XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 31 maja 2017 r. (VIDEO)

21 czerwca 2017 r. o godz. 9:00 w sali Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego „Gubałówka” w Skawinie, ul. Spacerowa 4 odbyła się XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni pochylali się m.in. nad uchwałami w sprawie: w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działań dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotyczących wdrożenia procedur podejmowanych przy przekroczeniu dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu na terenie Gminy Skawina oraz zintensyfikowania walki ze smogiem i rozszerzenia działań informacyjno – edukacyjnych w tym zakresie, zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina, w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Skawina do realizacji zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzozowie” i inne…

Nagranie VIDEO udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Skawina:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=vIe9oHJIYzg”]

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

Porządek obrad XXXI zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 21 czerwca 2017 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie za 2016 rok – referujący: Jerzy Sioma.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia).
 6. Uchwała w sprawie wniesienia wkładu w formie niepieniężnej (aportu) do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina – drugie czytanie (projekt Komisji doraźnej ds. opracowania zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Skawina).
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.3 Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych (Konkurs nr POIS.2.5/3/2016) na realizację projektu pn. „Inwentaryzacja terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych na terenie miasta Skawiny” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza).
 9. Uchwała w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działań dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotyczących wdrożenia procedur podejmowanych przy przekroczeniu dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu na terenie Gminy Skawina oraz zintensyfikowania walki ze smogiem i rozszerzenia działań informacyjno – edukacyjnych w tym zakresie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza).
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Skawina do realizacji zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzozowie” – jedno czytanie (projekt Komisji Edukacji, referująca: Ewa Masłowska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej).
 11. Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. przeprowadzonego w wyborach uzupełniających – jedno czytanie(projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Eugeniusz Zając – Przewodniczący Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników).
 12. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 15. Zamknięcie sesji.

GALERIA ZDJĘĆ:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *