XXXV Sesja Rady Miejskiej w Skawinie (VIDEO)

_IMG_2066Prezentujemy Państwu zrealizowany przez naszą redakcję zapis video z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Skawinie, która odbyła się 25 września 2013 r. o godz. 9.00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie przy ul. Mickiewicza 7. Poniżej znajduje się również publikowany na naszych łamach porządek obrad sesji wraz z informacją o podjętych uchwałach. Zapraszamy do obejrzenia materiału.

Porządek obrad XXXV Sesji RM w Skawinie wraz z projektami uchwał dostępny był w artykule z dnia 20 września 2013 r. tutaj

_IMG_2066fot. M.H. | infoskawina.pl

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Skawinie (VIDEO):

[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=nHBpQhFRbKk”]

Informacje z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 września 2013 r.:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXXIV zwyczajnej sesji.

3. Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.

4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2013 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do budżetu Gminy Skawina.

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie przyjęto zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.

6. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie Nr XXXI/381/13 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

W uchwale Rady Miejskiej w Skawinie nr XXXI/381/13 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Skawina na rzecz Województwa Małopolskiego na przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obwodnicy Skawiny”, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

„Gmina Skawina postanawia udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Małopolskiemu do wysokości 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w podziale na poszczególne lata realizacji zadania:
a) 2013 rok – 0,00 zł;
b) 2014 rok – 100 000,00 zł;

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie wykonania dokumentacji koncepcyjnej wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Budowa obwodnicy Skawiny (połączenia drogi wojewódzkiej nr 953 z drogą krajową nr 44 jako kontynuacji drogi w ciągu drogi wojewódzkiej)”.

2. Pozostała treść uchwały nr XXXI/381/13 z dnia 29 maja 2013 roku pozostaje bez zmian.

7. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Skawina do Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2013-2015” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie  upoważniono Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do podpisania umowy intencyjnej ze Starostą Powiatu Krakowskiego dotyczącej przystąpienia wraz z Powiatem Krakowskim do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w 2013 – 2015” w celu realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2178K (ul. Tyniecka) relacji Ochodza – Kopanka – Skawina na długości 751 mb – na działce ew. nr 533/1 w miejscowości Skawina”.

8. Uchwała w sprawie w udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszowie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie udzielono  Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszowie dotacji celowej w wysokości 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku OSP w Radziszowie – etap I” w ramach programu „Małopolskie Remizy 2013”.

9. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi – jedno czytanie (projekt radnych Rady Miejskiej).

W związku z nie załatwieniem skargi z dnia 23 sierpnia 2013 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy 30 sierpień 2013 r.) w terminie określonym w art. 237 kodeksu postępowania administracyjnego, z powodu skomplikowanego charakteru sprawy oraz konieczności przeprowadzenia przez właściwą komisję Rady postępowania wyjaśniającego, ustala się nowy termin załatwienia tej skargi na dzień 2013 r.

10. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

11. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

12. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).

13. Informacja Komisji Rewizyjnej.

Punkt wyłączony z jawności.

14. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie sesji. 

Za: UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *