XXXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 29 listopada 2017 r. (VIDEO)

29 listopada 2017 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7 odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni pochylali się m.in. nad uchwałami w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2018, przyjęcia WPF, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. CE1100 Low Carb – autobus elektryczny w Skawinie, regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną, i innymi.

Nagranie VIDEO udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Skawina:

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

Porządek obrad XXXVI zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 29 listopada 2017 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z  XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Skawina na rok 2018 – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2274/17 o pow. 0,1603 ha, położonej w Skawinie, na cele publiczne związane z prowadzeniem przedszkola – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 7. Uchwała w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2017 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie nr XXVII/401/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nr XXXII/446/17 z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Wojciech Mackiewicz – Z-ca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej).
 10. Uchwała w sprawie współfinansowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień prowadzonego przez Miasto Kraków – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Karol Łuczak – Komendant Straży Miejskiej).
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. CE1100 Low Carb – autobus elektryczny w Skawinie  –  jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Z-ca Burmistrza).
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/450/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina na lata 2015 – 2020, polegających na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina. – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Z-ca Burmistrza).
 13. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VII/84/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Grzegorz Stachura – Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji).
 14. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – drugie czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną – jedno czytanie (projekt Komisji Edukacji, referująca: Ewa Masłowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji).
 16. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie sesji.

Źródło:
BIP Gminy Skawina

 

1 response to "XXXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 29 listopada 2017 r. (VIDEO)"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *