XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie dnia 31 stycznia 2018 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

31 stycznia 2018 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7 odbędzie się XXXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni będą pochylać się m.in. nad uchwałami w sprawie: w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok, zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie, wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skawina do realizacji projektu partnerskiego pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa” w ramach działania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, i inne.

PROJEKTY UCHWAŁ w BIP

Porządek obrad XXXVIII zwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skawinie  w dniu 31 stycznia 2018 roku:

   1. Otwarcie sesji.
   2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z  XXXVII zwyczajnej i X nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
   3. Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych w IV kwartale 2017 roku.
   4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr X N/527/2017 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28.12.2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Skawina, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia).
   5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/385/17 Rady Miejskiej z dnia 22.02.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Marek Marzec – Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia).
   6. Uchwała w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2018 rok – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
   7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca: Teresa Wątor – Skarbnik Gminy).
   8. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca : Joanna Rudek – p.o. Kierownika MGOPS w Skawinie).
   9. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko –  Zastępca Burmistrza).
   10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Skawina dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Norbert Rzepisko –  Zastępca Burmistrza).
   11. Uchwała w sprawie  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skawina do realizacji projektu partnerskiego pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa” w ramach działania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 –  jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referujący: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza).
   12. Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Skawina prof. Henrykowi Siewierskiemu – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca – Ewa Szczepanik Sekretarz Gminy).
   13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie – jedno czytanie, (projekt Komisji Rewizyjnej, referujący: Józef Niechaj – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).
   14. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
   15. Wolne wnioski i zapytania.
   16. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referująca Ewa Szczepanik – Sekretarz Gminy).
   17. Zamknięcie sesji.

   Uwaga – pkt 16 sesji wyłączony z jawności.

 

Zachęcamy mieszkańców do udziału w sesji – każdy z Was może przyjść i posłuchać co mają do powiedzenia radni i burmistrz, których wybraliście w ostatnich wyborach i są opłacani z m.in. Waszych podatków.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *