udostępniła, ale niepełne dane, o które wnioskował. W odpowiedzi obywatel przedstawił argumentację, że odpowiedź winna zostać uzupełniona o dane, których mu nie przesłano. W odpowiedzi Dyrekcja MGOPSu chcąc wydać decyzję odmowną (pozwalającą na jej późniejsze zaskarżenie) zażądała danych identyfikujących wnioskodawcę oraz podpisania się pod wnioskiem wysłanym drogą elektroniczną (e-mail). Sprawa jest w toku, wydawane są kolejne decyzje, w tym SKO i Dyrektora MGOPS, a otrzymane przez obywatela informacje publikujemy cyklicznie poniżej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 13 grudnia 2018 r. brzmiał:

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji na ten adres e-mail: {…} w zakresie:

I. wysokość (kwoty) sumarycznie nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie (dalej: MGOPS) w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia merytorycznej odpowiedzi na ten wniosek, spełniającej w pełni powyższe żądanie Wnioskodawcy (w ujęciu rocznym: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018),
 
II. zestawienie pracowników (imiona i nazwiska/stanowisko) MGOPS pełniących funkcje publiczne (czyli nie pełniących funkcji usługowych, technicznych jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podziałem na komórki organizacyjne oraz kwotą nagród przyznanych w roku 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 wraz z uzasadnieniem ich przyznania.

III. wynagrodzenia brutto za miesiąc listopad 2018 r. każdego z pracowników MGOPS pełniących funkcje publiczne (czyli nie pełniących funkcji usługowych, technicznych jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia (ze wszystkimi dodatkami, w rozbiciu na nie: specjalne/funkcyjne/stażowe, itp.), 

IV. zestawienie pracowników MGOPS pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska/stanowisko) z podziałem na komórki organizacyjne wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (+ specjalność, + ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy) tego pracownika, wedle przykładowego, rekomendowanego wzoru: 
1) Komórka A – Pracownik X Y – kierunek: prawo (Uniwersytet Śląski) – studia podyplomowe: rachunkowość (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
2) Komórka A – Pracownik Z W – kierunek: filologia polska (Uniwersytet …) 
3) Komórka B – Pracownik T R – kierunek: informatyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) 
4) Samodzielne Stanowisko ds. …. – Pracownik U D – kierunek: finanse i rachunkowość – specjalność: rachunkowość,
itd. 

V. zestawienie osób nie pełniących funkcji publicznych (bez imion i nazwisk) pracujących w MGOPS wraz ze wskazaniem stanowiska pracy oraz komórki, w której dany pracownik pracuje.

VI. zestawienie pracowników (bez imion i nazwisk) MGOPS nie pełniących funkcji publicznych (czyli pełniących funkcje usługowe, techniczne jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podziałem na komórki organizacyjne oraz kwotą nagród przyznanych w roku 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 wraz z uzasadnieniem ich przyznania. 

VII. liczba wszystkich pracowników MGOPS (czyli pełniących i nie pełniących funkcji publicznych), z uwzględnieniem wysokości etatów.
 
Wysokość etatów winna być również zachowana przy udzielaniu odpowiedzi w zakresie I-VI powyższego wniosku.

Powyższy wniosek nie dotyczy informacji przetworzonej, a prostej, gdyż dane te dotyczą podstawowych kwestii organizacyjnych lub wydatkowania środków publicznych (gospodarka finansami publicznymi jest jawna) i są dostępne w zasadzie od ręki z segregatorów, czy programów (w tym księgowych/finansowych/kadrowych), a także chociażby z wykazu pracowników, który zapewne w MGOPS funkcjonuje i jest dostępny, ewentualnie również z tabliczek umiejscowionych przy drzwiach do pokojów pracowników.

Informacja na powyższe powinna być aktualna na dzień udzielenia pełnej MERYTORYCZNEJ odpowiedzi na ten wniosek.

Odpowiedź Dyrekcji MGOPS z dnia 27 grudnia 2018 r.:

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej który wpłynął w dniu 13.12.2018 roku wskazuje że informacja nie może być udostępniona w terminie ustawowym tj. 14 dni od doręczenia wniosku. Informacje objęte wnioskiem zostaną udostępnione w terminie do 14.01.2019. Powodem przedłużenia terminu do udostępnienia danych jest szeroki zakres informacji objętych wnioskiem, których zgromadzenie nie jest możliwe w 14 dniowym terminie.

Z poważaniem

Joanna Rudek

Dyrektor MGOPS w Skawinie

(Częściowa) Informacja udostępniona 14 stycznia 2019 r.:

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam dane objęte Państwa wnioskiem o dostępie do informacji publicznej. Zarazem wskazuje, iż w okresie objętym wnioskiem osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznych zatrudnionymi w ośrodku są/były wyłącznie osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do wydawania decyzji administracyjnych a to Joanna Rudek, Monika Kozak, Piotr Pietraszek, Małgorzata Spyrka oraz niepracującą już Maria Alechnowicz. W zakresie żądań objętych pkt II,III i IV Państwa wniosku przesyłamy tylko informacje dot. tych osób. Pozostali pracownicy nie są osobami pełniącymi funkcje publiczne.

Joanna Rudek

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Skawinie

Ul. Żwirki i Wigury 13

32-050 Skawina

Załącznik (odpowiedź na wniosek):

Ad I. wysokość (kwoty) sumarycznie nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie (dalej: MGOPS) w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia merytorycznej odpowiedzi na ten wniosek, spełniającej w pełni powyższe żądanie Wnioskodawcy (w ujęciu rocznym: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018),

Ad II. zestawienie pracowników (imiona i nazwiska/stanowisko) MGOPS pełniących funkcje publiczne (czyli nie pełniących funkcji usługowych, technicznych jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podziałem na komórki organizacyjne oraz kwotą nagród przyznanych w roku 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 wraz z uzasadnieniem ich przyznania.

Ad III. wynagrodzenia brutto za miesiąc listopad 2018 r. każdego z pracowników MGOPS pełniących funkcje publiczne (czyli nie pełniących funkcji usługowych, technicznych jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia (ze wszystkimi dodatkami, w rozbiciu na nie: specjalne/funkcyjne/stażowe, itp.), 

Ad IV. zestawienie pracowników MGOPS pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska/stanowisko) z podziałem na komórki organizacyjne wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (+ specjalność, + ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy) tego pracownika, wedle przykładowego, rekomendowanego wzoru: 
1) Komórka A – Pracownik X Y – kierunek: prawo (Uniwersytet Śląski) – studia podyplomowe: rachunkowość (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
2) Komórka A – Pracownik Z W – kierunek: filologia polska (Uniwersytet …) 
3) Komórka B – Pracownik T R – kierunek: informatyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) 
4) Samodzielne Stanowisko ds. …. – Pracownik U D – kierunek: finanse i rachunkowość – specjalność: rachunkowość,
itd. 

Ad V. zestawienie osób nie pełniących funkcji publicznych (bez imion i nazwisk) pracujących w MGOPS wraz ze wskazaniem stanowiska pracy oraz komórki, w której dany pracownik pracuje.

Ad VI. zestawienie pracowników (bez imion i nazwisk) MGOPS nie pełniących funkcji publicznych (czyli pełniących funkcje usługowe, techniczne jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podziałem na komórki organizacyjne oraz kwotą nagród przyznanych w roku 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 wraz z uzasadnieniem ich przyznania.

Ad VII. liczba wszystkich pracowników MGOPS (czyli pełniących i nie pełniących funkcji publicznych), z uwzględnieniem wysokości etatów.

Odpowiedź udostępniamy w całości w formie SKANU PDF (cyfrowo przeszukiwalny):

>>> PLIK do pobrania – KLIKNIJ TUTAJ

Obywatel nie zgodził się z Dyrekcją MGOPS co do zawężonego – jego zdaniem – zakresu udostępnionej informacji publicznej.

Dnia 15 stycznia 2019 r. skierował do Dyrekcji odpowiedź, w której:

– nie zgodził się z zaprezentowanym podejściem Dyrekcji MGOPS w Skawinie, gdyż jego zdaniem w MGOPS w Skawinie NIE pełni funkcji publicznych jedynie sprzątaczka
(Główny księgowy, referenci, inspektorzy, pracownicy socjalni itd. są osobami pełniącymi funkcje publiczne, zatem co do nich winny być również udostępnione informacje, o które wnioskował)
 
– powołał się przy tym na artykuły w prasie i portalach branżowych:
 
Na poparcie swojej tezy, przywołał wyroki sądów administracyjnych:
 
 
Oraz wyroki: II SAB/Wa 640/16, IV SAB/Wr 174/16, II SAB/Gd 71/16, II SAB/Gd 80/16, II SAB/Kr 199/15, II SA/Rz 1234/15, I OSK 168/16 – Wyrok NSA
 
Następnie poprosił o udostępnienie pełnej informacji w ciągu 7 dni lub wydanie decyzji odmownej.

Dnia 21 stycznia 2019 r. odpowiedź ze strony MGOPS była następująca:

Szanowni Państwo

W związku ze złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej wnoszę o uzupełnienie jego braków formalnych poprzez wskazanie imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego wniosek w terminie 7 dni od doręczenia nin. wiadomości email. W przypadku nie uzupełnienia ww. braku podanie zostanie pozostawione bez rozpoznania zgodnie z przepisem art. 64 k.p.a. Wskazane powyżej informacje są niezbędne organowi celem ustalenia adresata decyzji odmownej w zakresie części danych objętych wnioskiem oraz celem doręczenia decyzji zgodnie z przepisami K.P.A.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym jednoznacznie w orzecznictwie postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej jest postępowaniem odformalizowanym i uproszczonym, w którym przepisy kodeksu postępowania administracyjnego znajdują zastosowanie dopiero na etapie wydania decyzji w trybie art. 16 u.d.i.p.” (z uzasadnienia uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 9 grudnia 2013 r., I OPS 7/13, ONSAiWSA 2014, nr 3, poz. 37). Przepisy ustawy wprowadzają minimum formalizmu w zakresie procedury wnioskowej. Złożony wniosek musi zawierać co najmniej te elementy, które umożliwią udzielenie żądanej informacji, względnie – wydanie i doręczenie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy udostępnienia żądanej informacji. Oczywiste jest zatem, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie może być anonimowy. Niezależnie więc od formy jego wniesienia winien zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres i treść żądania. W przypadku przesłania zapytania pocztą elektroniczną nie jest konieczne użycie podpisu elektronicznego, jednakże nie zwalnia to wnioskodawcy ze wskazania imienia i nazwiska (w przypadku osób fizycznych) oraz adresu, w tym także poczty elektronicznej, na który winna być przesłana informacja (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2009r., sygn. akt I OSK 1277/08, ONSAiWSA 2010/5/91, I.Kamińska, M.Rozbicka – Ostrowska „Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Lexis Nexis 2012, M.Jaśkowska „Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Toruń 2002, str.60 oraz Wyrok WSA w Łodzi II SAB/Łd 86/16 z dnia 24 czerwca 2016 roku)

Z poważaniem

Monika Kozak

Zastępca Dyrektora

MGOPS w Skawinie

AKTUALIZACJA (16 lutego 2019 r.):

Dnia 15 lutego 2019 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (za pośrednictwem Dyrektora MGOPS w Skawinie) skierowano odwołanie od decyzji odmownej w sprawie (nie)udostępnienia informacji publicznej.

W odwołaniu przedmiotowej decyzji MGOPS w Skawinie zarzucono:

 • naruszenie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w zakresie w jakim przepisy te stanowią normatywną podstawę prawa do informacji publicznej, poprzez nieprawidłowe ograniczenie w niniejszej sprawie prawa do informacji publicznej, spowodowane niezasadną odmową udostępnienia informacji publicznej,
 • 5 ust. 2 UDIP, w zakresie w jakim przepis ten stanowi podstawę ograniczenia prawa do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej, poprzez błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu, że udostępnienie informacji publicznych będących przedmiotem wniosku mogłoby naruszyć prywatność osób fizycznych, oraz poprzez błędne zastosowanie w niniejszej sprawie,
 • 7 KPA, w zakresie w jakim przepis ten nakazuje organowi podjąć, w toku sprawy, wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, poprzez brak wyczerpującego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy,
 • 8 KPA, w zakresie w jakim przepis ten nakazuje organowi prowadzenie postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, poprzez podjęcie rozstrzygnięcia bez dokładnego wyjaśnienia jego motywów i przesłanek,
 • 11 KPA, w zakresie w jakim przepis ten nakłada na organ obowiązek wyjaśnienia stronom zasadności przesłanek, którymi się kieruje przy załatwianiu sprawy, poprzez brak wyczerpującego przedstawienia toku rozumowania organu oraz przyjętych przez niego kryteriów oceny stanu prawnego.

Jednocześnie wniesiono o:

 • uchylenie decyzji w całości oraz
 • przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji

W uzasadnieniu odwołania wnioskodawca wskazał na poniższe argumenty:

„I.

Organ w sposób niejako automatyczny ograniczył dostępność wszystkich informacji, o udostępnienie których się zwróciłem, tj. tych o których mowa była w punktach II, III i IV wniosku z 13 grudnia 2018 r. w zakresie wynagrodzenia, wykształcenia oraz nagród z uzasadnieniem.

Nie udostępnił bowiem informacji dotyczących imienia, nazwiska, stanowiska, wynagrodzenia, przyznanych nagród z uzasadnieniem oraz wykształcenia takich osób jak główny księgowy, referenci, inspektorzy, starsi inspektorzy, pomoc administracyjna, starci pracownicy socjalni, specjaliści pracy socjalnej, pracownicy socjalni, asystenci rodziny (w tym młodsi), starsi specjaliści pracy socjalnej – czyli wszystkich prócz stanowisk sprzątaczek. Mianowicie nie wykazano ich w żądanym zakresie w udostępnianej informacji publicznej odnośnie punktów II, III i IV.

W swojej argumentacji organ en block odmówił ich udostępniania. Świadczy to o tym, że organ nie przeanalizował w dostateczny sposób stanu faktycznego sprawy i nie przeanalizował w jakim stopniu ujawnienie tych informacji naruszałoby prywatność osób fizycznych. Uznał a priori, że takie same uzasadnienie należy odnieść do odmowy udostępnienia każdej z tych informacji.

Ponadto nawet nie zapytał pracowników MGOPS w Skawinie, czy godzą się na utajnienie tych danych (nieudostepnienie), a przynajmniej nie ma żadnych dowodów na to, że takie pytanie do pracowników skierował i uzyskał ich odmowę. Należy wziąć pod uwagę fakt, że być może wszyscy pracownicy wyraziliby chęć na ujawnienie tych danych.

W związku z powyższym organ w sposób błędny ustalił stan faktyczny, co sprawiło, że w sposób błędny, bowiem zbyt ekstensywny ograniczył prawo do informacji publicznej.

Nawet jeśli uznać, że znajduje uzasadnienie odmowa udostępnienia informacji o imionach i nazwiskach poszczególnych pracowników MGOPS, to nie ma podstaw do ograniczania dostępności informacji o wykształceniu poszczególnych osób.

II.

Pragnę jednakże z naciskiem zwrócić uwagę, że nie można się w niniejszej sprawie zgodzić, że pozostałe informacje publiczne, o udostępnienie których się zwróciłem, naruszają prywatność osób fizycznych. Są to informacje, które nie wkraczają w sferę prywatną tych osób, bowiem związane są z ich publiczną działalnością.

Osoba, która wstępuje w sferę publiczną, musi liczyć się z tym, że pewne informacje mogą się stać zainteresowaniem społeczeństwa oraz że informacje te będą stanowić informację publiczną (bowiem, zgodnie z art. 1 ust. 1 UDIP, staną się informacjami o sprawach publicznych). Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku m.in. osób i podmiotów gospodarczych, które zawierają z podmiotami władzy publicznej umowy cywilnoprawne tudzież w sytuacji pracowników, którzy podejmują pracę w instytucjach publicznych.

W tej kwestii niezwykle istotne znaczenie ma wyrok Sądu Najwyższego z 8 listopada 2012 r. (sygn. CSK 190/12, Legalis nr 546154). W uzasadnieniu tego judykatu Sąd Najwyższy wskazał, że „dla osoby żądającej dostępu do informacji publicznej, związanej z zawieraniem umów cywilnoprawnych przez jednostkę samorządu terytorialnego, imiona i nazwiska stron takich umów są często ważniejsze niż ich treść i jest to z oczywistych względów zrozumiałe. Trudno byłoby w tej sytuacji bronić poglądu, że udostępnienie imion i nazwisk osób w rozważanej sytuacji stanowiłoby ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw tych osób (art. 31  ust. 3 i art. 61 ust. 3 Konstytucji RP). W konsekwencji należy zatem przyjąć, że ujawnienie imion i nazwisk osób zawierających umowy cywilnoprawne z jednostką samorządu terytorialnego nie narusza prawa do prywatności tych osób, o którym mowa w art. 5 ust. 2 u.d.i.p.”. W tym kontekście warto zwrócić na coraz bardziej powszechną praktykę udostępniania przez podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej rejestrów umów na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej.

Tak, jak osoba, która zawiera umowę z instytucją publiczną musi się liczyć z tym, że informacje o tej umowie będą jawne, tak osoba, która podejmuje prace w Urzędzie Miasta Jasła musi się liczyć z tym, że informację o jej wykształceniu będą jawne i dostępne dla obywateli i obywatelek. W związku z tym obywatele i obywatele mają prawo wiedzieć kto pracuje w Urzędzie Miasta Jasła oraz jakie ma wykształcenie.

Ograniczenie dostępności informacji, objętych zakresem decyzji, uniemożliwia sprawowanie społecznej kontroli działalności władz publicznych (Dyrektor MGOPS w Skawinie), zwłaszcza w zakresie tego, czy zatrudniane w urzędzie są osoby, mające merytoryczne przygotowanie do wykonywania przeznaczonych ich zadań.

Poniżej cytuję orzecznictwo dot. pojęcia funkcji publicznej (A) i jawności wynagrodzeń (B):

A – osoba pełniąca funkcje publiczne:

Przykładowo, w orzecznictwie sądów administracyjnych zostały uznane za osoby pełniące funkcje publiczne:

1) „osoby, które wykonują powierzone im przez instytucje państwowe lub samorządowe zadania i przez to uzyskują znaczny wpływ na treść decyzji o charakterze ogólnospołecznym”, por. wyrok WSA w Szczecinie z 28 września 2016 r., (II SA/Sz 889/16);

2) „pracownicy merytoryczni którzy w indywidualnych sprawach innych podmiotów prowadzą postępowania administracyjne, chociaż nie wydają decyzji administracyjnej, jednak przygotowują całość materiału dowodowego takiej sprawy a nawet przygotowują projekty decyzji administracyjnych, czy osoby uprawnione do wydawania zaświadczeń w imieniu organu, czy też przyjmowania wniosków w indywidualnych sprawach administracyjnych np. wnioski o wydanie dowodu osobistego, prawa jazdy czy wydanie innych dokumentów urzędowych”, por. wyrok WSA w Olsztynie z 22 września 2016 r. (II SA/Ol 829/16); wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 5 lipca 2017 r. II SAB/Go 30/17; wyrok WSA w Gliwicach z 20 czerwca 2017 r.., IV SAB/Gl 139/17

3) osoby, w których sferze zadań i kompetencji „znajdują się istotne czynności decyzyjne, kontrolne, nadzorcze i weryfikacyjne związane z bieżącym wykonywaniem zadań publicznych gminy oraz rozstrzyganiem o istotnych sprawach podmiotów administrowanych lub znajdujących się w stosunku podległości względem gminy”, por. wyrok WSA w Rzeszowie z 25 sierpnia 2016 r. (II SA/Rz 544/16; podobnie wyrok WSA w Łodzi z 27 czerwca 2017 r., II SAB/Łd 125/17):

„Zgodnie z wykazem czynności pracowników zatrudnionych na stanowiskach „kierownik referatu”, „inspektor”, „z-ca głównego księgowego” (pozycje wykazu: 4-8, 10-11, 15-20, 22-23, 25-32, 34-39) do zakresu zadań i kompetencji tych pracowników nie należą jedynie czynności usługowe, techniczne, czy pomocnicze. W sferze zadań i kompetencji tych osób znajdują się istotne czynności decyzyjne, kontrolne, nadzorcze i weryfikacyjne związane z bieżącym wykonywaniem zadań publicznych gminy oraz rozstrzyganiem o istotnych sprawach podmiotów administrowanych lub znajdujących się w stosunku podległości względem gminy. Nawet jeśli nie są to czynności związane z bezpośrednim wydawaniem decyzji administracyjnych, to jednak mają one charakter ściśle związany z wykonywaniem zadań i funkcji publicznych gminy (np. zadań oświatowych, podatkowych, związanych z gospodarka przestrzenną, infrastrukturą, ochroną środowiska) i na pewno nie mogą być uznane za „usługowe” lub „techniczne”. Właściwie jednym stanowiskiem w przedłożonym wykazie 30 stanowisk urzędniczych, które może być zakwalifikowane jako stanowisko techniczne, jest stanowisko „starszego informatyka”, które istotnie może być zaliczone do personelu wykonującego w urzędzie gminy zadania pomocnicze (w tym wypadku związane z techniczną obsługą sieci komputerowej oraz urządzeń elektronicznych).”

4) radcy prawni zatrudnieni w urzędzie, por. wyroki WSA w Krakowie z 7 marca 2014 r., II SA/Kr 170/14) oraz z 15 stycznia 2015 r., II SAB/Kr 363/14; pogląd ten zaakceptował też Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 30 listopada 2016 r. (I OSK 1871/15) oddalającym skargę kasacyjną od drugiego z przywołanych wyroków sądu krakowskiego;

5) rzecznicy prasowi, por. wyrok NSA z 6 czerwca 2016 r. (I OSK 3217/14);

6) osoby odpowiedzialnej za „przygotowywanie materiałów do publikacji w biuletynie gminnym (gazetki), koordynowanie działań związanych z drukiem biuletynu gminnego (gazetki), opracowanie tez do wystąpień publicznych Burmistrza, pisanie wyznaczonych przemówień przez Burmistrza, spotkania wyznaczone przez Burmistrza z przedstawicielami wyznaczonych podmiotów, organizacjami, osobami fizycznymi itp. w celu promocji i współpracy z Urzędem Miasta i Gminy B., tworzenie i koordynacja wydawania wybranych materiałów promocyjnych, a także rekomendowanie działań w zakresie polityki promocji realizowanej przez Miasto i Gminę B.”, por. wyrok WSA w Kielcach z 14 września 2017 r., II SA/Ke 433/17

7) osoby, do której zakresu obowiązków (czynności) na stanowisku pracy zaliczono np. „realizację strategicznych projektów rynkowych w celu osiągnięcia średnio i długookresowych celów firmy, sformułowanie i realizację krótko i długookresowej strategii firmy, bezpośrednie zarządzanie zespołem handlowym i zespołem wsparcia sprzedaży, zarządzanie budżetami projektowymi i działowymi, optymalizację procesów firmowych, prowadzenie negocjacji handlowych”, wyrok WSA w Gliwicach z 29 marca 2017 r. (IV SA/Gl 1140/16): „Osoba ta ma bowiem wpływ na kształtowanie spraw publicznych związanych z działalnością obiektów […]. Formułuje i realizuje strategie firmy, zarządza zespołem handlowym i marketingowym, prowadzi negocjacje handlowe, zarządza budżetami, optymalizuje procesy firmowe. Ma więc realny i istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki w obszarze spraw publicznych. Powyższej oceny w żaden sposób nie mogą zmienić regulacje wewnętrzne Spółki przewidujące w pewnych obszarach wyłączność podpisu korespondencji wychodzącej przez Zarząd Spółki. Dla kwalifikacji funkcji jako publicznej nie jest bowiem wymagane pełne władztwo nad oddziaływaniem na dany obszar publiczny.”;

8) „Każda osoba, która w jakimkolwiek zakresie swoich obowiązków służbowych bądź pracowniczych bierze udział w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji, czy też gromadzenia materiału dowodowego niezbędnego do podjęcia decyzji winna być traktowana jako biorąca udział w procedurach decyzyjnych. (…) W istocie takie osoby przedkładając materiały i dokumenty niezbędne do wydania decyzji także współuczestniczą w wydaniu decyzji”, por. wyrok WSA w Krakowie z 6 kwietnia 2016 r., II SAB/Kr 30/16.

Nie zostali natomiast uznani za osoby pełniące funkcje publiczne, JEDYNIE:

1) „szeregowi pracownicy nie posiadający żadnego wpływu na procesy decyzyjne, wykonujący szeroko rozumiane czynności pomocnicze (np. obsługa biurowa, informatyczna, utrzymanie czystości, sekretarka, kucharka, kierownik administracyjny szkoły odpowiadający za pracę personelu obsługowego i administracyjnego)”, por. wyroki WSA w Gliwicach z 13 lipca 2016 r., IV SA/Gl 390/16 i IV SA/Gl 391/16; wyrok WSA w Poznaniu z 5 kwietnia 2018 r., II SAB/Po 208/17;

2) autorzy oprogramowania zatrudnieni w Centralnym Ośrodku Informatyki, por. wyrok NSA z 11 stycznia 2018 r., I OSK 367/16;

3) kontroler biletów, por. wyrok WSA w Warszawie z 12 października 2016 r., II SA/Wa 690/16;

4) „osoby, których zakres czynności ma charakter typowo pomocniczy w żadnej mierze nie ingerujący w tok procesów decyzyjnych. Do takich osób wyłączonych z tej kategorii można by zaliczyć np. osoby pilnujące wejścia do budynku urzędu lub jedynie sprzątające dany budynek.”, por. wyrok WSA w Krakowie z 6 kwietnia 2016 r., II SAB/Kr 30/16.

B – Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym do takich jawnych informacji należą informację o tzw. wynagrodzeniu zasadniczym. Przykładowo, stanowisko takie zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18.02.2015 r., (I OSK 695/14):

„Należy zwrócić również uwagę, że udzielenie informacji o wysokości środków publicznych wydatkowanych na wynagrodzenie określonego pracownika jednostki publicznej, a taka, jak wskazano wyżej, informacja ma charakter informacji publicznej, nie zawsze będzie oznaczało ujawnienie rzeczywiście wypłaconego wynagrodzenia, na które może składa się wiele elementów, jak też mogą być z niego dokonywane potrącenia z różnych tytułów. Podkreślić należy, że o ile ujawnienie wynagrodzenia „zasadniczego” funkcjonariusza nie będzie ograniczone prawem do prywatności to już różnego rodzaju dodatki np. o charakterze pomocy socjalnej mogą być taką ochroną objęte (np. świadczenia związane w chorobą członka rodziny). Potencjalnie ochronie będą podlegać także potrącenia np. z tytułu alimentów.”

oraz w wyroku z 15.06.2016 r., (I OSK 3217/14):

„Istota sporu sprowadza się zatem do tego, czy informacja o wynagrodzeniu osoby pełniącej funkcję publiczną (co zostało omówione powyżej), niezależnie od tego, że dotyka także prywatności osoby, ma związek z pełnieniem tej funkcji publicznej. Z pewnością takiego związku nie ma w odniesieniu do niektórych składników wynagrodzenia, wynikających ze statusu rodzinnego lub socjalnego pracownika (patrz: wyrok NSA z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt I OSK 695/14; wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2013 r., sygn. akt I OSK 123/13, CBOSA). Taki związek zachodzi natomiast w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego osoby pełniącej funkcję publiczną oraz w odniesieniu do sposobu ustalenia tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie to jest przecież rekompensatą za wykonywanie przez osobę pełniącą funkcję publiczną jej obowiązków służbowych. Wykonywanie obowiązków służbowych stanowi zaś pełnienie funkcji publicznej. Obowiązki funkcjonariusza są bowiem przede wszystkim powinnościami wobec służby, a nie wobec zatrudniającej go jednostki (por. wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2013 r., sygn. akt I OSK 123/14; wyrok NSA z dnia 14 maja 2014 r., sygn. akt I OSK 2561/13, CBOSA; Tadeusz Kuczyński „Wybrane problemy orzecznictwa sądowo-administracyjnego w sprawach z zakresu stosunków służbowych”, ZNSA 2010/5-6/s. 251). Informacja o wynagrodzeniu zasadniczym osoby pełniącej funkcję publiczną podlega więc udostępnieniu jako informacja, o której mowa w art. 5 ust. 2 zdanie drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej.”

Ten sam pogląd wyraziły sądy w wielu innych wyrokach, por. m.in. wyrok NSA z 24.04.2013 r., I OSK 123/13; I OSK 1530/14; wyrok NSA z 30.09.2015 r., I OSK 1853/14; wyrok NSA z 8.07.2015 r., wyrok WSA w Poznaniu z 10.11.2015 r., IV SAB/Po 134/15; wyrok WSA w Olsztynie z 22.09.2016 r., II SA/Ol 829/16; wyrok WSA w Rzeszowie z 25.08.2016 r., II SA/Rz 544/16; wyrok WSA w Poznaniu z 3.08.2016 r., IV SA/Po 477/16; wyrok WSA w Gliwicach z 13.07.2016 r., IV SA/Gl 391/16; wyrok WSA w Poznaniu z 9.03.2016 r., IV SA/Po 1002/15; wyrok WSA w Gdańsku z 9.08.2017 r., II SAB/Gd 48/17.

Należy podkreślić, że niezależnie od jawności wynagrodzenia zasadniczego jawny charakter mają też informacje o niektórych dodatkowych składnikach ogólnego wynagrodzenia, jak na przykład o dofinansowaniu do doskonalenia zawodowego (wyr. WSA we Wrocławiu z 16.06.2011 r., IV SAB/Wr 44/11; wyr. WSA w Gdańsku z 5.02.2014 r., II SA/Gd 786/13) czy o dodatkach motywacyjnych (wyr. WSA w Gliwicach 31.05.2016 r., IV SAB/Gl 52/16; wyr. WSA w Gliwicach z 7.06.2016 r., IV SAB/Gl 62/16); wyr. WSA w Krakowie z 16.02.2016 r., II SA/Kr 1573/15).

Bez wątpienia należy wskazać, że zgodnie z przytoczonym wyrokiem TK w sprawie o sygn. 17/05 kryterium uznania pracowników za pełniących funkcje publiczne nie może być wyłącznie zbadanie, czy osoby te są zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych, czy też czy są upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych. W tym przypadku trzeba przeanalizować zakres kompetencji, które w ramach swojej pracy zawodowej dane osoby – jako pracownicy MGOPS (jednostki organizacyjnej samorządowej) – realizują. Status danej osoby, można określić na podstawie zakresu obowiązków przypisanych do jej stanowiska w regulaminie jednostki i w umowie o pracę.

Kwestionowana niniejszym decyzja nie zawiera takiej analizy, co skłania do wniosku, że niezależnie od podniesionych powyżej zarzutów co do prawidłowości uznania, że w niniejszej sprawie znajdzie zastosowanie art. 5 ust. 2 UDIP, organ w sposób błędny dokonał kwalifikacji pracowników samorządowych na pełniących funkcje publiczne i tych funkcji niepełniących.

Konkludując, w związku z tym, że przekazanie informacji, o których udostępnienie się zwróciłem, nie narusza prywatności pracowników samorządowych, organ nieprawidłowo ograniczył dostępność tych informacji na podstawie art. 5 ust. 2 UDIP.

Wobec powyższego wnoszę jak w petitum niniejszego odwołania o uchylenie kwestionowanej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.”

Sprawa jest w toku. Będziemy o jej losach informować w tym artykule jako AKTUALIZACJA.

AKTUALIZACJA (27 marca 2019 r.):

Mieszkaniec otrzymał już pisemne uzasadnienie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, w której trzyosobowy skład uchylił w całości decyzję organu (MGOPS) o nieudostępnieniu informacji publicznej oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, rekomendując gruntowne przeanalizowanie sprawy w tym zakresów czynności pracowników jednostki.

W treści uzasadnienia powyższej decyzji uchylającej w całości decyzję Dyrektora MGOPS, SKO w Krakowie stwierdziło m.in., że zaskarżona decyzja Dyrektora MGOPS w Skawinie nie jest prawidłowa, a zarzuty odwołania okazały się słuszne. Podano przy tym definicję informacji publicznej, powołano się na wyroki WSA w Krakowie (sygn. akt II SA/Kr 940/14), Trybunału Konstytucyjnego z 20 marca 2006 r. (sygn. K.17/2005), Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt OSK 2130/15. Wskazano również, że uzasadnienie decyzji MGOPS w Skawinie nie umożliwia prześledzenia przyjętego toku rozumowania i dokonania przesądzenia czy dany pracownik pełni funkcje publiczne czy nie. Podano, że brak wydawania decyzji administracyjnych nie przesądza – jak to MGOPS argumentował – o braku pełnienia funkcji publicznej.
Organ ma zatem ocenić, czy pracownicy wykonują te czynności czy nie. Decyzja – zdaniem SKO – o nie udostępnieniu informacji publicznej w pełni była zatem przedwczesna. W ocenie SKO organ winien przeprowadzić dogłębną analizę w kierunku ustalenia charakteru zajmowanego stanowiska przez pracowników MGOPS, i wtedy dopiero uznać, czy udostępnić czy nie te dane. Ewentualnie oprócz analizy winno poprosić o zgody na ujawnienie tych informacji publicznych o nich.

AKTUALIZACJA (17 maja 2019 r.):

Skan odpowiedzi ze strony MGOPS w Skawinie przesłanej obywatelowi po wydanej decyzji SKO:

Wobec braku pełnej odpowiedzi na złożony wcześniej wniosek, mieszkaniec skierował wezwanie do MGOPS w Krakowie o treści:
 
Niniejszym wzywam Państwa do udostępnienia w ciągu 7 dni informacji publicznej zgodnie z zaleceniami SKO w Krakowie dotyczące osób pełniących funkcje publiczne wraz ze wskazaniem tożsamości tych osób (imię, nazwisko).
Ponadto, w razie uznania jakiejś kategorii osób (nawet jeżeli należy do niej tylko jedna osoba) za osoby nie pełniące wspomnianych funkcji, wydawana w takich przypadkach decyzja odmowna powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie. 
W razie niezastosowania się do wezwania będę zmuszony rozważyć skierowanie skargi na rażącą bezczynność do WSA w Krakowie wraz z wnioskiem o orzeczenie grzywny.
 
O odpowiedzi MGOPS powiadomimy Państwa w późniejszym terminie.

AKTUALIZACJA (23 lipca 2019 r.):

27 maja 2019 r. mieszkaniec odebrał decyzję odmowną z MGOPSu w Skawinie.
Napisano w niej przede wszystkim, że odmawia się udostępnienia informacji publicznej w zakresie punktu II, III, IV wniosku z 13 grudnia 2018 r. w zakresie informacji przekazanych już 7 maja 2019 r., ale obejmującymi dodatkowo informacje co do imion, nazwisk pracowników (poza tymi już udostępnionymi).
Powołano się przy tym na:
 • brak pełnienia funkcji publicznych przez ww. pracowników, ale prowadzą postępowania administracyjne i przygotowują pisma w tych postępowaniach administracyjnych. 
 • z drugiej strony to, że prowadzą postępowania, przygotowują pisma, nie świadczy o tym, że są oni osobami pełniącymi funkcje publiczne (nie mają i tak wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie organu)
 
 
W odwołaniu skierowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, mieszkaniec wydanej decyzji Dyrektor MGOPS zarzucił naruszenie przepisów:
 • 61 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w zakresie w jakim przepisy te stanowią normatywną podstawę prawa do informacji publicznej, poprzez nieprawidłowe, gdyż niespełniające warunku konieczności, proporcjonalności oraz naruszające istotę prawa do informacji publicznej ograniczenie w niniejszej sprawie prawa do informacji publicznej,
 • 5 ust. 2 UDIP, przez niewłaściwe zastosowanie normy wyrażonej w tym przepisie i niedopuszczalne ograniczenia prawa do informacji publicznej,

I wniósł o:

 • uchylenie decyzji w całości oraz
 • przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia podmiotowi zobowiązanemu.

Z kolei w treści uzasadnienia zawarł taką oto argumentację:

Decyzją z dnia 11 marca 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (sygnatura SKO.IP/4105/11/2019) uchyliło decyzję MGOPS w Skawinie, wskazując, że uzasadnienie decyzji organu I instancji nie umożliwia prześledzenia przyjętego toku rozumowania i dokonania przesądzenia czy dany pracownik pełni funkcję publiczną. Kolegium podkreśliło również, że pełnienie tej funkcji niekoniecznie musi wiązać się z wydawaniem decyzji administracyjnych. Równocześnie Kolegium zaleciło organowi przeprowadzenie wnikliwej analizy mającej na celu ustalenia charakteru zajmowanego stanowiska przez pracowników Urzędu i dopiero na tej podstawie podjęcie decyzji o udostępnieniu informacji lub jego odmowie.

Nie ma wątpliwości, że skarżona decyzja nie wypełnia tego zalecenia. W szczególności Organ nadal przywiązuje kluczowe znaczenie do faktu, że pracownicy MGOPS nie wydają decyzji administracyjnych, chociaż równocześnie potwierdza, że prowadzą oni postępowania administracyjne i przygotowują projekty tych aktów. Tym samym trudno uznać, że – jak stwierdza Dyrektor MGOPS – osoby te mają jedynie hipotetyczny a nie realny wpływ na procesy decyzyjne. Każda osoba mająca doświadczenie w administracji publicznej uznaje za bowiem oczywiste, że osoba formalnie akceptująca decyzja najczęściej w większym lub mniejszym zakresie zawierza osobie czy osobom przygotowującym jej projekt.

Należy zatem uznać, że Organ opiera się na zawężającej, a przez to niezgodnej z utrwaloną linią orzeczniczą, interpretacją pojęcia „funkcji publicznej” jako tożsamego z wydawaniem decyzji administracyjnych.

Przykładowo, w orzecznictwie sądów administracyjnych zostały uznane za osoby pełniące funkcje publiczne:

 • „osoby, które wykonują powierzone im przez instytucje państwowe lub samorządowe zadania i przez to uzyskują znaczny wpływ na treść decyzji o charakterze ogólnospołecznym”, por. wyrok WSA w Szczecinie z 28 września 2016 r., (II SA/Sz 889/16);
 • „pracownicy merytoryczni którzy w indywidualnych sprawach innych podmiotów prowadzą postępowania administracyjne, chociaż nie wydają decyzji administracyjnej, jednak przygotowują całość materiału dowodowego takiej sprawy a nawet przygotowują projekty decyzji administracyjnych, czy osoby uprawnione do wydawania zaświadczeń w imieniu organu, czy też przyjmowania wniosków w indywidualnych sprawach administracyjnych np. wnioski o wydanie dowodu osobistego, prawa jazdy czy wydanie innych dokumentów urzędowych”, por. wyrok WSA w Olsztynie z 22 września 2016 r. (II SA/Ol 829/16); wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 5 lipca 2017 r. II SAB/Go 30/17; wyrok WSA w Gliwicach z 20 czerwca 2017 r.., IV SAB/Gl 139/17
 • osoby, w których sferze zadań i kompetencji „znajdują się istotne czynności decyzyjne, kontrolne, nadzorcze i weryfikacyjne związane z bieżącym wykonywaniem zadań publicznych gminy oraz rozstrzyganiem o istotnych sprawach podmiotów administrowanych lub znajdujących się w stosunku podległości względem gminy”, por. wyrok WSA w Rzeszowie z 25 sierpnia 2016 r. (II SA/Rz 544/16; podobnie wyrok WSA w Łodzi z 27 czerwca 2017 r., II SAB/Łd 125/17):

„Zgodnie z wykazem czynności pracowników zatrudnionych na stanowiskach „kierownik referatu”, „inspektor”, „z-ca głównego księgowego” (pozycje wykazu: 4-8, 10-11, 15-20, 22-23, 25-32, 34-39) do zakresu zadań i kompetencji tych pracowników nie należą jedynie czynności usługowe, techniczne, czy pomocnicze. W sferze zadań i kompetencji tych osób znajdują się istotne czynności decyzyjne, kontrolne, nadzorcze i weryfikacyjne związane z bieżącym wykonywaniem zadań publicznych gminy oraz rozstrzyganiem o istotnych sprawach podmiotów administrowanych lub znajdujących się w stosunku podległości względem gminy. Nawet jeśli nie są to czynności związane z bezpośrednim wydawaniem decyzji administracyjnych, to jednak mają one charakter ściśle związany z wykonywaniem zadań i funkcji publicznych gminy (np. zadań oświatowych, podatkowych, związanych z gospodarka przestrzenną, infrastrukturą, ochroną środowiska) i na pewno nie mogą być uznane za „usługowe” lub „techniczne”. Właściwie jednym stanowiskiem w przedłożonym wykazie 30 stanowisk urzędniczych, które może być zakwalifikowane jako stanowisko techniczne, jest stanowisko „starszego informatyka”, które istotnie może być zaliczone do personelu wykonującego w urzędzie gminy zadania pomocnicze (w tym wypadku związane z techniczną obsługą sieci komputerowej oraz urządzeń elektronicznych).”

 • radcy prawni zatrudnieni w urzędzie, por. wyroki WSA w Krakowie z 7 marca 2014 r., II SA/Kr 170/14) oraz z 15 stycznia 2015 r., II SAB/Kr 363/14; pogląd ten zaakceptował też Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 30 listopada 2016 r. (I OSK 1871/15) oddalającym skargę kasacyjną od drugiego z przywołanych wyroków sądu krakowskiego;
 • rzecznicy prasowi, por. wyrok NSA z 6 czerwca 2016 r. (I OSK 3217/14);
 • osoby odpowiedzialnej za „przygotowywanie materiałów do publikacji w biuletynie gminnym (gazetki), koordynowanie działań związanych z drukiem biuletynu gminnego (gazetki), opracowanie tez do wystąpień publicznych Burmistrza, pisanie wyznaczonych przemówień przez Burmistrza, spotkania wyznaczone przez Burmistrza z przedstawicielami wyznaczonych podmiotów, organizacjami, osobami fizycznymi itp. w celu promocji i współpracy z Urzędem Miasta i Gminy B., tworzenie i koordynacja wydawania wybranych materiałów promocyjnych, a także rekomendowanie działań w zakresie polityki promocji realizowanej przez Miasto i Gminę B.”, por. wyrok WSA w Kielcach z 14 września 2017 , II SA/Ke 433/17
 • osoby, do której zakresu obowiązków (czynności) na stanowisku pracy zaliczono np. „realizację strategicznych projektów rynkowych w celu osiągnięcia średnio i długookresowych celów firmy, sformułowanie i realizację krótko i długookresowej strategii firmy, bezpośrednie zarządzanie zespołem handlowym i zespołem wsparcia sprzedaży, zarządzanie budżetami projektowymi i działowymi, optymalizację procesów firmowych, prowadzenie negocjacji handlowych”, wyrok WSA w Gliwicach z 29 marca 2017 r. (IV SA/Gl 1140/16): „Osoba ta ma bowiem wpływ na kształtowanie spraw publicznych związanych z działalnością obiektów […]. Formułuje i realizuje strategie firmy, zarządza zespołem handlowym i marketingowym, prowadzi negocjacje handlowe, zarządza budżetami, optymalizuje procesy firmowe. Ma więc realny i istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki w obszarze spraw publicznych. Powyższej oceny w żaden sposób nie mogą zmienić regulacje wewnętrzne Spółki przewidujące w pewnych obszarach wyłączność podpisu korespondencji wychodzącej przez Zarząd Spółki. Dla kwalifikacji funkcji jako publicznej nie jest bowiem wymagane pełne władztwo nad oddziaływaniem na dany obszar publiczny.”;
 • „Każda osoba, która w jakimkolwiek zakresie swoich obowiązków służbowych bądź pracowniczych bierze udział w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji, czy też gromadzenia materiału dowodowego niezbędnego do podjęcia decyzji winna być traktowana jako biorąca udział w procedurach decyzyjnych. (…) W istocie takie osoby przedkładając materiały i dokumenty niezbędne do wydania decyzji także współuczestniczą w wydaniu decyzji, por. wyrok WSA w Krakowie z 6 kwietnia 2016 r., II SAB/Kr 30/16.

Nie zostali natomiast uznani za osoby pełniące funkcje publiczne, jedynie:

 • „szeregowi pracownicy nie posiadający żadnego wpływu na procesy decyzyjne, wykonujący szeroko rozumiane czynności pomocnicze (np. obsługa biurowa, informatyczna, utrzymanie czystości, sekretarka, kucharka, kierownik administracyjny szkoły odpowiadający za pracę personelu obsługowego i administracyjnego)”, por. wyroki WSA w Gliwicach z 13 lipca 2016 r., IV SA/Gl 390/16 i IV SA/Gl 391/16; wyrok WSA w Poznaniu z 5 kwietnia 2018 r., II SAB/Po 208/17;
 • autorzy oprogramowania zatrudnieni w Centralnym Ośrodku Informatyki, por. wyrok NSA z 11 stycznia 2018 r., I OSK 367/16;
 • kontroler biletów, por. wyrok WSA w Warszawie z 12 października 2016 r., II SA/Wa 690/16;
 • „osoby, których zakres czynności ma charakter typowo pomocniczy w żadnej mierze nie ingerujący w tok procesów decyzyjnych. Do takich osób wyłączonych z tej kategorii można by zaliczyć np. osoby pilnujące wejścia do budynku urzędu lub jedynie sprzątające dany budynek.”, por. wyrok WSA w Krakowie z 6 kwietnia 2016 r., II SAB/Kr 30/16.

Wobec powyższego mieszkaniec wniósł jak we wstępie: o ponowne uchylenie decyzji odmownej Dyrektora MGOPS i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia podmiotowi zobowiązanemu.

Tę argumentację z kolei podzieliło SKO w Krakowie wydając kolejną decyzję po myśli mieszkańca.

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r.:

A w niej główne kwestie to:

 • uchylenie decyzji organu – dyrektora MGOPS w Skawinie i przekazanie mu sprawy do ponownego rozpatrzenia
 • dyrektor MGOPS wydając decyzję nie oparł się na wskazówkach SKO w Krakowie i wciąż nie wyjaśnił jakie czynności są przez osoby pracujące w MGOPS w Skawinie podejmowane, które to nakazywały by bronić ich prawa do prywatności. Podzielił tym samym argumentację mieszkańca w tej kwestii.
 • przedstawił sprzeczność w argumentacji dyrektor MGOPS, polegającą na tym, że pracownicy mają nie pełnić funkcji publicznych, a jednocześnie udostępnia się informacje o ich  wynagrodzeniu czy wykształceniu
 • SKO podkreśliło, że przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej statuują zasadę jawności działań administracji publicznej, co jest interpretowane na gruncie doktryny i orzecznictwa rozszerzająco. 
 • wobec faktu braku możliwości dalszej analizy czy te osoby pełnią funkcje publiczną, czy też nie, czy chroni ich prawo do prywatności czy też nie, SKO w Krakowie nakazało organowi ponownie przeprowadzić postępowanie i dokonać analizy czynności podejmowanych na stanowiskach, co do których dyrektor MGOPS przyjął, że osoby zajmujące te stanowiska nie pełnią funkcji publicznych, a to z uwagi na konieczność prawidłowego uzasadnienia decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

O dalszych czynnościach w tej sprawie będziemy Państwa informować w aktualizacji tego artykułu.

4 response to "Wynagrodzenia, nagrody i wykształcenie pracowników MGOPS w Skawinie [AKTUALIZACJA]"

 1. Przez: Ps Zamieszczono: 2 lipca 2019

  Szanowny GOŚCIU
  Wiele jest miejsc, gdzie pracownicy zarabiają poniżej kwoty 2300zl netto. Poprzez poprzedni komentarz człowiek chciał zwrócić uwagę na fakt, że rozbieżność pomiędzy wynagrodzeniami poszczególnych pracowników jest ogromna, jak i na fakt, że nie ma pieniędzy (rzekomo) na podwyżki a gro pracowników dostaje na rękę 4000zl i więcej w chwili kiedy „młodsze” koleżanki dostają śmieszne 2300-2400zl netto. „Mlodsze” że stażem kilkunastoletnim. I to jest w pożądku? W pożądku jest, że Ci „starzy” pracownicy wiecznie narzekali jak mało zarabiają, klamiac w żywe oczy?? Traktowanie pracowników socjalnych w ten sposób jest okropne. Człowiek nie miał żadnych wyrzutów sumienia, że odszedł z MGOPS. Umówmy się, że praca pracownika socjalnego obarczone jest ogromna odpowiedzialnością, ryzykiem. Ile razy zdarzyło się że człowiek bal się o własne zdrowie i życie będąc „w terenie”. Mam ryzykować własne życie i zdrowie za 2300zl? Proszę mi wybaczyć to porównanie ale już człowiek wolałby pracować jako sprzedawca w biedronce. Przynajmniej wiedziałby co to w miarę normalna pensja. Człowiek skończył studia , doksztalcal się w imię czego? W imię tego by być popychadlem za marne 2300zl?

 2. Przez: ps Zamieszczono: 1 lipca 2019

  I bądź tu mądry. Przez tyle lat człowiek słyszał od koleżanek i kolegi po fachu jacy to oni nie są biedni, jak mało zarabiają. Ile razy słyszał człowiek, że nie ma nagród z okazji dnia pracownika socjalnego. A tu proszę. Okazuje się, że jak zawsze są równi i RÓWNIEJSI. Takie zakłamanie, obłuda bije od pracowników socjalnych MGOPS w Skawinie, że aż się nie chce tego bardziej komentować. Premie, dodatki, nagrody.. super !!! Gratuluje koleżankom i koledze. Mogłoby się wydawać, że mój komentarz powinien im dać jakoś do myślenia ależ skąd… Mogę założyć się z każdym, że teraz będą szepty (jakie zresztą zawsze były) kto ośmielił się napisać coś takiego. Otóż znalazł się pewien człowiek, który ma JUZ SERDECZNIE DOŚĆ nierównego traktowania pracowników. Ja wiem, że nie można mieć pretensji o to do obecnej Pani Dyrektor. Bo cóż ona biedna może teraz zrobić skoro wszystko ustalała poprzednia Pani Kierownik. |Nie rozumiem tylko skąd wieczne tłumaczenia, że szefostwo nie ma pieniędzy na podwyżki dla tych pracowników, którzy zarabiają przez kilka/kilkanaście lat koło 2200-2400zł netto. Inni mogą zarabiać po 4000zł i więcej a dla innych nie ma. Nie można powiedzieć, bo obecna Pani Dyrektor podniosła kilku pracownikom pensje ale z całym szacunkiem 200 czy 300 zł netto to jest podwyżka? Czy jesłi teraz pensje wynoszą 2400-2500zł to jest w porządku? Nie dziwię się, że ludzie odchodzą i nie chcą pracować za takie pieniądze. Jak mają się nie wkurzać skoro osoby nowo przyjęte dostają pensję w wysokości 5200zł netto. To może człowiek powinien się zwolnić i od nowa zatrudnić? Może wtedy dostanie więcej?? Otóż nie! Pracowników socjalnych ma się głęboko w poważaniu. Oj przepraszam, nie wszystkich. Jak już człowiek napisał wcześniej są równi i równiejsi. Są i widzę, że zawsze będą. Fałszywi, zadumani w sobie egoiści. Mocne słowa padają z ust człowieka ale człowiek już ma dość tej niesprawiedliwości. Może niech Pan Burmistrz i obecna Pani Dyrektor MGOPS w Skawinie przyglądną się raz jeszcze sytuacji finansowej pracowników MGOPS. Może warto ustalić JEDNĄ wysokość pensji dla WSZYSTKICH. Dodatki dodatkami, wysługa lat wysługą lat, każdy pracuje na to sam. Ale na miłość boską zróbcie coś z tym, bo zaraz w MGOPS zostaną starzy pracownicy socjalni, którzy sa już tak wypaleni, że nie są w stanie produktywnie pracować. Młodzi uciekają i idą pracować w Lidlu czy też Biedronce bo tam dostają na start 1000zł więcej. LUDZIE OBUDŹCIE SIĘ! Ileż można!!!
  Czara goryczy się przelała. Człowiek miał to napisać wcześniej ale cos go jeszcze powstrzymywało.
  Trzeba w końcu powiedzieć DOŚĆ niesprawiedliwemu traktowaniu pracowników socjalnych. Jeśli MGOPS chce dalej wywiązywać się z powierzanych mu spraw to chyba ostatni moment, żeby coś zmienić i zadbać o pracowników, którzy mają w końcu wieloletnie doświadczenie w pracy, pracują najlepiej jak potrafią, są zawsze kiedy ich potrzeba. Kto zajmie ich miejsce jeśli zaczną odchodzić? a Gwarantuję, że zaczną. Juz odchodzą.

 3. Przez: Takitam Zamieszczono: 25 stycznia 2019

  Dobra (robota) wiem ile trzeba wysiłku aby tak podstawowe informacje z życia publicznego przedstawić. Dziękuję za perfekcyjne udokumentowanie i czekam na dalsze info.
  Mam taki pomysł aby w podobny sposób przedstawić mieszkańcom procedurę przetargową jednej z inwestycji…?
  Pozwolę sobie skorzystać i w podobny sposób zawnioskowac w moim mieście.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *