XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 25 kwietnia 2018 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

25 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego „Gubałówka” w Skawinie, ul. Spacerowa 4 odbędzie się XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni będą pochylać się m.in. nad uchwałami w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego im. Siegfrieda Greinera w Skawinie, podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skawina na lata 2018 – 2022 oraz rozpatrzenia i przedłużenia terminu skarg na zastępcę burmistrza Skawiny. W porządku obrad znajdują się też: informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli rejestru skarg i prawidłowości ich rozpatrywania, informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli działalności Straży Miejskiej w Skawinie w kontekście bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem monitoringu wizyjnego oraz sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok. Przypominamy, że każdy obywatel może przyjść na sesję i wysłuchać jej osobiście.

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

Porządek obrad XLI zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 25 kwietnia 2018 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z  XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 3. Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych na sesjach w I kwartale br.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego im. Siegfrieda Greinera w Skawinie –  jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Zdzisław Procki – Dyrektor Pogotowia Ratunkowego).
 7. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Centrum Kultury i Sportu w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 8. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania własnego Województwa Małopolskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza).
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od trybu przetargowego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części budynku na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza).
 11. Uchwała w sprawie podziału Gminy Skawina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skawina na lata 2018 – 2022 – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza).
 13. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok – referująca Joanna Rudek – Kierownik MGOPS w Skawinie.
 14. Uchwała w sprawie  rozpatrzenia skargi z dnia 8 marca 2018 r. na działanie Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 15. Uchwała w sprawie  przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 8 marca 2018 r. w części dotyczącej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie, (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 16. Uchwała w sprawie  przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 15 marca 2018 r. – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 17. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli rejestru skarg i prawidłowości ich rozpatrywania – referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 18. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli działalności Straży Miejskiej w Skawinie w kontekście bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem monitoringu wizyjnego – referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 19. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie sesji.

Sama treść projektów uchwał znajduje się pod linkiem: PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

Źródło: Gmina Skawina

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *