Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie: odwołanie z funkcji b. dyrektora CKiS było nieważne

Po rozpoznaniu skargi złożonej przez byłego dyrektora Centrum Kultury i Sportu Janusza Bysiny na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko z dnia 16 stycznia 2019 r. odwołującego go ze stanowiska, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na rozprawie dnia 4 lipca 2019 r. wydał w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej następujący wyrok. Trzyosobowy skład sędziowski wskazał, że w przedmiocie wygaśnięcia jego powołania sąd stwierdza nieważność zaskarżonego aktu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w całości oraz zasądza od Burmistrza na rzecz skarżącego kwotę prawie 700 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne, a strona przeciwna (burmistrz) może się odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Niezależnie od powyższego wyroku WSA, sprawa znalazła się również w Sądzie Pracy.

Przypomnijmy, że przedmiotem kontroli Sądu był akt (zarządzenie) Burmistrza Miasta Gminy Skawiny z dnia 16 stycznia 2019 r., stwierdzający wygaśnięcie z dniem 1 stycznia 2019 r. stosunku prawnego z powołania łączącego skarżącego Janusza Bysiny z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie oraz powierzenie skarżącemu pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kultury i Sportu i powołanie go na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora do czasu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia nowego dyrektora w drodze konkursu, jednak nie dłużej niż do 1 czerwca 2019 r.

Stanowisko to, jak wiemy obecnie objęte jest przez innego dyrektora, wyłonionego w drodze konkursu, Tomasza Stawowego. Pisaliśmy o tym w artykule z 29 maja 2019 r.: INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSÓW NA DYREKTORÓW JEDNOSTEK KULTURALNYCH W GMINIE SKAWINA

Z kolei jeszcze w czerwcu 2019 r. otrzymaliśmy skan postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w którym WSA postanowił o wstrzymaniu wykonania czynności Burmistrza Miasta i Gminy Skawina polegającej na stwierdzeniu wygaśnięcia z dniem 1 stycznia 2019 r. stosunku prawnego łączącego byłego Dyrektora Janusza Bysinę z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie oraz czynności powierzenia mu z tym dniem stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora CKiS. Sąd orzekł także o wstrzymaniu zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora. Wobec informacji na stronie BIP, którą przekazał Burmistrz oficjalnie, o rozstrzygnięciu konkursu i powołaniu na stanowisko dyrektora CKiS Pana Tomasza Stawowego z dnia 27 maja 2019 r., mimo przedmiotowego postanowienia Sądu, powyższe oznacza, że Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zatrudnia obecnie… dwóch dyrektorów. (Zobacz artykuł: DWÓCH DYREKTORÓW CENTRUM KULTURY I SPORTU W SKAWINIE? PUBLIKUJEMY POSTANOWIENIE SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE).

Wracając do sprawy głównej i cytując jedynie fragment przedmiotowego wyroku WSA z 4 lipca 2019 r. (nieprawomocny), który widnieje wraz z całym uzasadnieniem w bazie orzeczeń sądów administracyjnych (link: Wyrok WSA sygn. akt III SA/Kr 334/19), możemy dowiedzieć się na czym polegało naruszenie prawa przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina:

[…]W zaskarżonym akcie z dnia 16 stycznia 2019 r., doręczonym skarżącemu w dniu 17 stycznia 2019 r., Burmistrz Miasta i Gminy S natomiast ograniczył się jedynie do przytoczenia w całości treści art. 8 ustawy nowelizującej – bez wyjaśnienia przy tym, która jego część ma zastosowanie w sprawie oraz jakiej interpretacji tego przepisu dokonał – i poinformowania skarżącego, że jego “stosunek pracy z powołania wygasł z dniem 1 stycznia 2019 r.”. Jednocześnie powierzył on skarżącemu “pełnienie obowiązków Dyrektora Centrum Kultury i Sportu do czasu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia nowego Dyrektora w drodze konkursu jednak nie dłużej niż do dnia 1 czerwca 2019 r. począwszy od dnia 2 stycznia 2019 r.” oraz tym samym powołał go “na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Kultury i Sportu na okres objęty powierzeniem pełnienia obowiązków tj. na okres od dnia 2 stycznia 2019 r., nie dłużej niż do dnia 1 czerwca 2019 roku.” Podkreślić wobec tego należy, że odwołanie nastąpiło bez żadnego uzasadnienia prawnego, jak i faktycznego, to samo dotyczyło zresztą również powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora oraz powołania na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora.

Burmistrz Miasta i Gminy S w zaskarżonym akcie naruszył zatem prawo w zakresie zastosowania ww. art. 15 ust. 6 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Organ nie wskazał bowiem na istnienie jakiejkolwiek przesłanki dającej podstawę do odwołania skarżącego z funkcji dyrektora samorządowej instytucji kultury, co w sposób oczywisty narusza prawo. Już sama ta wada stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności przedmiotowego aktu.

Organ naruszył także prawo w zakresie trybu odwołania skarżącego ze stanowiska dyrektora wynikającego z art. 15 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, bowiem odwołanie skarżącego nie zostało poprzedzone zasięgnięciem opinii “związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję”. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wypracowanym na tle przywołanego wyżej przepisu ugruntował się pogląd, podzielany przez tutejszy sąd, że ustawodawca wprowadzając obowiązek zasięgania opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych miał na uwadze przede wszystkim stworzenie możliwości wypowiedzenia się organizacji działających w dziedzinie szeroko pojętej kultury, co do powołania lub odwołania dyrektora instytucji kultury funkcjonującej na terenie działania tej instytucji. Ma to o tyle znaczenie, że w związku ze specyfiką działania takich instytucji kultury, konieczna jest współpraca ze stowarzyszeniami bądź innymi organizacjami, które działają w dziedzinie kultury. Z tego też względu nie bez znaczenia jest opinia takich organizacji przy ustalaniu obsady stanowiska dyrektora instytucji kultury. Brak jest podstaw do zawężającej wykładni ww. przepisu poprzez przyjmowanie, że chodzi w nim jedynie o stowarzyszenia, do których należy dyrektor, bądź działające w tej instytucji (vide: wyroki z dnia: 8 sierpnia 2012 r. sygn. akt II OSK 1295/12 – Lex nr 1251786, 12 stycznia 2012 r. sygn. akt II OSK 2545/11, 1 czerwca 2010 r. sygn. akt II OSK 598/10 – Lex nr 597716). Podkreśla się, że obowiązkiem burmistrza jest dokładne ustalenie, jakie związki zawodowe oraz stowarzyszenia zawodowe i twórcze działają na terenie miasta. W dalszej kolejności powinien on zasięgnąć ich opinii w zakresie osoby odwoływanego dyrektora instytucji kultury. Pominięcie wspomnianych działań konsultacyjnych, jak miało to miejsce w przedmiotowej sprawie, stanowi istotne naruszenie prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu.

Odnosząc się w tym miejscu do twierdzenia pełnomocnika organu, jakoby skarżący został powołany na siedem lat i stąd też “wygaśnięcie powołania z dniem 1 stycznia 2019 r.”, to wyjaśnić należy, że nawet gdyby przyjąć, iż powołano skarżącego na maksymalny czas, o jakim mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, to i tak po tej dacie tj. 1 stycznia 2019 r. zaczął biec nowy, kolejny 7-letni okres powołania. Jak wynika z akt sprawy, po ww. dacie skarżący bowiem nadal pełnił swoją funkcję i dopiero dnia 17 stycznia 2019 r. otrzymał od Burmistrza zaskarżony akt odwołania, wskazujący, że “stosunek pracy z powołania wygasł z dniem 1 stycznia 2019 r.”.

Konsekwencją nieważności odwołania skarżącego jest także nieważność powierzenia skarżącemu pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kultury i Sportu i powołania go na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora do czasu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia nowego dyrektora w drodze konkursu. Ponadto zgodnie z art. 16a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej do czasu powołania nowego dyrektora organizator może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wyznaczonej osobie, a zatem ma rację skarżący, że przywołany przepis daje jedynie podstawę do powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora wyznaczonej osobie, a nie do “powołania na stanowisko pełniącego obowiązki” dyrektora instytucji kultury. Ponadto powierzenie przez organizatora pełnienia obowiązków dyrektora wyznaczonej osobie może nastąpić, gdy dyrektor został wcześniej skutecznie odwołany lub akt o jego powołaniu wygasł.

Reasumując wskazać należy, że zaskarżony akt został podjęty z naruszeniem prawa materialnego – art. 15 ust. 1, 2 i 6 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 33 ust. 1 i 5, art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym w związku z § 2 i 3 Statutu Centrum Kultury i Sportu, a w części powierzenia skarżącemu pełnienia obowiązków dyrektora i “powołania go na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora” do czasu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia nowego dyrektora – także z naruszeniem art. 16a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Pytanie brzmi, czy burmistrz wobec tego wyroku z własnej kieszeni zwróci koszty tego procesu jak i postępowania przed sądem pracy?

5 response to "Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie: odwołanie z funkcji b. dyrektora CKiS było nieważne"

 1. Przez: moim zdaniem Zamieszczono: 6 sierpnia 2019

  Problem z okresem zatrudnienia dyr.Janusza B. powstał już z chwilą powołanie go przez jego promotora i orędownika – burmistrza Adama N.
  To on podpisał umowę o pracę na czas nieokreślony w imieniu gminy.Dlaczego? bo miał upragnionego szefa instytucji, który zrobi co karze a ten dla stołka i własnego ego będzie robił swoje z należną ochroną władcy gminy.Stąd wystawienie kandydatury Janusza B.
  w wyborach.Kolejna kwestią jest totalny brak podjęcia kroków do pozbycia się szkodnika
  z instytucji przez poprzednią władzę.Trwało coś, co winno się skończyć dużo wcześniej. O stanie
  przejętej instytucji mam nadzieję poinformuje nowo wybrany dyrektor CKiS,który oprócz sytuacji org-finansowej musi odnowić popsute całkowicie relacje m/ludzkie, Prawdą jest też fakt, że argumentacja i procedura odwołania pokazują amatorszczyznę obsługi prawnej UMiG. Ale, dobrze się tak stało- Alleluja i do przodu!

 2. Przez: janekk Zamieszczono: 31 lipca 2019

  kolejna wtopa w miescie z dykty. porazka za porazka. od lat nie zmienia sie nic.
  a nie sorry, zdjecia z otwarcia pseudo obwodnicy wyszly idealnie

 3. Przez: HB Zamieszczono: 30 lipca 2019

  Kolejna sprawa prawnie zawalona i przegrana przez gminę.
  Płacą obywatele. I tak w kółko. Prawnicy gminy to cienkie bolki jak widać. Szkoda, że za ich cienkość płacisz ty obywatelu.

 4. Przez: andrzej Zamieszczono: 29 lipca 2019

  A za nieudolność władzy jak zwykle zapłaci podatnik. Gdyby pan urzędnik odpowiadał całym swoim majątkiem za błędne decyzje …. . Ale mi się marzy.

 5. Przez: stanislawj Zamieszczono: 29 lipca 2019

  Czy stanowiska dyrektorów są dożywotnie ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *