XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 31 sierpnia 2016 r. (VIDEO)

_Skawina_Sesja31 sierpnia 2016 r.  o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał, które procedowali wybrani przez Was radni a przede wszystkim materiał VIDEO. Na sesji radni pochylali się m.in. nad projektami uchwał: w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody, przekazania środków finansowych dla Policji, nadania nazw ulic na terenie sołectwa Krzęcin, odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa czy rozpatrzenia skargi z dnia 12 lipca 2016 r.

Nagranie VIDEO udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Skawina:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=AaK_gFIotGY”]

Porządek obrad XXI zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 31 sierpnia 2016 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu XX zwyczajnej i VI nadzwyczajnej sesji.
 3. Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych w II kwartale br. i ustna informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji nadzwyczajnej.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIN/292/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Barbara Ptak – Zastępca Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska).
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIN/296/2016 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Barbara Ptak – Zastępca Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska).
 6. Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Barbara Ptak – Zastępca Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska).
 7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2016 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 9. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 11. Uchwała w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Skawina – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 12. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina od Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Szkoły Przyspasabiającej do Pracy nr 6 w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie oraz do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie w roku szkolnym 2016/2017 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury).
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz trybu działania – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy).
 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/167/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy).
 15. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Krzęcin – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 16. Uchwała w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec Przewodniczący Rady Miejskiej).
 17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIX/262/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Skawina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2017- jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec Przewodniczący Rady Miejskiej).
 18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 lipca 2016 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przew. Komisji Rewizyjnej).
 19. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 22. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 23. Zamknięcie sesji.

Uwaga:

Punkty nr 21 i nr 22 zostaną wyłączone z jawności obrad.

Zaproszeni Goście:

Pan nadkom. Marek Kowalik – Komendant Komisariatu Policji w Skawinie.

Projekty uchwał:

BIP Gminy Skawina

_SkawinaSesja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *