X Sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 26 sierpnia 2015 r. (VIDEO)

Sesja_SkawinaDnia 26 sierpnia 2015 r., w Pałacyku Sokół w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się X zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. (zgodnie z naszym wcześniejszym artykułem: X sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 26 sierpnia 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ) uchwała w sprawie budżetu obywatelskiego na terenie Gminy Skawina w roku 2016, uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi, w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej…”, czy uchwała w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo.

Nagranie VIDEO udostępnione przez UMiG Skawina oraz porządek obrad z projektami uchwał prezentujemy Państwu poniżej:

Sesja_Skawina

X zwyczajna sesja Rady Miejskiej (VIDEO)

Porządek obrad X zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 26 sierpnia 2015 roku.

 (projekty uchwał znajdują się w linku na dole strony)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu VIII i IX zwyczajnej sesji.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2015 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/100/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 8. Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze Miasta i Gminy Skawina- jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury).
 9. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina od Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie, ul. Tyniecka w roku szkolnym 2015/2016 – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury).
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Skawina na zawarcie porozumienia z Gminą Brzeźnica, które umożliwi realizację przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Skawinie, zadań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury).
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Skawina porozumienia z Powiatem Krakowskim w sprawie podjęcia działań dotyczących otrzymania dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ETAP II – Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca – Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 12. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca – Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 13. Uchwała w sprawie wkładu w formie niepieniężnej (aportu) do Spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza).
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 15. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/49/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skawinie z dnia 27 lutego 1990 roku w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w mieście Skawina oraz zmiany uchwały Nr XVI/131/91 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 listopada 1991 roku w sprawie zmiany nazw niektórych ulic w mieście Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/77 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skawinie z dnia 29.III.1977 r. w sprawie: nazewnictwa ulic na terenie miasta Skawiny, uchwały Nr XXI/86/82 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skawinie z dnia 24.VI.1982 r. w sprawie nadania i zmian nazewnictwa ulic na terenie Skawiny i uchwały Nr XVI/131/91 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 listopada 1991r. w sprawie zmiany nazw niektórych ulic w mieście Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XII/133/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2011 roku o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego z przeznaczeniem na realizację modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 18. Uchwała w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015 – 2020” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 19. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 20. Uchwała w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do składu Rady Przedsiębiorczości – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 21. Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Skawina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 – jedno czytanie (projekt doraźnej komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 22. Uchwała w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do składu zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 23. Uchwała w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 24. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIVN/594/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Skawina ( Dz. Urz. Woj. Małopol. z 25 listopada 2014 roku, poz. 6759) – drugie czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca – Anna Łabuda – radca prawny Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie).
 25. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 26. Wolne wnioski i zapytania.
 27. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich – referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich).
 28. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich – referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich).
 29. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich – referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich).
 30. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich – referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich).
 31. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich – referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich).
 32. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od uprawnień do uregulowania tytułu prawnego zajmowanego lokalu mieszkalnego – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich – referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich).
 33. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od uprawnień do uregulowania tytułu prawnego zajmowanego lokalu mieszkalnego – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich – referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich).
 34. Uchwała w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnych – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich – referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich).
 35. Uchwała w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnych – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich – referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich).
 36. Zamknięcie sesji.

Uwaga:

 1. Materiały do pkt. 12 porządku obrad w formie map do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
 2. Punkty porządku obrad od nr 27 do nr 35 zostaną wyłączone z jawności obrad.

Projekty uchwał dostępne są w BIP Gminy Skawina w trzech częściach pod linkami:

http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1096984.html

http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1097021.html

http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1097025.html

Źródło:
BIP Gminy Skawina

10 response to "X Sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 26 sierpnia 2015 r. (VIDEO)"

 1. Przez: MAdMac Zamieszczono: 9 września 2015

  Dwa wnioski:
  1) Poseł Ćwik zaczyna ordynarną kampanię wyborczą i wykorzystuje do tego posiedzenia Rady
  2) Koalicja mająca większość nie rozumie co to znaczy większość zwykła:) a Przewodniczący Grabiec próbował wycofać uchwałę po przeprowadzonym niekorzystnym głosowaniu 🙂

 2. Przez: złowić króliczka Zamieszczono: 6 września 2015

  Eugeniusz Zając
  https://youtu.be/OTXgwJ4k3DI?t=4h20m8s
  Kupić Drona zamiast kolejnych kilkudziesięciu kamer, rowery strażnikom miejskim i policjantom 🙂
  Piosenka Skaldów – “Zniknął za rogiem i przepadł jak szyszka. ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi by złowić króliczka, ale by gonić go”
  Gdyby chodziło o skuteczność to policjanci i strażnicy miejscy nie jeździliby samochodami po Parku Miejskim i Skawińskich Błoniach, tylko chodzili pieszo lub jeździli rowerem, tak jak jest to w innych miastach. W tym mieście wszystko jest na niby.

 3. Przez: wolne wnioski Zamieszczono: 6 września 2015

  Wolne wnioski i zapytania.
  https://youtu.be/OTXgwJ4k3DI?t=4h13m39s
  No to mamy kolejne przesunięcie otwarcia mostu podobno maksymalnie do 27 września.
  I znów to samo, bardzo wysokie koszty komunikacji miejskiej. Szkoda, że nikt nie patrzy na bardzo wysokie koszty społeczne dojazdu samochodami. Zrównoważony transport to dobra komunikacja autobusowa nie tworzy się jej na podstawie wyliczeń i słupków.

 4. Przez: jarosław Zamieszczono: 6 września 2015

  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
  https://youtu.be/OTXgwJ4k3DI?t=4h10m25s
  mosty na kanale, przebudowa drogi wojewódzkiej, szkoła Borek Szlachecki.
  Ruszają pociągi do Oświęcimia, no to poprawi się przejezdność na obwodnicy (ul. Energetyków i Piłsudskiego). Od 12 grudnia, cztery pary pociągów (umowa na rok).
  https://youtu.be/OTXgwJ4k3DI?t=4h12m9s

 5. Przez: jarosław Zamieszczono: 5 września 2015

  Zastanawiam się czy radny Adam Najder poucza czy ostrzega. https://youtu.be/OTXgwJ4k3DI?t=3h53m45s
  Doskonale wie ile lat toczą się sprawy w sądach, jak się przedawniają niektóre z nich. Wolę jak przemawia przez adwokata Fugiela.

 6. Przez: grześ Zamieszczono: 2 września 2015

  Czy ktoś policzył ile będzie kosztować wymiana tablic z nazwami ulic, podatników oraz niektórych mieszkańców?

  • Przez: pk Zamieszczono: 2 września 2015

   Proste nazwy są na wieki- Poniedziałkowy Dół, Jasia i Małgosi, Piotrusia Pana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *