X sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 26 sierpnia 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

Sesja_Skawina_NowaPrzedstawiamy Państwu porządek obrad na X zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Skawinie, która odbędzie się dnia 26 sierpnia lipca 2015 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku “Sokół” w Skawinie. Porządek obrad znajduje się poniżej. Znalazły się w nim m.in.: uchwała w sprawie wkładu w formie niepieniężnej (aportu) do Spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie, w sprawie nazewnictwa ulic na terenie miasta Skawiny, w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Skawina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2016, w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Projekty uchwał jeszcze nie zostały opublikowane w BIP.

Porządek obrad X zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 26 sierpnia 2015 roku:

Porządek obrad X Sesji

AKTUALIZACJA (20 sierpnia 2015 r.):

Dzięki jakiś czas temu podjętym przez nas działaniom, mieszkańcy i czytelnicy portalu mogą zapoznać się z projektami uchwał jeszcze przed sesją.

Projekty uchwał dostępne są w BIP Gminy Skawina w trzech częściach pod linkami:

http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1096984.html

http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1097021.html

http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1097025.html

Porządek obrad X zwyczajnej sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu VIII i IX zwyczajnej sesji.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2015 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/100/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 8. Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze Miasta i Gminy Skawina- jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury).
 9. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina od Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie, ul. Tyniecka w roku szkolnym 2015/2016 – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury).
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Skawina na zawarcie porozumienia z Gminą Brzeźnica, które umożliwi realizację przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Skawinie, zadań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury).
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Skawina porozumienia z Powiatem Krakowskim w sprawie podjęcia działań dotyczących otrzymania dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ETAP II – Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca – Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 12. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca – Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 13. Uchwała w sprawie wkładu w formie niepieniężnej (aportu) do Spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza).
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 15. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/49/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skawinie z dnia 27 lutego 1990 roku w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w mieście Skawina oraz zmiany uchwały Nr XVI/131/91 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 listopada 1991 roku w sprawie zmiany nazw niektórych ulic w mieście Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/77 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skawinie z dnia 29.III.1977 r. w sprawie: nazewnictwa ulic na terenie miasta Skawiny, uchwały Nr XXI/86/82 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skawinie z dnia 24.VI.1982 r. w sprawie nadania i zmian nazewnictwa ulic na terenie Skawiny i uchwały Nr XVI/131/91 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 listopada 1991r. w sprawie zmiany nazw niektórych ulic w mieście Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XII/133/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2011 roku o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego z przeznaczeniem na realizację modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 18. Uchwała w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015 – 2020” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 19. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 20. Uchwała w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do składu Rady Przedsiębiorczości – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 21. Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Skawina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 – jedno czytanie (projekt doraźnej komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 22. Uchwała w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do składu zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 23. Uchwała w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 24. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIVN/594/2014 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Skawina ( Dz. Urz. Woj. Małopol. z 25 listopada 2014 roku, poz. 6759) – drugie czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca – Anna Łabuda – radca prawny Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie).
 25. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych
  w okresie między sesjami.
 26. Wolne wnioski i zapytania.
 27. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich – referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich).
 28. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich – referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich).
 29. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich – referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich).
 30. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich – referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich).
 31. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich – referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich).
 32. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od uprawnień do uregulowania tytułu prawnego zajmowanego lokalu mieszkalnego – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich – referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich).
 33. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od uprawnień do uregulowania tytułu prawnego zajmowanego lokalu mieszkalnego – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich – referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich).
 34. Uchwała w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnych – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich – referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich).
 35. Uchwała w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnych – jedno czytanie (projekt Komisji Spraw Obywatelskich – referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich).
 36. Zamknięcie sesji.

Uwaga:

 1. Materiały do pkt. 12 porządku obrad w formie map do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
 2. Punkty porządku obrad od nr 27 do nr 35 zostaną wyłączone z jawności obrad.

 

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *