XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 25 listopada 2015 r. (VIDEO)

_SkawinaSesja25 listopada o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w sprawie  przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Skawina”, czy w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych…, i inne. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo. W porządku obrad umieszczonym poniżej znajdziecie Państwo treść projektów uchwał na tę sesję.

Nagranie VIDEO udostępnione przez UMiG Skawina. Porządek obrad z projektami uchwał prezentujemy Państwu poniżej:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=4orHuBz_mNs”]

Porządek obrad XIII  zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 25 listopada 2015 r.:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu XII zwyczajnej sesji.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa w latach 2009-2015 oraz informacja dotycząca nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w ramach środków PROW – Prezes LGD Blisko Krakowa Daniel Wrzoszczyk.
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2015 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/581/14 z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości – pierwsze czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 9. Uchwała w sprawie współfinansowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień prowadzonego przez miasto Kraków – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”- jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący Tomasz Stawowy – Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy).
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Skawina” – jedno czytanie  ( projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy).
 12. Uchwała w sprawie przekazania środka trwałego w formie aportu do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 14. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Małopolskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina zmienionej uchwałą nr XXXIV/425/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Skawina pierwsze czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 16. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Anna Łabuda – radca prawny).
 17. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Skawina na lata 2015 – 2017, z perspektywą na lata 2018 – 2021” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Barbara Ptak – Z-ca Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska).
 18. Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze miasta i gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury).
 19. Uchwała w sprawie „Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, nagród oraz wypłacania dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina” – pierwsze czytanie (projekt Komisji Edukacji, referująca: Ewa Masłowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji).
 20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr X/120/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla gminy Skawina na lata 2015 – 2020” – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 21. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu działania komisji doraźnej – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 22. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 23. Wolne wnioski i zapytania.
 24. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 25. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 26. Zamknięcie sesji.

 

Uwaga:

 • Materiały do pkt. 17 znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
 • Punkty 24 i 25 porządku obrad sesji zostają wyłączone z jawności.

Projekty uchwał dzięki naszym działaniom dostępne dla każdego mieszkańca w BIP:

PROJEKTY UCHWAŁ na sesję

A przyjęte uchwały również znajd(uj)ą się w BIP.

___

Swoją drogą nie rozumiemy dlaczego z jawności i kto o tym decyduje (Burmistrz? Przewodniczący Rady Miejskiej? Rada Miejska? Pracownicy Urzędu? jakim trybem? na jakiej podstawie?) wyłączył jawność części sesji w punktach 24 i 25 porządku obrad?

Sądzimy, że nie ma powodu utajniać fragmentów sesji z tego powodu, że procedowane są rozłożenia na raty zaległości czynszowych.

Mieszkańcy gminy mają prawo wiedzieć komu rozkłada się na raty zaległości i z jakiego powodu.

Zresztą takie dane powinny być zresztą publikowane w BIP, tak jak jest to w gminach w całej Polsce, np. w Suchym Lesie, Mogilnie, Bychawie, Kątach WrocławskichMikołowie, czy Jeziorach Wielkich, a to na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2, lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych:

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą:

(…)

f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,

g) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

_SkawinaSesja

19 response to "XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 25 listopada 2015 r. (VIDEO)"

 1. Przez: zrównoważony Zamieszczono: 4 grudnia 2015

  W przypadku największych miast wydatki na komunikację publiczną przekraczają nawet 20 proc. budżetów.
  Gmina Skawina dopłaca do komunikacji zbiorowej 3,5 mln zł przy dochodach 145 mln zł. To po prostu karygodnie mało, jałmużna którą raczą obywateli decydenci rozwala transport zbiorowy i zmusza ludzi do jazdy samochodem. Tych którzy nie posiadają samochodu wyklucza się społecznie.

 2. Przez: paweł Zamieszczono: 3 grudnia 2015

  Radny Pac pracownik Starostwa Powiatowego
  Taksówką byłoby taniej zawiść kogoś – kontakt z radnym telefon w razie potrzeby 668 102 589 stanislaw.pac@interia.pl
  https://youtu.be/4orHuBz_mNs?t=4h58m33s
  Panie radny badania o których mowa są dostępne w Planie Mobilności, proponuję zapoznać się z planem i nie wracać tak często do odległej historii miasta.

 3. Przez: tz Zamieszczono: 3 grudnia 2015

  Radny Sapała pytanie do burmistrza Rzepisko o konsultacje rozkładów jazdy autobusów.
  https://youtu.be/4orHuBz_mNs?t=4h41m23s
  Gminy nie stać i to słyszymy od wielu lat.
  Pułap finansowy – ile on wynosi?
  Kolejne pytanie o strefy autobusów i ceny biletów.

  • Przez: tz2 Zamieszczono: 3 grudnia 2015

   Radna Wąsowicz w temacie komunikacji
   https://youtu.be/4orHuBz_mNs?t=4h45m45s
   1.Czy dwa pociągi rozładują napięcie komunikacyjne i polepszą dojazd mieszkańców 🙂
   2. Czy nie warto rozważyć dotowania firm prywatnych (czytaj busów)?
   Nie w przyszłym roku tylko od stycznia 2017 PO zaplanowało rozwałkę komunikacji autobusowej, szanowna pani.
   Odpowiedź burmistrza pociągi by spełniać funkcje transportowe muszą jeździć co pół godziny.
   Odpowiedź na 2 drugie pytanie.
   https://youtu.be/4orHuBz_mNs?t=4h47m29s
   Linia busów Pozowice, Facimiech, ochodza, Kopanka, Skawina w styczniu przetarg.
   Podobny standard jak daje ZIKiT Pan raczy żartować.
   Czy Wy naprawdę nie widzicie różnicy w standardach podróżowania autobusem a busem? Czy nie sądzicie, że busy mają ograniczoną pojemność i zabierają kilka razy mniej pasażerów (nawet na glonojada).

 4. Przez: busom nie Zamieszczono: 2 grudnia 2015

  Głównymi orędownikami wysadzania ludzi z autobusów i wpychania do busów są radny Pac i radna Wąsowicz. To pracownicy Powiatu Krakowskiego który na wszystko posiada własne standardy. Czy ja się mylę, że koncesje na linie, przewoźnicy opłacają w Starostwie? Radny Pac widzi puste autobusy, burmistrz Adam też tak widział i poczynił znaczące oszczędności właśnie na komunikacji. A.N. miał inne priorytety, Multicentrum, Rynek, internet dla wszystkich mieszkańców, Orlik w terenie zalewowym, niby obwodnice, parę milionów na nagrody dla urzędników w kilka lat.
  Jeżdżące trumny na kółkach to mają do zaoferowania mieszkańcom radni PO ?

 5. Przez: oglądacz Zamieszczono: 2 grudnia 2015

  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
  https://youtu.be/4orHuBz_mNs?t=4h25m14s
  W ramach promocji komunikacji zbiorowej budowa parkingu przy ul. Konstytucji 3-go Maja. Więcej betonu w mieście, dalej promować jazdę samochodem. Przecież na drogach wciąż luz, jest jeszcze kilka drzew do wycięcia i parę metrów trawnika do zabetonowania. Gdzie są urbaniści już Burmistrz zapomniał o deklaracjach przedwyborczych?

  • Przez: parkuj i jedź Zamieszczono: 3 grudnia 2015

   Oferty od 500 tys do 800 tys, brawo twórcy betonowej dżungli.
   Na komunikację zbiorową brakuje pieniędzy?

 6. Przez: ap Zamieszczono: 2 grudnia 2015

  Nauczyciele rządzą miastem od wielu lat potrafią zadbać o swoje interesy. Burmistrz, vice oraz Przewodniczący, vice Przewodnicząca RM, to ta sama grupa społeczna, wychowana na Karcie Nauczyciela. Po górnikach najbardziej roszczeniowa, ciągle w tkwią w starym systemie. Ludzie pełniący misję wśród tubylców.
  Ostatni Mohikanin Skawiny Jutra zabiera głos.
  https://youtu.be/4orHuBz_mNs?t=4h13m55s

 7. Przez: kasa Zamieszczono: 1 grudnia 2015

  Radny Fugiel szuka kasy. Panie radny tereny w mieście nie są burmistrza. Miasto czy wieś należy do mieszkańców, pan również jest tylko wynajętym na czas określony reprezentantem.

 8. Przez: niezły żart Zamieszczono: 1 grudnia 2015

  Uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.
  Bardzo długo rozmawia 10 samorządów o czym?
  Uruchomienie linii kolejowej. Nie będzie więcej par pociągów ale rozkład może być zmieniony mówi burmistrz 🙂
  https://youtu.be/4orHuBz_mNs?t=2h44m53s

 9. Przez: bus Zamieszczono: 30 listopada 2015

  Podatki od środków transportu.
  Tak dziwnie się składa, że zasiadający w powiecie bardziej zainteresowani busami niż transportem autobusowy. Czy powiat wydaje koncesje na przewozy busami i dba o należyty ich stan, wywiązywanie się z deklaracji przewozowych?
  https://youtu.be/4orHuBz_mNs?t=57m11s

 10. Przez: chore Zamieszczono: 30 listopada 2015

  Zmniejszamy, zwiększamy wydatki.
  https://youtu.be/4orHuBz_mNs?t=40m50s
  125 tys na dwa boiska sportowe?
  Chodników brak, kulawy transport autobusowy, na kopaczy zawsze jest kasa.

  • Przez: HB Zamieszczono: 2 grudnia 2015

   Nie trudno nie przyznać racji.. kasa wyrzucona w błoto.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *