XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 26 września 2018 r. (VIDEO)

26 września 2018 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7 odbyła się XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni pochylali się m.in. nad uchwałami i informacjami w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie, akceptacji dla działań zmierzających do wprowadzenia zakazu montażu źródeł ciepła na paliwa stałe w nowych budynkach oddawanych do użytkowania w Gminie Skawina, ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat, czy informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli funkcjonowania Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w zakresie wydatkowania środków finansowych otrzymanych z Gminy  Skawina. Przypominamy, że każdy obywatel może przyjść na sesję i wysłuchać jej osobiście a także nagrywać sesję na video/audio.

Nagranie VIDEO udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Skawina:

PROJEKTY UCHWAŁ W BIP

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z  XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
  3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
  4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
  5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
  6. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
  7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości położonych w Skawinie na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
  8. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Borek Szlachecki – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
  9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/602/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Horwacik – Kierownik Wydziału Ochrony Powietrza).
  10. Uchwała w sprawie akceptacji dla działań zmierzających do wprowadzenia zakazu montażu źródeł ciepła na paliwa stałe w nowych budynkach oddawanych do użytkowania w Gminie Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Horwacik – Kierownik Wydziału Ochrony Powietrza).
  11. Uchwała w sprawie wyrażenia  zgody  na  przystąpienie przez Gminę Skawina do Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów w zakresie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania polegającego na budowie przeprawy mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2179K w m. Jeziorzany-Kopanka wraz z drogami dojazdowymi na rzece Wiśle, łączącej Gminę Skawina i Gminę Liszki na terenie Powiatu Krakowskiego” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko –  Zastępca Burmistrza).
  12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie Nr XLI/565/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania własnego Województwa Małopolskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko –  Zastępca Burmistrza).
  13. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko –  Zastępca Burmistrza).
  14. Uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Wojciech Mackiewicz – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej.
  15. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Skawina do realizacji zadania „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach” – jedno czytanie (projekt Komisji Edukacji, referująca: Ewa Masłowska –  Przewodnicząca Komisji Edukacji).
  16. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli funkcjonowania Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w zakresie wydatkowania środków finansowych otrzymanych z Gminy  Skawina – referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
  17. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
  18. Wolne wnioski i zapytania.
  19. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych. – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
  20. Zamknięcie sesji.

   

  Uwaga.

  Punkt 19 sesji wyłączony z jawności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *