XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 30 listopada 2016 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

Skawina_Sesja_Petycja30 listopada 2016 r. o godz. 9.00 w sali Pałacyku “Sokół” w Skawinie odbędzie się XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni będą pochylać się m.in. nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina, uchwałą w sprawie petycji o imienne głosowania na posiedzeniach komisji / podkomisji / zespołów czy skargą mieszkańców.

Porządek obrad XXIV zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 30 listopada 2016 roku:

 PROJEKTY UCHWAŁ dostępne w BIP:

PROJEKTY UCHWAŁ

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu XXIII zwyczajnej sesji.
 3. Informacja o działaniach podejmowanych na terenie Gminy Skawina przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie.
 4. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2016 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 7. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 8. Uchwała w sprawie współfinansowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień prowadzonego przez Miasto Kraków – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Karol Łuczak – Komendant Straży Miejskiej w Skawinie),
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; referujący: Jerzy Sioma – Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie),
 10. Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; referujący: Paweł Kolasa – Burmistrz),
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – Kierownik Wydziału ds. Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury)
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIX/255/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – zastępca Burmistrza),
 13. Uchwała w sprawie powołania przedstawiciela Rady Miejskiej w Skawinie do składu komisji wyborczej ustalającej wyniki głosowania w wyborach do Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej),
 14. Uchwała w sprawie powołania przedstawiciela Rady Miejskiej w Skawinie do składu Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej),
 15. Uchwała w sprawie powołania zespołu  ds. zaopiniowania kandydatów na ławników – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej),
 16. Uchwała w sprawie petycji o imienne głosowania na posiedzeniach komisji / podkomisji / zespołów – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej),
 17. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 4 listopada 2016 r. – jedno czytanie (referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
 18. Informacja Komisji Rewizyjnej na temat kontroli w zakresie funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Skawina w 2015 roku w kontekście uchwalonej dodatkowej dopłaty do systemu (referujący: Józef Niechaj –  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 19. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie sesji.

Uwaga:

Załącznik w formie mapy do projektu uchwały, o której mowa w pkt 12 znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Komentarz redakcyjny: Wedle naszej opinii powyższy załącznik – mapa do projektu uchwały zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skawina powinien być udostępniony w BIP w wersji elektronicznej do pobrania. Umożliwienie mieszkańcom/obywatelom zapoznania się z nim jedynie przez “wgląd w Biurze Rady Miejskiej” jest istotnym ograniczeniem, z którym osoby niepełnosprawne, samotne, starsze, niesprawnie fizycznie sobie mogą nie poradzić. Poza tym nie każdy ma czas i usprawiedliwione zwolnienie z pracy (tak jak np. radni na udział w sesji), nie każdy może sobie przyjść do Biura i przeglądać dokumenty, kiedy tylko by chciał…

Nie każdy ma też możliwości by jeździć z np. odległych części gminy do Skawiny osobiście zobaczyć co w tej mapie się znajduje.

Ta mapa powinna być jak wiele innych dokumentów urzędowych opublikowana w BIP, by każdy o wybranym przez siebie czasie, miejscu mógł się z tą mapą zapoznać. Czy przedsiębiorca, mieszkaniec Gminy, który akurat przebywa w podróży, delegacji w Polsce czy zagranicą, musi być pozbawiony dostępu do tej informacji (mapy)? czy mieszkaniec Gminy, który leży chory w łóżku ale jest aktywny w sieci, również ma być pozbawiony możliwości zapoznania się z tą mapą?

Nie sądzimy, by dla dużego urzędu problemem było wgranie na serwer mapy i udostępnienie jej przez internet dla zainteresowanych.

Dlatego postulujemy wgranie tej mapy i w przyszłości nie tworzenie bezpodstawnych ograniczeń dostępu do informacji dla mieszkańców/obywateli w tej czy innych sprawach.

_Skawina_Sesja

(fot. archiwum)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *