Wynagrodzenie burmistrza i jego zastępców, skarbnika, sekretarza oraz kierowników wydziałów i biur w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie [AKTUALIZACJA]

[AKTUALIZACJA 28 marca 2018 r. i 29 kwietnia 2018 r.] Korzystając z przysługującego nam (także Tobie Drogi Czytelniku) prawa do informacji, postanowiliśmy zapytać Urząd Miasta i Gminy w Skawinie o wysokość wynagrodzeń brutto za miesiąc grudzień 2017 r. burmistrza, wiceburmistrzów, skarbnika oraz sekretarza, a także każdego z kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w tym pełnomocników. Poprosiliśmy jednocześnie o sprecyzowanie w odpowiedzi imion, nazwisk, stanowisk służbowych (w tym wydział, biuro, USC, ABI, audytor wewnętrzny, itd.) oraz samej kwoty. W pierwszej odpowiedzi Burmistrz nie chciał ujawnić wszystkich informacji publicznych, a tylko część, więc co do pozostałych osób wydał decyzję odmowną.

I. Wniosek skierowany do Urzędu dnia 7 stycznia 2018 r. brzmiał dokładnie:

Szanowni Państwo

W związku z brakiem przedmiotowych informacji w BIP Gminy Skawina, wnioskuję o przekazanie na adres e-mail {…} informacji publicznej w zakresie:

– wysokość wynagrodzenia brutto za miesiąc grudzień 2017 r. burmistrza, wiceburmistrzów, skarbnika oraz sekretarza, a także każdego z kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w tym pełnomocników. Proszę wskazać imię i nazwisko, stanowisko służbowe (w tym wydział, biuro, USC, ABI, audytor wewnętrzny, itd.) oraz kwotę.

II. W odpowiedzi Urząd Miasta i Gminy w Skawinie 18 stycznia 2018 r. przesłał odpowiedź na e-mail:

 

III. Z niewiadomych nam przyczyn, Burmistrz uznał kierowników/pełnomocników w Urzędzie za osoby nie pełniące funkcji publicznych (czyli de facto miały by one tylko pełnić funkcje usługowo-techniczne, niczym osoby sprzątające, konserwatorzy, kierowcy czy palacze?).

Wydał w tym celu decyzję odmowną, od której możemy się w ciągu 14 dni odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Sprawy nie odpuszczamy, będziemy się odwoływać, gdyż jak wskazują wyroki sądowe (NSA / WSA) oraz komentarze prawników, pracownicy Urzędu kierujący określonymi działami/referatami to osoby pełniące funkcje publiczne. Tylko szkoda, że Burmistrz uważa inaczej.

Z decyzją odmowną Burmistrza można zapoznać się TUTAJ lub poniżej

AKTUALIZACJA (26 stycznia 2018 r.):

Kilka dni później odwołaliśmy się od tej decyzji do SKO w Krakowie (za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina). Treść odwołania: KLIKNIJ TUTAJ

Teraz czekamy na przekazanie odwołania do krakowskiego SKO (i ewentualne odniesienie się Burmistrza do naszego odwołania), a następnie już samą decyzję SKO.

O dalszym ciągu sprawy poinformujemy w tym artykule.

IV. Jednocześnie po otrzymaniu informacji oraz decyzji odmownej w celu upewnienia się dopytaliśmy Burmistrza, czy to wskazane wyżej wynagrodzenie za grudzień 2017 r. jest pełne w tym sensie, że zawiera w sobie dodatki funkcyjne, stażowe i inne? 

Gdyby nie, to poprosiliśmy o wskazanie również tych danych (ich wysokości) oraz przyporządkowanych do konkretnych osób.

Również w przypadku osób, co do których wydano decyzję odmowną, zaznaczyliśmy, że sprawa dotyczy pełnego wynagrodzenia za grudzień 2017 zatem poprosiliśmy o podanie i w tym przypadku wysokości tych dodatków (jeśli dotyczy).
 
V. AKTUALIZACJA (20 lutego 2018 r.):
 
1 lutego 2018 r. nadeszła odpowiedź na nasze pytanie:
 
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w załączeniu przesyła odpowiedź na e-mail z dnia 21.01.2018 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej.  
 
 VI. AKTUALIZACJA (28 marca 2018 r.):
 
7 marca 2018 r. odebraliśmy decyzję z SKO w Krakowie, która uchylała wcześniejszą decyzję odmowną burmistrza.
 
Oto skan tej decyzji, a pod nią odpowiedź Urzędu – uzupełnienie informacji:
 
 
19 marca 2018 r. otrzymaliśmy z Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie odpowiedź na e-mail z 7 stycznia 2018 r.:
 
Ale naszym zdaniem nie jest ona całkowitą odpowiedzią na wniosek, bo jak spojrzymy do BIP oraz struktury organizacyjnej i sekcji „Wydziały” to zobaczymy, przykładowo:
 

Nie składamy już skargi na bezczynność do WSA w Krakowie, ale skierujemy wniosek do burmistrza o uzupełnienie udostępnionej informacji.

Zatem pytanie brzmi, dlaczego informacje o powyższych osobach spełniających kryteria wniosku o udostępnienie informacji publicznej (przynajmniej te osoby) zostały pominięte w udostępnionym zestawieniu?

VII. AKTUALIZACJA (29 kwietnia 2018 r.):

Pismem z 28 marca 2018 r. poprosiliśmy Burmistrza o pilne zaktualizowanie informacji nam udostępnionej o osoby faktycznie pełniące funkcje kierownicze (wnieśliśmy o to, by przeanalizować powyższe i odpowiednio przekazać informacje).

Informacja burmistrza po decyzji SKO w Krakowie powinna bowiem zawierać pełną i rzetelną odpowiedź na wniosek, a teraz – wydaje się – taka nie być.

9 kwietnia 2018 r. otrzymaliśmy odpowiedź:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w załączeniu przesyła odpowiedź na e-mail z dnia 7 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej.

Podsumowując te wszystkie szczątkowe informacje, które nam Burmistrz „dawkował”, bo niestety nie chciał odpowiedzieć nam na wniosek od razu, pełnym zdaniem, jak to się uczy w szkole, a musieliśmy tę informację niejako „wyszarpywać” (w tym przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie), sprawa przedstawia się następująco.

Wynagrodzenie brutto (ze wszystkimi dodatkami, w tym za wieloletnią pracę, funkcyjnymi, specjalnymi) za miesiąc grudzień 2017 kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie wynosi odpowiednio:

Paweł Kolasa – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina – 11 980 zł 

Norbert Rzepisko – I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – 10 880 zł

Tomasz Ożóg – II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – 10 464 zł

Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy – 9 841,60 zł

Teresa Wątor – Skarbnik Gminy – 10 740 zł

Anna Maślanka – Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego – 6 658 zł

Tomasz Bugajski – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej – 7 636 zł

Anna Droździewicz-Pala – Koordynator Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – 4 607 zł

Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia – 7 306 zł

Agnieszka Pazdan – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – 6 520 zł

Barbara Ptak – Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 6 820 zł

Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji – 6 452 zł

Joanna Szczygłowska – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej – 7 940 zł

Grażyna Zebranowicz-Chmielek – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich – 7 335 zł

Aneta Gil – Audytor wewnętrzny – 2 750 zł

Elżbieta Klaja – Kierownik Wydziału Finansowego – 8 940 zł

Teresa Klęk – Kierownik Wydziału Organizacyjnego – 7 400 zł

Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii – 7 247,20 zł

Karol Łuczak – Komendant Straży Miejskiej – 7500 zł

Elżbieta Mueck – Kierownik Biura Zamówień Publicznych – 6 990 zł

Katarzyna Nowak – Kierownik Biura Rady Miejskiej – 5 240 zł

Wiesława Putaj – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 5 469 zł

Barbara Sobaszek – Kierownik Wydziału Inwestycji – 6 974 zł

Tomasz Stawowy – Kierownik Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury – 6 615 zł

AKTUALIZACJA (1 czerwca 2018 r.):

W odpowiedzi na nasz wniosek z dnia 9 maja 2018 r. o nowopowstały Wydział Ochrony Powietrza oraz wynagrodzenie kierownika tego wydziału, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina odpisał nam 23 maja 2018 r. tak:

Grzegorz Horwacik – p.o. Kierownika Wydziału Ochrony Powietrza – 6 195,00 (w tym: dodatek funkcyjny 1 200,00, dodatek stażowy 495,00); podstawa: pełnienie obowiązków Kierownika Wydziału na podstawie przeniesienia w drodze porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy.

2 response to "Wynagrodzenie burmistrza i jego zastępców, skarbnika, sekretarza oraz kierowników wydziałów i biur w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie [AKTUALIZACJA]"

  1. Przez: mieszkaniec Zamieszczono: 30 kwietnia 2018

    Komendant Straży Miejskiej – 7500 zł
    Patrząc na skuteczność i całokształt działania podległych służb, uważam to uposażenie za zbyt wysokie.

  2. Przez: czytelnik Zamieszczono: 21 stycznia 2018

    To przyjdzie nam poczekać na rozstrzygnięcia sądowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *