XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 23 marca 2016 r. (VIDEO)

_SkawinaSesja23 marca 2016 r. w Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym „Gubałówka”, odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał, które procedowali wybrani przez Was radni. Na sesji pochylali się m.in. nad projektami uchwał: w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych, powołania Skawińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych.

Nagranie VIDEO udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Skawina:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=g75_JLKmp44″]

Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 23 marca 2016 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu XVI zwyczajnej sesji.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Informacja o udzielonych świadczeniach z zakresu pomocy  społecznej,  świadczeniach  rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, karcie dużej rodziny, dodatkach mieszkaniowych i energetycznych oraz wspieraniu rodziny za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku. – referująca Maria Alechnowicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie.
 5. Sprawozdanie z realizacji przez Miejsko – Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w  Skawinie jako podmiotu wyznaczonego do prowadzenia spraw wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn.zm.) zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok – referująca Maria Alechnowicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie.
 6. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie stanowiącego załącznik do Uchwały XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Maria Alechnowicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie).
 7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2016 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/186/15 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap I – drugie czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; referujący: Tomasz Bugajski – kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej).
 10. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Wiesława Putaj – Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).
 11. Uchwała w sprawie nie wyodrębnienia w budżecie Gminy Skawina na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy Skawina).
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/133/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego z przeznaczeniem na realizację modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr X/123/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Skawina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 17. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Skawina w charakterze członka wspierającego do Ludowego Klubu Sportowego „Radziszowianka” Radziszów – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy).
 18. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Skawina w charakterze członka wspierającego do Parafialnego Klubu Sportowego „Milenium” Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy).
 19. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia woli wsparcia organizacji pozarządowych w drodze utworzenia funduszu pożyczkowego oraz funduszu wkładu własnego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację na terenie Gminy Skawina zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy).
 20. Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia  cen  i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji gminnej realizowanej na trasie Pozowice – Facimiech – Ochodza – Kopanka – Skawina  – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 21. Uchwała w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skawina za 2015 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza).
 22. Uchwała w sprawie powołania Skawińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu – pierwsze czytanie projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 23. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych
  w okresie między sesjami.
 24. Wolne wnioski i zapytania.
 25. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 26. Zamknięcie sesji.

Uwaga:

 1. Punkt 25. porządku obrad zostanie wyłączony z jawności.
 2. Informujemy Radnych, że przed sesją odbędzie się tradycyjny kiermasz świąteczny zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie. Istnieje możliwość transportu busem UMiG. Wyjazd z parkingu Urzędu o godz.8.30.

Projekty uchwał dzięki naszym działaniom dostępne dla każdego mieszkańca w BIP:

PROJEKTY UCHWAŁ na sesję

_SkawinaSesja

27 response to "XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 23 marca 2016 r. (VIDEO)"

 1. Przez: szmira Zamieszczono: 31 marca 2016

  Gratulacje za debatę nad busami (od 4:09:25)!

  Jestem zdruzgotana faktem, że nikt z wypowiadających się nie ma zielonego pojęcia o busach i komunikacji na terenie tamtych sołectw! No cóż, “Nie znam się, to się wypowiem”…
  Kierownik Książek prezentuje pełną sprzeczności i nieprzemyślaną uchwałę napisaną na kolanie, kopiuj-wklej z umowy z MPK bez żadnego rozeznania sytuacji na bazie konsultacji na wsiach, o których pies z kulawą nogą nie słyszał.
  Nieznajomość cen, kursów i potrzeb jest żałosna – tłumaczenie się, że nic nie wiemy, bo nie mamy danych jest kłamstwem, bo gmina wydaje takowe pozwolenia oraz dodatkowym potwierdzeniem zerowego zaangażowania w przygotowanie tej uchwały.
  Burmistrz Rzepisko błyszczy wiedzą zdobytą dzięki wystraszonym ludziom i właścicielowi busów, którzy w porę dostrzegli tydzień przed sesją, że taki chochlik ma zostać uchwalony.
  Radny Fugiel chyba jako jedyny jako tako racjonalnie podszedł do sprawy i szkoda, że Radna Wąsowicz stłamszona przez innych “ekspertów” wycofała się z równie sensowną poprawką.
  Najgorzej radny Sapała, który jak w każdej debacie jest odklejony od rzeczywistości kompromitując całą Radę.

  Żeby się ktoś z decydentów chociaż raz przejechał tym busem, porozmawiał z ludźmi, zobaczył jak to funkcjonuje… po co?! przecież łatwiej jest napisać coś śmiesznego zza biurka, nakreślić wizję przepełnionych, rozpadających się, niepunktualnych, niebezpiecznych busów i przepchnąć swoje na sesji.
  Na pewno pasażerowie będą zachwyceni podwyżką cen biletów (trasa Pozowice-Skawina kosztuje od zawsze 3 zł – nikt nie raczył się dowiedzieć) i znaczną podwyżką cen miesięcznych przejazdów, bo GMINA tak chce.
  Na pewno pasażerowie będą zachwyceni nowymi przystankami, do których trzeba będzie “dymać” 1 km, zamiast tak jak dotychczas odbierano pasażerów często spod domów, bo GMINA tak chce.
  Na pewno mieszkańcy Kopanki będą zachywceni dublującymi się kursami do Skawiny (teraz jeździ MPK, 2 linie busów prywatnych) zamiast kilku więcej do Krakowa, bo GMINA tak chce.
  Na pewno pasażerowie np. dojeżdżający na SOG w Kopance z Facimiecha, Ochodzy będą zachwyceni sztywnymi cenami biletów (co oznacza dwukrotnie droższy bilet), bo GMINA tak chce.

  GMINO, spaprałaś sprawę, bo to pół roku od ogłoszenia informacji o przetargu mogłaś wykorzystać na porządne zasięgnięcie informacji – co to za standardy, że te wszystkie rewitalizacje, plany zagospodarowania, e-urząd, plan mobilności i wiele wiele innych potraficie skonsultować z mieszkańcami, a w tak ważnej kwestii nie pytacie ludzi, a sami nie wiecie nic merytorycznego?!

  • Przez: anna Zamieszczono: 3 kwietnia 2016

   Ale po co dyskutować podwyżkę cen biletów. Przecież wiadomo że mieszkańcy powiedzą NIE a skoro jest ona podyktowana warunkami rynkowymi to nie ma co znowu płakać o podwyżce o 1 zł. To ze bilet od zawsze kosztuje 3 zł to nie oznacza że zawsze tak ma być!

 2. Przez: oglądacz Zamieszczono: 30 marca 2016

  Wolne wnioski i zapytania.
  https://youtu.be/g75_JLKmp44?t=5h10m3s
  Radny Bylica byłem w jUry i tu lurueaci. Ważna informacja na hucie jest monitoring i Straż Miejska patroluje popołudniami.

  • Przez: o2 Zamieszczono: 30 marca 2016

   Warto oglądnąć jak zachowuje się Przewodniczący, jak przerywa radnym. Nie dociera do niego, że to również osoba fizyczna nie osiedle i sołtys mogą składać projekty i mieć problem w przypadku braku finansów. Słusznie zastopował go Przewodniczący osiedla Ocetkiewicz. Znów karygodne zachowanie tego nauczyciela.
   Radny Fugiel pyta również o ul. Pachla
   Radny Śliwa pyta o decyzje w sprawie firmy Clif
   https://youtu.be/g75_JLKmp44?t=5h37m41s

   • Przez: kościelny Zamieszczono: 31 marca 2016

    Kto dołoży szkole jeśli jej braknie pieniędzy do zrealizowania projektu? Osiedle które przegrało a na którego terenie się mieści. Macie pojęcie Państwo radni jakie zamieszanie powodujecie ulegając organiście z Krzęcina.

    • Przez: smog Zamieszczono: 31 marca 2016

     Były burmistrz pyta o inwestycje i procedury na jakim etapie są prace. Centrum Komunikacyjne, ulica Kolejowa, ścieżki rowerowe.
     https://youtu.be/g75_JLKmp44?t=5h39m29s
     Adam Najder nawołuje do działań systemowych i działań Straży Miejskiej w stosunku do podmiotów gospodarczych i indywidualnych osób, odnośnie zanieczyszczenia powietrza, ścieków.

 3. Przez: zbys Zamieszczono: 30 marca 2016

  powiem strzeże czytam Państwa uwagi i są celne, pieniądze nie idą gdzie iść powinny a promowany, ważna jest praca jak to się mówi na ulicy, czyli od ulicy chodnika, szkół, żłobków, i miejsc pracy.
  Podatki w Skawinie nie są małe, firmy łożą na Urząd widać że pieniędzy nie brakuje i urzędnicy mają gest, pewnie ładne będą nagrody w tym roku dla UMiG Skawina.
  http://www.rmf.fm/movies/show,2336,nagrody-za-wielkanoc-10-kwietnia-2015.html
  Lubię to oglądać 🙂
  Wartę było tych nagród …………
  Już niedługo

 4. Przez: o2 Zamieszczono: 30 marca 2016

  Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji gminnej realizowanej na trasie Pozowice – Facimiech – Ochodza – Kopanka – Skawina – jedno czytanie
  https://youtu.be/g75_JLKmp44?t=4h9m24s
  Busy z możliwością przejazdu osób niepełnosprawnych, przewozu wózków.
  Gdzie są sołtysi pyta Adam Najder?
  http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1182161.html
  Ma Pani rację Pani Kierownik Kraków nie życzy sobie busów i będzie potrafił to wyegzekwować.

  • Przez: sł Zamieszczono: 30 marca 2016

   Panie radny Mocha pan dopłaci tą złotówkę?

 5. Przez: oglądacz Zamieszczono: 30 marca 2016

  Gmina Skawina sponsorem Radziszowianki
  Dylematy prawne podczas debaty. Moralne nigdy nie miały znaczenia w rozdawnictwie pieniędzy. No bo skoro istnieje naście klubów kopaczy to na wstępie przyznaje się nierówne szanse. Sport to nie tylko piłka nożna i warto o tym pamiętać.
  My, my jesteśmy najlepsi, mówi były radny Wasyl. Warto pamiętać, że obiekt jest w terenie zalewowym i nie wystarczy strażaków by podczas powodzi obłożyć go w koło workami z piasku.
  https://youtu.be/g75_JLKmp44?t=3h23m11s

  • Przez: 123 Zamieszczono: 30 marca 2016

   Klub klubowi nie równy mówi Burmistrz. Ma Pan rację zawsze byli równi i równiejsi. Jak Wy pięknie umiecie dzielić społeczeństwo lokalne, wsie i miasto, dorabiając do tego ideologię a może chodzi tylko o przyszły elektorat wyborczy 🙂
   Tak się to poukładało przed i po wyborach, że to Rada Wiejska nie Miejska zajmuje się Gminą. To widać i słychać.

   • Przez: fredi Zamieszczono: 3 kwietnia 2016

    A jakie sukcesy mają poszczególne kluby? jak przyciągają zawodników? w mojej opinii nie ma sensu dawać publicznej kasy dla klubów które nie starają się a jedynie “trwają” 🙂

 6. Przez: BO Zamieszczono: 30 marca 2016

  Budżet Obywatelski – zmiany Regulaminu
  https://youtu.be/g75_JLKmp44?t=2h54m39s
  Bardzo pokrętne tłumaczenie. Krzęcin znów nagrodzony, co tam jakieś głosowania. Przegrali ale ma się te chody w RM i prawo nie zakazuje, tu się obetnie tam się obetnie i wystarczy dla Krzęcina.
  Śmieszne pieniądze w BO a tyle gadania i jaki problem z dzieleniem.

  • Przez: staszek Zamieszczono: 30 marca 2016

   Wstawi się jedną ławkę mniej na osiedlu, jedno urządzenie do ćwiczeń, pomaluje kapliczkę z trzech stron i zostanie dla Krzęcina.
   Co Wy kiedyś biedacy poczniecie jak braknie tego jednego człowieka, etatowego sołtysa, prezesa, radnego i organisty.

  • Przez: rozsądek Zamieszczono: 30 marca 2016

   BO – czy brałeś udział w tworzeniu regulaminu BO? Masz teraz jeszcze szansę, bo właśnie zakończyły się konsultacje http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=12769&menu_id=0
   przeczytaj załącznik “wyniki..” -i… zgłoś swoje zastrzeżenia pod właściwym adresem :)))).

   Łatwo się krytykuje i skłóca miasto ze wsią -ale po co?

   A tak po prawdzie to nic sie nie “obcięło, ani tu ani tam”, tylko dostali to co zostało, więc nikomu nie ubyło,
   skąd tyle żółci w tobie?
   A pieniądze w BO rzeczywiście małe, dużo za małe

  • Przez: rozsądek2 Zamieszczono: 1 kwietnia 2016

   UCHWAŁA Nr XVII/224/16 RADY MIEJSKIEJ w SKAWINIE z dnia 23 marca 2016 r.
   http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1182182.html
   cytat dedykowany p.Radnemu F. , aby nie wyszukiwał niejasności, tam gdzie ich nie ma
   ” W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Skawinie nr X/123/15 z dnia 26 sierpnia 2015 roku , w rozdziale 4, pkt 24 otrzymuje brzmienie:

   „W sytuacji, gdy pozostałe środki finansowe nie pozwalają na realizację kolejnego projektu z listy rankingowej:

   a) pozostałe środki przechodzą na rok następny powiększając kwotę przeznaczoną na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, ”

   b) realizacja kolejnego projektu jest możliwa poprzez partycypacje w kosztach z innego budżetu np. sołeckiego, czy osiedlowego w danym roku budżetowym.”

   Panie Radny F. po co Pan tak judzi, może jak Pan dokładnie przeczyta materiały na sesję, to nie będzie Pan rozpoczynał coby było gdyby – niech Pan przejrzy BO innych gmin, tam bardzo często stosuje sie tego typu rozwiazania, albo podobne np. wybiera sie z listy pod kreską najblizszego, dla którego pozostała suma jest wystarczająca. Panie Radny F, trzeba umieć przegrywać z honorem.

  • Przez: jn Zamieszczono: 30 marca 2016

   Boisko w terenie zalewowym w Radziszowie i obiekty na terenie osuwiskowym najlepiej połączyć tunelem pod drogą panie radny 🙂
   W pierwszym przypadku popłyną pieniądze budżetu gminy, w drugim zjedzie inwestor.
   Pomysł na pola lawendy podejrzanie pachnie 😉

 7. Przez: jarosław Zamieszczono: 29 marca 2016

  Debata nad Funduszem Sołectw – Środki do dyspozycji Sołectw
  2 godzina zapisu.

 8. Przez: oglądacz Zamieszczono: 29 marca 2016

  Radny Pac pyta
  https://youtu.be/g75_JLKmp44?t=1h19m57s
  Na cóż jest to przeznaczone te 100 tys – wydatek służba zdrowia.
  Skarbnik odpowiada. Nie ma jeszcze szczegółów wydatkowania tych pieniędzy.
  Założenie jest takie, że one zostaną przeznaczone na nowe miejsca lub rozbudowę istniejących miejsc wypoczynku, place zabaw lub siłownie pod gołym niebem.

  JA – czyli 100 tys z korkowego – przeciwdziałanie alkoholizmowi

  https://youtu.be/g75_JLKmp44?t=1h21m
  Pac apeluje traktujmy poważnie Radę Miejską
  Zatwierdzamy kwoty i deficyt a nie wiemy na co pieniądze będą przeznaczone.

  Antoni Bylica
  1.20.40 sek
  Kwestia wiary dla Pani Skarbnik.

 9. Przez: oglądacz Zamieszczono: 29 marca 2016

  No to zaczynamy
  https://youtu.be/g75_JLKmp44?t=26m50s
  Radna Wąsowicz pyta o chodniki przy ul. Krakowskiej od Rzepnika do granicy z Krakowem.
  Chodniki w całym ciągu miasta odpowiada Wojewoda Ćwik.

  Wydatki zwiększamy :
  Dofinansowanie Powiatu- ewidencja gruntów, 100 tys na ŚDM, 250 tys szkoła w Borku, 60 tys. oczyszczanie miasta i wsi. Biblioteka Miejska 120 tysięcy.
  https://youtu.be/g75_JLKmp44?t=50m22s

  Fugiel pyta o deficyt zwiększany o milion złotych
  https://youtu.be/g75_JLKmp44?t=55m40s

  Pac pyta – szkoła w Borku skąd to zwiększenie?
  ŚDM – 100 tys już zatwierdzona a nie ma kosztów od Wojewody.
  Żenujący poziom wydawnictw. Kalendarz z wyspami i wydatki bez wiedzy radnych.
  Przecież jedną z bogatych pozycji wydatków Biblioteki – Rejestr
  https://youtu.be/g75_JLKmp44?t=1h9s

  Odpowiedź burmistrza na zwiększenie wydatków na szkołę w Borku Szlacheckim
  https://youtu.be/g75_JLKmp44?t=1h9m11s
  Staszku może zbyt daleko idące wnioski.
  Idziemy na grypę do lekarza a czasami w szpitalu lądujemy na zawał serca.
  Dokładamy monitoring instalacje alarmowe. Nic złego się nie dzieje, czuwamy.
  Projekt ma 10 lat.

  • Przez: o2 Zamieszczono: 29 marca 2016

   Biblioteka 120 tysięcy
   Burmistrz Ożóg
   https://youtu.be/g75_JLKmp44?t=1h12m50s
   Podręcznik nowoczesnego patriotyzmu, kompendium wiedzy, płaćmy podatki w gminie. Aktualizacja monografii Skawiny.

   • Przez: gus Zamieszczono: 29 marca 2016

    To zobaczmy jak to czytelnictwo i oferta bibliotek wygląda http://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portrety_gmin/powiat_krakowski/skawina.pdf
    Biblioteki i filie – 9 szt
    Czytelnicy w bibliotekach publicznych – 4530
    Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach – 15
    Dobrych książek brak ale na gadżety w postaci albumów wydaje się 170 tys zł. Kilka tysięcy na telewizję. Macie pojęcie ile wartościowych książek można zakupić do bibliotek za te pieniądze by podnieść czytelnictwo?

   • Przez: mól Zamieszczono: 30 marca 2016

    W 2014 roku w gminie Skawina odnotowano jedne z najniższych wskaźników dotyczących księgozbioru bibliotek na 1 tys. Mieszkańców oraz czytelników bibliotek na 1 tys. mieszkańców w jednostkach grupy porównawczej.
    1994,7 książek na 1000 mieszkańców. Co mają czytać albumy, Poradniki nowoczesnego patriotyzmu? Biblioteki zajmują się wszystkim z wyjątkiem przedstawiania nowej dobrej oferty czytelniczej w postaci książek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *