XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 24 października 2018 r. (VIDEO)

24 października 2018 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7 odbyła się XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni pochylali się m.in. nad uchwałami i informacjami w sprawie: w sprawie aktualności Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 – 2022”, zmiany uchwały nr XXX/430/17  Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, zmienionej uchwałą XXXII/451/17 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie zmiany uchwały nr XXX/430/17  Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie. Przypominamy, że każdy obywatel może przyjść na sesję i wysłuchać jej osobiście a także nagrywać sesję na video/audio.

Nagranie VIDEO udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Skawina:

PROJEKTY UCHWAŁ W BIP

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z  XLVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
  3. Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych na sesjach w III kwartale br.
  4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
  5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
  6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od trybu przetargowego oddania w najem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura  – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
  7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Skawina, przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie decyzji nr 5/2017 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 sierpnia 2017r. znak: WI-IX.7820.1.25.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Skawiny – nowej drogi klasy GP (długości 2149,61 m), na odcinku od skrzyżowania z ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44  wraz z budową obiektu mostowego, budową skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 44 (w jej km 101+295,26) oraz z niezbędną infrastrukturą w mieście Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie”  – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura  – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
  8. Uchwała w sprawie aktualności Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Bugajski – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej).
  9. Uchwała w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 – 2022” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – Kierownik Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury).
  10. Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – Kierownik Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury).
  11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/430/17  Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, zmienionej uchwałą XXXII/451/17 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie zmiany uchwały nr XXX/430/17  Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: radca prawny Anna Łabuda –  Biuro Obsługi Prawnej ).
  12. Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Skawina ś. p. Andrzejowi Tutajewskiemu – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący:  Paweł Kolasa – Burmistrz).
  13. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Borek Szlachecki – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura  – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
  14. Uchwała w sprawie udzielenia ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Wojciech Mackiewicz – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej).
  15. Uchwała w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina” – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej) .
  16. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia wniosku z dnia 10 października 2018 r. – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący : Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
  17. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
  18. Wolne wnioski i zapytania.
  19. Zamknięcie sesji.

   

  Uwaga.

  Materiały do pkt 8 sesji znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

1 response to "XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 24 października 2018 r. (VIDEO)"

 1. Przez: HB Zamieszczono: 30 października 2018

  A gdzie podział się SAS i jego dzielny kapitan? Żyją tylko na fejsiku????

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *