XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie dnia 31 stycznia 2018 r. (VIDEO)

31 stycznia 2018 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7 odbyła się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni zajmowali się m.in. uchwałami w sprawie: w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok, zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie, wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skawina do realizacji projektu partnerskiego pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa” w ramach działania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, i innymi.

Nagranie VIDEO udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Skawina:

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

Porządek obrad XXXVIII zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 31 stycznia 2018 roku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z  XXXVII zwyczajnej i X nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 3. Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych w IV kwartale 2017 roku.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr X N/527/2017 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28.12.2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Skawina, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia).
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/385/17 Rady Miejskiej z dnia 22.02.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia).
 6. Uchwała w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
 8. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca : Joanna Rudek – p.o. Kierownika MGOPS w Skawinie).
 9. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko –  Zastępca Burmistrza).
 10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Skawina dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko –  Zastępca Burmistrza).
 11. Uchwała w sprawie  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skawina do realizacji projektu partnerskiego pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa” w ramach działania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 –  jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza).
 12. Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Skawina prof. Henrykowi Siewierskiemu – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca – Ewa Szczepanik Sekretarz Gminy).
 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
 14. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
 17. Zamknięcie sesji.

Uwaga – pkt 16 sesji wyłączony z jawności.

Komentarz redakcyjny:

Nie rozumiemy powodów utajniania informacji o rozkładaniu na raty zaległości czynszowych. Taka informacja – zgodnie z ustawą – i tak powinna być dostępna dla obywateli, żeby widzieli, komu i dlaczego rozkłada się zaległości podatkowe na raty oraz czy jest to faktycznie uzasadnione (chyba, że wszystkie łącznie nie przekraczają 500 zł?).

Zgodnie bowiem z ustawą o finansach publicznych:

Art. 37. 1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie:

1) do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60;

2) o którym mowa w art. 38 – informację obejmującą:

a) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki,

b) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

c) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4,

d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,

e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,

f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,

g) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

2. Podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f, nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091571240

Zgodnie z artykułem 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych gospodarka środkami publicznymi jest jawna, natomiast art. 34 ust. 1 pkt 8 tej regulacji wyjaśnia, że zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi jest realizowana m.in. poprzez udostępnianie przez jednostki sektora finansów publicznych wykazu podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym ze środków publicznych została udzielona dotacja, dofinansowanie realizacji zadania lub pożyczka, lub którym została umorzona należność wobec jednostki sektora finansów publicznych.

O nieprawidłowościach w tym zakresie w swoich wystąpieniach pokontrolnych pisała Najwyższa Izba Kontroli (np. tu: LPO– 4111-01-05/2013).

Dlatego uważamy, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć wcześniej komu i w jakiej wysokości zamierza się udzielić ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń spłaty na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz z jakiego de facto powodu.

O powody utajnienia, zapytaliśmy Urząd Miasta i Gminy w Skawinie. Czekamy na odpowiedź.

Zachęcamy mieszkańców do udziału w sesji – każdy z Was może przyjść i posłuchać co mają do powiedzenia radni i burmistrz, których wybraliście w ostatnich wyborach i są opłacani z m.in. Waszych podatków.

 

12 response to "XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie dnia 31 stycznia 2018 r. (VIDEO)"

 1. Przez: oglądacz serialu Zamieszczono: 10 lutego 2018

  15. Wolne wnioski i zapytania.
  Tu mają okazję wykazać się radni, pytać i zgłaszać postulaty w imieniu mieszkańców.
  Nic nie ryzykują zaczynając od słów ” wielu mieszkańców zwraca sie z pytniem”. Jak zauważam to ulubiony wstęp radnego Sapały, pewnie w to sam uwierzył powarzając tak często 🙂

 2. Przez: Ślepa Zuzia Zamieszczono: 9 lutego 2018

  Odnoszę wrażenie że P. Rzepisko poprzez Budżet Obywatelski realizuje swoje cele, a zwala na biedną Zuzie.
  Jak słucham to przecież nie tylko problem w tym że w realizacji przekroczyli rażąco koszty projektów, ale w tym że mieszczuchom kazał za to dopłacić, a swoim ziomalom nie. Przekroczyli w Radziszowie bo zbliżały się Dożynki Wojewódzkie a trzeba się było pokazać. Wniosek z Krzęcina puścili bo zbliżały się Dożynki Gminne, a Radny Bylica rżnie głupa. Tylko jak się takie rzeczy chce robić to po co mieszać w to Budżet Obywatelski. Może raz na parę lat dożynki powinny się odbywać w Skawinie. Komisja zapomniała jeszcze zalecić zapis w regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Nie dotyczy DOŻYNKOWICZÓW. Przecież już się sprawdził i działa

  • Przez: moralista Zamieszczono: 14 lutego 2018

   … nie dość że ślepa to jeszcze puszczalska…

 3. Przez: cd Zamieszczono: 8 lutego 2018

  MPEC przymierza się do wycinki wielu drzew na osiedlach bo tak taniej, po co mają je omijać i wchodzić w koszty. Panie Antoni pan jest w komisji zajmującej się “ochroną środowiska”. Czyj pan interes reprezentuje będąc pracownikiem MPEC-u i radnym?
  https://youtu.be/0TzP4zOkrGI?t=2h30m54s

 4. Przez: O Zamieszczono: 8 lutego 2018

  SKA sporo pytań związanych z funkcjonowaniem kolei.
  https://youtu.be/0TzP4zOkrGI?t=2h15m9s
  Od wiosny rusza przbudowa lini 94 Kraków-Skawina, od wiosny będą trawały prace na lini 97 w stronę Kalwarii. Trwają prace przy ulicy Kolejowej, wiosną budowa pętli autobusowej przy dworcu. Po zimie rusza budowa ciągów pieszo-rowerowych, cały czas trwają prace przy budowie obwodnicy. Cierpliwości bo to są olbrzymie inwestycje i będą powodować sporo utrudnień. Nigdy do tej pory nie prowadzono w gminie prac na tylu frontach.

   • Przez: obserwator Zamieszczono: 8 lutego 2018

    Toczą się ważne debaty o komunikacji. Jakże wymowne jest “zainteresowanie” tematem większości radnych. Zapewne nigdy nie rozstają się z samochodem, pociągiem jechali na kolonię, autobusem gdy kursował PKS. To właśnie oni przez całe lata “zabiegają” o dobry transport zbiorowy i każdy burmistrz musi z nimi walczyć przy podziale budżetu.

    • Przez: obserwator Zamieszczono: 8 lutego 2018

     A radny Skuta śpi?
     Ależ on się męczy na tych Sesjach.

     • Przez: jarosław Zamieszczono: 9 lutego 2018

      Powalająca jest “aktywność” radnych zgrupowanych na prawo od Adama Najdera, są tłem dla dwóch stale polemizujących. Mogłoby się wydawać, że oni nic nie muszą poza zasiadaniem. Nie zadają pytań nie zgłaszają problemów mieszkańców, żyją własnym życiem. Wyraźnie znudzeni odwalają pańszczyznę na każdej sesji. Szkoda, że tak mało mieszkańców ogląda te zapisy, wątpię by patrzył na to ich żelazny elektorat.

  • Przez: O Zamieszczono: 8 lutego 2018

   Radni maja problem ze słuchaniem wcześniejszych wypowiedzi. Tak przyjdzie i kolej na kolej gdy skończą się remonty i powstanie obwodnica. Bez obwodnicy puszczenie pociągów do przystanku kolejowego Podbory Skawińskie spowoduje paraliż komunikacyjny, zamknięte rogatki przy ul.Tynieckiej oraz Energetyków zatrzymają cały ruch samochodowy. To szczęście, że ten pociąg nie kursuje teraz poza centrum Skawiny.
   https://youtu.be/0TzP4zOkrGI?t=2h38m41s

  • Przez: ogrody Zamieszczono: 8 lutego 2018

   Pan Sapała pyta po co się dawło zarządom osiedla te pieniądz? A ja się pytam pana Antoniego czy zarządom czy mieszkańcom? Niestety przy tak biernej postawie mieszkańców to garstka ludzi decyduje w ich imieniu na co przeznaczane są pieniądze. Uważają się za wybrańców i tych cpo wiedzą najlepiej jak spożytkować te nasze podatki. Ostatnie zebranie z 2 lutego, frekwencja razem z zarządem około 20 osób, mogło przyjść parę tysięcy bo tylu mieszkańców liczy osiedle.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *