XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 28 marca 2018 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

28 marca 2018 r. o godz. 9:00 w sali ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego „Gubałówka” w Skawinie, ul. Spacerowa 4 odbędzie się XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni będą pochylać się m.in. nad uchwałami w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok, przekazania środków finansowych dla Policji, Straży Pożarnej, przejęcia przez Gminę Skawina zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Organizacja Dożynek Województwa Małopolskiego 2018, wyrażenia zgody na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie” realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zatwierdzenia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skawina za 2017 rok, podziału Gminy Skawina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, przedłużenia terminu załatwienia dwóch skarg, czy nad Informacją Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli zasad i sposobu wydatkowania środków finansowych w ramach tzw. środków do dyspozycji Sołectw i środków do dyspozycji Osiedli.

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

Porządek obrad XL zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 28 marca 2018 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z  XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 7. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Karol Łuczak –  Komendant Straży Miejskiej).
 8. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Organizacja Dożynek Województwa Małopolskiego 2018” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – Kierownik Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury)
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie” realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza).
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skawina w 2018 roku – jedno odczycie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Barbara Ptak – Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska).
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skawina za 2017 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza).
 12. Uchwała w sprawie podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 13. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skawina na lata 2018 – 2022 – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 14. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Jaśkowice – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 15. Uchwała w sprawie podziału Gminy Skawina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 16. Uchwała w sprawie  przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 8 marca 2018 r. – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
 17. Uchwała w sprawie  przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 15 marca 2018 r. – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
 18. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli zasad i sposobu wydatkowania środków finansowych w ramach tzw. środków do dyspozycji Sołectw i środków do dyspozycji Osiedli.
 19. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie sesji.

Źródło: BIP Gminy Skawina

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *