XXXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 28 lutego 2018 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

28 lutego 2018 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7 odbędzie się XXXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni będą pochylać się m.in. nad uchwałami w sprawie: w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok, niewyodrębnienia w Budżecie Miasta i Gminy Skawina na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki, nadania nazw ulic na terenie sołectwa Jaśkowice, w sprawie podziału Gminy Skawina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, i inne.

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

Porządek obrad XXXIX zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 28 lutego 2018 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z  XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie niewyodrębnienia w Budżecie Miasta i Gminy Skawina na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Wojciech Mackiewicz –  p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej).
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 9. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Jaśkowice – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 11. Uchwała w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia).
 12.  Uchwała w sprawie wyrażenia akceptacji dla zamiaru budowy popiersia generała broni Józefa Hallera – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Paweł Kolasa – Burmistrz).
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skawina do realizacji projektu partnerskiego pn. „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina i Gminy Mogilany” w ramach poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Z-ca Burmistrza).
 14. Uchwała w sprawie podziału Gminy Skawina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 15. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 18. Zamknięcie sesji.

Uwaga – pkt 17 sesji wyłączony z jawności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *