XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 30 sierpnia 2017 r. (VIDEO)

30 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00 w Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbyła się XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni pochylali się m.in. nad uchwałami w sprawie: ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania” oraz regulaminu określającego zasady jego realizacji w ramach Programu „Małopolska Niania”, rozpatrzenia dwóch skarg oraz przedłużenia terminu rozpatrzenia kolejnej skargi, czy zatwierdzenia przedłożonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2019 będących w posiadaniu przedsiębiorstwa… ZOBACZ VIDEO!

Nagranie VIDEO udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Skawina:

 

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

Porządek obrad XXXIII zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 30 sierpnia 2017 roku:

  1. Otwarcie sesji,
  2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
  3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji,
  4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2017 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
  5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy),
  6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXII/317/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza),
  7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie nr XXVIII/398/17 z dnia 29 marca 2917 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania własnego Województwa Małopolskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza),
  8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia przedłożonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2019 będących w posiadaniu przedsiębiorstwa – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Jerzy Sioma – Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.),
  9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od trybu przetargowego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji),

10. Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej publicznej, drogi przebiegającej po działkach o numerach ewidencyjnych 895/2, 897/10, 904/10, 905/21, 905/24, 908/13, 909/10, 911/2, 914/2, 916/12, 918/12, 919/13, 922/2, 926/2, 929/2, 931/15, 937/2, 939/10, 944/20, 944/23, 945/10, 950/4, 955/16, 955/19, 960/12, 961/37, 961/40, 961/43, 932/29, 962/2 w Skawinie – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Joanna Szczygłowska – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej),

11. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina od Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Szkoły Przyspasabiającej do Pracy nr 6 w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie oraz do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie w roku szkolnym 2017/2018 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji),

12. Uchwała w sprawie przejęcia składników aktywów i pasywów szkół w związku z reformą systemu oświaty – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji),

13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/403/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji),

14. Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Radziszowie im. Św. Jana Pawła II z siedzibą w Radziszowie przy ulicy Szkolnej 7 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji),

15. Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej z siedzibą w Skawinie przy ulicy Mickiewicza 11A – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji),

16. Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich z siedzibą w Skawinie przy ulicy Witosa 4 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji),

17.  Uchwała w sprawie ustanowienia świadczenia „Małopolska Niania” oraz regulaminu określającego zasady jego realizacji w ramach Programu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez udzielanie im pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Katarzyna Rys – Kierownik Biura ds. Rodziny),

18. Uchwała w sprawie przyjęcia i realizacji programu Skawińska Karta Seniora – pierwsze czytanie (projekt Komisji doraźnej ds. opracowania Skawińskiej Karty Seniora, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej),

19. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 czerwca 2017 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),

20. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 czerwca 2017 r. – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),

21. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 2 sierpnia 2017 r. – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),

22. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,

23. Wolne wnioski i zapytania,

24. Zamknięcie sesji.

 

Uwaga

Załączniki do projektów uchwał (statuty)  umieszczonych w punktach 14, 15, 16 porządku obrad sesji są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *