XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie (PROJEKTY UCHWAŁ)

_SkawinaSesja28 września 2016 r.o godz.9.00 w sali Pałacyku “Sokół” w Skawinie, przy ul. Mickiewicza 7 odbędzie się XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni będą pochylać się m.in. nad informacją Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej analizy protokołów kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina w 2015 r. oraz kontroli spraw sądowych, w których Gmina jest stroną, wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2018 ZWiK, czy uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi 29 sierpnia 2016 r.

Porządek obrad XXII zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 28 września 2016 roku:

 PROJEKTY UCHWAŁ dostępne w BIP:
Gmina Skawina

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu XXI zwyczajnej sesji.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2016 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Anna Maślanka – z-ca Kierownika Wydziału Finansowego).
 7. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Zastępca Burmistrza Tomasz Ożóg).
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Dorota Książek – Kierownik Wydziału Inwestycji).
 9. Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Barbara Ptak – Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska),
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia przedłożonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2018 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; referujący: Jerzy Sioma – Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie).
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz trybu działania – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – Kierownik Wydziału ds. Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury).
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/167/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – Kierownik Wydziału ds. Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury).
 13. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Krzęcin – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/208/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Skawina oraz Regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi 29 sierpnia 2016 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przew. Komisji Rewizyjnej).
 16. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej analizy protokołów kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w UMIG w 2015 r. oraz kontroli spraw sądowych, w których Gmina jest stroną, (referujący: Józef Niechaj – Przew. Komisji Rewizyjnej).
 17. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 20. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy)
 21. Zamknięcie sesji.

Uwaga:

Punkty 19. i 20 zostaną wyłączone z jawności obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ dostępne w BIP:
Gmina Skawina

Skawina_Sesja_Petycja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *