XX sesja Rady Miejskiej w Skawinie 22 czerwca 2016 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

_SkawinaSesja22 czerwca 2016 r. o godz. 9:00 w sali Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego „Gubałówka” w Skawinie, przy ul. Spacerowej 4, odbędzie się XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Porządek obrad oraz informacja o projektach uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. 

Porządek obrad XX zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 22 czerwca 2016 roku.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu XIX zwyczajnej sesji.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Informacja o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie za 2015 rok – referujący Jerzy Sioma.
 5. Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Usługowego Spółka z o.o. w Skawinie za 2015 rok – referujący Andrzej Maksymiuk.
 6. Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie za 2015 rok – referujący Łukasz Samborski.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2015 rok – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, referujący Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji).
 8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2015 rok – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, referujący Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji).
 9. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2016 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/173/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze Miasta i Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący – Marek Marzec Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury).
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2022 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ochodza na lata 2016-2020” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Polanka Hallera na lata 2016-2020” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pozowice na lata 2016-2020” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radziszów na lata 2016-2020” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rzozów na lata 2016-2020” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 18. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wielkie Drogi na lata 2016-2020” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 19. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wola Radziszowska na lata 2016-2020” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zelczyna na lata 2016-2020” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 21. Uchwała w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komitetu Rewitalizacji – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej.
 22. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIX/262/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Skawina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 23. Uchwała w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina” – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Barbara Ptak – Zastępca Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska).
 24. Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skawina na lata 2016 – 2022” – drugie czytanie.
 25. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016 – 2020+” – drugie czytanie.
 26. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 maja 2016 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 27. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 czerwca 2016 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 28. Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzonej kontroli rozliczeń dotacji gminnych dla stowarzyszeń i fundacji (referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 29. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 30. Wolne wnioski i zapytania.
 31. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy)
 32. Zamknięcie sesji.

Uwaga:

Punkt 31 . porządku obrad zostanie wyłączony z jawności obrad.

Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej oraz w cz. II i cz. III

Porządek obrad dostępny są w BIP Gminy Skawina pod adresem:

http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1209777.html

http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1209786.html

http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1209788.html

_SkawinaSesja

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *