XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 25 października 2017 r. (VIDEO)

25 października 2017 r. o godz. 9:00 w Domu Ludowym „Hallerówka” (świetlica wiejska) w Jurczycach odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni pochylali się m.in. nad uchwałami w sprawie:  rozpatrzenia skargi z dnia 1 sierpnia 2017 r., zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina, uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych, czy przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”

Nagranie VIDEO udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Skawina:

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

Porządek obrad XXXV zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 25 października 2017 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z  XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 3. Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych w III kwartale bieżącego roku.
 4. Sprawy poruszane przez Mieszkańców Jurczyc.
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Anna Maślanka – Z-ca Kierownika Wydziału Finansowego).
 8. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Paweł Kolasa – Burmistrz).
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Jerzy Sioma – Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie).
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/228/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji gminnej realizowanej na trasie Pozowice-Facimiech-Ochodza-Kopanka-Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Wojciech Mackiewicz – Z-ca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej).
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Krakowskim o przejęcie przez Gminę Skawina zarządu pasami drogowymi w związku z budową ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych w miejscowości Radziszów i Rzozów oraz budową parkingu Park&Ride Radziszów Centrum –  jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza).
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania „Remont szlaku rowerowego na odcinku od przepustu Rzepnik do kładki na rzece Skawinka – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza).
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina zmienionej uchwałą Nr XXXIV/425/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina oraz uchwałą Nr XV/199/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 stycznia 2016 r.w sprawie zmiany uchwały Nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina zmienionej uchwałą Nr XXXIV/425/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina- jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 14. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Bugajski – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej).
 15. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący – Tomasz Stawowy – Kierownik Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury).
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia woli zachowania i promocji dziedzictwa rodziny Hallerów – jedno czytanie, (projekt Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, referujący: Karol Kościelny – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji).
 17. Uchwała w sprawie  rozpatrzenia skargi z dnia 1 sierpnia 2017 r. – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 18. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli finansowania i realizacji wybranych obiektów gminnych w kontekście zgodności z miejscowym planem zagospodarowania i innymi przepisami – referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 19. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie sesji.
 1. Uwaga:

  Wersja papierowa załącznika nr 1 do uchwały, o której mowa w pkt 14 porządku obrad, znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *