XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 27 września 2017 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

27 września 2017 r. o godz. 9:00 w Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbędzie się XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni będą pochylać się m.in. nad uchwałami w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Skawina porozumienia z Gminą Brzeźnica w związku z opracowywaną dokumentacją projektową dla zadania „Budowa chodników w ciągu drogi DK44″, ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Skawina, przyjęcia i realizacji programu Skawińska Karta Seniora czy powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do składu Rady Społecznej, która jest ciałem opiniodawczo-doradczym Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w zakresie spraw związanych z ochroną powietrza…

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

Porządek obrad XXXIV zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 27 września 2017 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z  XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2017 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Skawina porozumienia z Gminą Brzeźnica w związku z opracowywaną dokumentacją projektową dla zadania „Budowa chodników w ciągu drogi DK44” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza).
 8. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania własnego Województwa Małopolskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza).
 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza).
 10. Uchwała w sprawie przekazania przez Gminę Skawina zadania publicznego z zakresu właściwości administracji samorządowej – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza).
 11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie miasta Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 12. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina realizacji zadania publicznego Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Wojciech Mackiewicz – Z-ca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej).
 13. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy Skawina).
 14. Uchwała w sprawie woli utworzenia i przystąpienia do Spółdzielni Socjalnej w ramach wsparcia finansowego projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Łukasz Samborski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.).
 15. Uchwała w sprawie przyjęcia i realizacji programu Skawińska Karta Seniora – drugie czytanie (projekt Komisji doraźnej ds. opracowania Skawińskiej Karty Seniora),
 16. Uchwała w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do składu Rady Społecznej, która jest ciałem opiniodawczo-doradczym Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w zakresie spraw związanych z ochroną powietrza – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej),
 17. Uchwała w sprawie  rozpatrzenia skargi z dnia 2 sierpnia 2017 r. – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
 18. Uchwała w sprawie  przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 1 sierpnia 2017 r. – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
 19. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie sesji.

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *