XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie z 28 grudnia 2016 r. (VIDEO)

28 grudnia 2016 r. o godz. 11:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbyła się XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni pochylali się m.in. Uchwałą budżetową Miasta i Gminy Skawina na rok 2017 – drugie czytanie, uchwałą w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat, uchwałą w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych  jednostek pomocniczych Gminy Skawina, czy uchwałą w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Nagranie VIDEO udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Skawina:

[youtube_sc url=”https://youtu.be/IFXCbu_HPf4″]

Porządek obrad XXV zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 28 grudnia 2016 roku:

PROJEKTY UCHWAŁ dostępne w BIP

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXIV zwyczajnej i VII nadzwyczajnej sesji.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2017 – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
 6. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie stanowiącego załącznik do Uchwały XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Maria Alechnowicz – Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej),
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza ),
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza),
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości położonych w Skawinie na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji),
 10. Uchwała w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia),
 11. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Skawina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia),
 12. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, konkurs w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, konkurs nr POIiŚ.2.5/3/2016 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Inwentaryzacja terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych na terenie miasta Skawiny”- jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza),
 13. Uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza),
 14. Uchwała w sprawie zasad urządzania i utrzymania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych dla budownictwa wielorodzinnego na terenie Gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Barbara Ptak – Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska),
 15. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych  jednostek pomocniczych Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy),
 16. Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. – jedno czytanie(projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej),
 17. Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej w Skawinie do składu Rady Przedsiębiorczości – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej),
 18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/332/16 z dnia 26 października 2016 r., w sprawie zmiany uchwały nr XVI/208/16 z dnia 24 lutego 2016 r., w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej w Skawinie, zmienionej uchwałą nr XXII/324/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2016 r., w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej),
 19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/333/16 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/209/16 z dnia 24 lutego 2016 r., w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie ds. opracowania zmian w Statutach jednostek pomocniczych  Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej),
 20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej w Skawinie za 2016 rok – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej),
 21. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Skawinie na  2017 rok – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej),
 22. Uchwała w sprawie przyjęcia i akceptacji planów pracy komisji Rady Miejskiej w Skawinie na 2017 rok – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej),
 23. Uchwała w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej),
 24. Uchwała w sprawie  zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
 25. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 4 listopada 2016 r. – jedno czytanie (referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
 26. Informacja Komisji Rewizyjnej na temat kontroli w zakresie korzystania z terenów gminnych przez Wspólnoty Mieszkaniowe w kontekście obowiązującego Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skawina oraz równego traktowania podatników (referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
 27. Rezolucja (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza),
 28. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 29. Wolne wnioski i zapytania.
 30. Zamknięcie sesji.

3 response to "XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie z 28 grudnia 2016 r. (VIDEO)"

 1. Przez: z boku Zamieszczono: 6 stycznia 2017

  nie błąd, po przesłuchaniu nie sądzę aby radnemu zależało na sprawdzeniu jak szybko do Sokoła przyjedzie karetka. Raczej chciał wstrząsnąć Organem któremu wydaje się że wszystko może i nic nie musi. Odpowiedz radnemu jak sobie wyobraża konsultacje audytu … ? jest nieodpowiedzialną próbą publicznego negocjowania warunków kapitulacji. Panie Rz, takie pytania mógł Pan zadawać na sesji w kwietniu 2016 r. Teraz karty na stół – sprawdzam !

 2. Przez: 1...2...3... Zamieszczono: 1 stycznia 2017

  Poezja,
  brzmienie ciszy,
  (ale nie Simon & Garfunkel, szkoda).
  Posłuchajcie jak brzmi cisza na sesji – przez nokdaun, 2.39.50
  Błąd Panie radny F, że po lewym sierpowym podaje Pan zaraz prawą rękę na ratunek. Szkoda, że się Pan zawahał i nie podał pełnej treści zalecenia dla burmistrza do wykonania w 2016 roku, bo groził nokaut.
  Po godzinnym odszukiwaniu znalazłem uchwałę z 27.04.2016 r, brzmi tak, cytat z uchwały: „ p.3 upublicznienie audytu i w jego oparciu przeprowadzenie szerokich konsultacji z udziałem Policji i Straży Miejskiej dotyczących rozbudowy monitorngu w mieście i Gminie szczególnie w zakresie lokalizacji kamer” Konia z rzędem temu kto wskaże gdzie Pan burmistrz Rz upublicznił ten audyt i rząd koni temu kto mógł tam cokolwiek skomentować.

  • Przez: Redakcja Zamieszczono: 1 stycznia 2017

   Szanowny Panie,
   Słuszna uwaga! A propos tej uchwały, złożylismy wczoraj wniosek o udostepnienie informacji publicznej, w zakresie wspomnianego “audytu monitoringu” (też bezskutecznie szukaliśmy tego dokumentu na stronie BIP oraz gminaskawina.pl) oraz o podanie informacji czy:
   – zostały przeprowadzone szerokie konsultacje z udziałem Policji i Straży Miejskiej, dotyczących rozbudowy monitoringu w mieście i Gminie, szczególnie w zakresie lokalizacji kamer zgodnie z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi z przeprowadzonej kontroli Straży Miejskiej w Skawinie?
   – wprowadzono rejestrację rozmów telefonicznych?
   -zainstalowano w samochodach służbowych GPS oraz kamery rejestrujące?
   – wprowadzono 24-godzinny system pracy Straży Miejskiej?

   Czekamy na odpowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *