XXXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie dnia 20 grudnia 2017 r. (VIDEO)

20 grudnia listopada 2017 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7 odbyła się XXXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni pochylali się m.in. nad uchwałami w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2018 (drugie czytanie), przyjęcia WPF (drugie czytanie), w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zatwierdzenia sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej w Skawinie za 2017 rok, wyrażenia akceptacji dla zamiaru podjęcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina czynności zmierzających do budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Kopanka, przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, przyjęcia i akceptacji planów pracy komisji Rady Miejskiej w Skawinie na 2018 rok, i innymi.

 

Nagranie VIDEO udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Skawina:

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

Porządek obrad XXXVII zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 20 grudnia 2017 roku

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z  XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
 4. Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2018  – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok – jedno  czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie  nr  XXVIII/401/17 z dnia 29 marca 2017 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Skawinie nr XXXII/446/17 z dnia 12 lipca 2017 roku i nr XXXVI/505/17 z dnia 29 listopada  2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie nr XXVIII/401/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Wojciech Mackiewicz – Z-ca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej).
 9. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza).
 10. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, konkurs POIS.02.02.00_IW.02-00-205/17 dot. Działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza).
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia akceptacji dla zamiaru podjęcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina czynności zmierzających do budowy cmentarza komunalnego w miejscowości Kopanka – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko –  Zastępca Burmistrza).
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza).
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Małgorzata Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza).
 14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej w Skawinie za 2017 rok – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 15. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Skawinie na 2018 rok – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 16. Uchwała w sprawie przyjęcia i akceptacji planów pracy komisji Rady Miejskiej w Skawinie na 2018 rok – jedno czytanie (projekt Przewodniczącego Rady Miejskiej, referujący: Witold Grabiec – Przewodniczący Rady Miejskiej).
 17. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *