XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 26 kwietnia 2017 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)

26 kwietnia 2017 r. o godz. 9:00 w Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbędzie się XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni będą pochylać się m.in. nad uchwałami w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji, likwidacji jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych w Skawinie, kolejnego już przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 25 stycznia 2017 r., uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina, ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat, nadania nazw ulic na terenie sołectwa Kopanka…

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

Porządek obrad XXIX zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 26 kwietnia 2017 roku.

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z  XXVIII zwyczajnej sesji.
 3. Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych w I kwartale br.
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2017 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 6. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Ireneusz Krawiec – Kierownik Wydziału Inwestycji),
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”- pierwsze czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Stawowy – kierownik Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury),
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Tomasz Stawowy – kierownik Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury),
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/390/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2022- jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg –   z-ca Burmistrza),
 11. Uchwała w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – z-ca Burmistrza),
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres powyżej trzech lat – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji),
 13. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Kopanka – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji),
 14. Uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza)
 15. Uchwała w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Komisji doraźnej ds. opracowania zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Skawina, referujący Antoni Bylica – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej),
 16. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 25 stycznia 2017 r. – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
 17. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie sesji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *