Zabudowa jednorodzinna czy bloki mieszkalne? Spór i debata mieszkańców ul. Jagielnia, Kopernika i Ogrody z Burmistrzem Skawiny

27 marca 2018 r. na wniosek mieszkańców ul. Jagielnia, Ogrody i Kopernika zainicjowano spotkanie z burmistrzem Skawiny Pawłem Kolasą na temat sporu jaki wyniknął z budowy obiektów jednorodzinnych według dewelopera, a według mieszkańców – bloków mieszkalnych. Sprawa dotyczy również inwestycji budowlanych w innych miejscach miasta. Według nich budowa tych obiektów w stolicy gminy stanowi naruszenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Wpierw jednak – za pośrednictwem Skawińskiego Alarmu Smogowego – złożyli prośbę i jednocześnie wniosek o interwencję do burmistrza, a także starostwa powiatowego. W następstwie tego odbyło się również niedawno spotkanie (debata) burmistrza z mieszkańcami tych ulic, o którym mowa na wstępie. Co z tej dyskusji wynikło przeczytacie w poniższym artykule.

Bloki czy domki?

Jak wynika z danych starostwa, przedstawiona inwestycja to Budowa trzydziestu siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.-kan., gaz, co, elektryczną oraz infrastrukturą techniczną, w tym przebudową istniejącego zjazdu, budową zjazdu, budową ciągów pieszo-jezdnych o szerokości 5m oraz dojść o szerokości 4,5m umożliwiających dojazd, rozbudową i przebudową sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu z przyłączem gazu i wlz energii elektrycznej, budowa dwóch zbiorników odparowujących jako element kanalizacji deszczowej działki nr […] ,[…] ,[…] itd… , obr. Skawina , miasto Skawina oraz przebudowa i budowa zjazdu dz. […] ,[…] .

Jednak zdaniem mieszkańców ul. Jagielnia, to, co powstaje to nie 37 budynków, ale grupa podłużnych, kilkupiętrowych bloków, w żaden sposób nie przypominająca domków jednorodzinnych.

– To nie jest budynek jednorodzinny, nie dwurodzinny, tylko wielorodzinny! Na tablicy jest napisane jednorodzinny, ale bryła budynku świadczy o tym, że to jest blok – mówią mieszkańcy.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie dopuszcza w tym miejscu zabudowy wielorodzinnej. Zezwala za to na budynki jednorodzinne, bliźniacze i szeregowe. Spółka TF Investment rozpoczęła budowę w październiku ubiegłego roku, a zakończenie planuje w kwietniu roku 2019. 

Posłuchaj materiału Radia Eska: https://www.facebook.com/SkawinskiAlarmSmogowy/videos/865922983587780/

(zdjęcie z początku lutego 2018 r.)


(zdjęcia z 30 marca 2018 r.)

Wniosek o interwencję do burmistrza i starosty

24 stycznia 2018 r. ponad 40 mieszkańców z ulicy Jagielnia podpisało się pod skargą i wnioskiem o interwencję do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wniosek mieszkańcy motywowali m.in. według nich rażącą niezgodnością przedmiotu budowy (budynków jednorodzinnych) z aktualnym stanem prac, gdzie powstał pierwszy poziom budynku wielokondygnacyjnego, nie przypominającego w żaden sposób zabudowy jednorodzinnej; wskazali ponadto na niezgodność inwestycji z MPZP dopuszczającym w tym miejscu jedynie zabudowę jednorodzinną; jak również oznajmili, że według nich ulica, przy której mieszkają, ma charakter jednorodzinny, który chcą zachować. Jednocześnie nie godzą się na budowę bloków mieszkalnych albo innych budynków niezgodnych z zapisami MPZP, które by naruszały architekturę miejsca, zagrażałyby bezpieczeństwu komunikacyjnemu, a także komfortowi ich życia na tej ulicy.

Tydzień po otrzymaniu tego pisma, 5 lutego 2018 r. Starostwo Powiatowe w Krakowie odpisało:19 lutego 2018 r. przedstawiciel mieszkańców skierował pismo do starostwa z prośbą:

W nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi na przesłaną skargę dotyczącą realizowanej budowy przy ul. Jagielnia w Skawinie niniejszym wnioskuję o udostępnienie informacji publicznej czego konkretnie dotyczy prowadzone postępowanie administracyjne o którym mowa w ostatnim zdaniu przesłanego przez Panią pisma i jaki jest obecnie jego status.

W odpowiedzi z 12 marca 2018 r. skierowano do mieszkańca takie pismo:

Szczegóły wniosku nr 0648/S/2017/AB.II-S.6740.1.633.2017 w wyszukiwarce Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – TUTAJ

– Gmina nie ma kompetencji, żeby wstrzymać budowę. Nie mamy narzędzi do kontroli tego, co jest budowane. Pozwolenie wydał powiat i to tam urzędnicy sprawdzają, czy zaprojektowany obiekt jest zgodny z planem zagospodarowania. My możemy tylko poradzić mieszkańcom, do jakiego organu pójść z daną sprawą. W tym przypadku do nadzoru budowlanego – mówi Tomasz Bugajski, kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej w UMiG Skawina. (źródło: http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/skawina-mialy-byc-domy-jednorodzinne-ludziom-wyglada-to-na-bloki,12955172/).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zapewnia, że budowa jest zgodna z prawem oraz że dotychczasowe kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Z kolei przedstawiciel inwestora, Michał Fidelus z TF Investment mówi:

Jest to zabudowa szeregowa, jednorodzinna, tak jak dopuszcza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego –  –Na parterze będą garaże, dlatego wygląda to jak wysoka zabudowa. Każdy segment będzie miał osobną klatkę schodową, a w każdym są dwa mieszkania. Póki nie ma elewacji wygląda to jak jedna bryła. Zapewniamy, że wszystko jest zgodne z przepisami. Przy ulicy Jagielnia są stare zabudowy, z płaskimi dachami o podobnej wysokości. Mieszkańcy musieli się liczyć z tym, że jak się kupuje działkę i chce tam postawić dom, widzi się w planie zagospodarowania, że są dopuszczone domy wielorodzinne duże, tak jak się kiedyś budowało.

Wcześniejsze odwołania i wyrok WSA w Krakowie

Jak wynika z ww. pisma starostwa, już w lipcu 2016 roku wydział architektury miał wątpliwości, czy planowane budynki przy ul. Jagielnia w Skawinie faktycznie są zgodne z planem zagospodarowania. Wówczas starosta odmówił zatwierdzenia projektu i nie dał spółce TF Investment pozwolenia na budowę. Uznał, że nie są to budynki jednorodzinne. Sporną kwestią były też dachy płaskie zamiast spadzistych, preferowanych na tym terenie. Od tego postanowienia inwestor odwołał się do wojewody.

W grudniu 2016 r. wojewoda wydał swoje postanowienie, w którym uznał podobnie jak starosta: zaprojektowane budynki nie są jednorodzinne. Z kolei co do płaskiego dachu stwierdził, że nie jest on sprzeczny z MPZP. Ostatecznie więc utrzymał w mocy decyzję starosty o odmowie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pozwolenia.

Decyzję tę inwestor zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Sąd wyrokiem sygn. akt II SA/Kr 120/17 z 20 kwietnia 2017 roku uchylił obie decyzje – zarówno wojewody i starosty – które były dotychczas niepomyślne dla inwestora.

W uzasadnieniu wyroku napisał, że obawy organów (starostwa i wojewody) o to, że inwestor wyodrębni w budynkach więcej lokali mieszkalnych niż byłoby w zabudowie jednorodzinnej są co najmniej przedwczesne i hipotetyczne. A zarzuty dotyczące niezgodności projektu z planem zagospodarowania uznał za niezasadne.

Poniżej fragment prawomocnego już wyroku sądowego:

(…) W przekonaniu Sądu, dokonywanie takiej, jedynie hipotetycznej oceny, wkraczającej w wolność projektowania i opartej na sugerowaniu planowanego przez inwestora obejścia prawa – wbrew jednoznacznej treści wniosku, dołączonej dokumentacji i spójnym oraz logicznym wyjaśnieniom projektantanie leży w kompetencjach organów architektoniczno-budowlanych. Nawiązując w tym kontekście do twierdzeń organów administracyjnych, które podważają pewność co do stanu faktycznego dokumentacji projektowej w omawianym zakresie, należy podkreślić, w przekonaniu Sądu, że do ustanowienia odrębnej własności lokalu nie dochodzi w ramach postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, lecz dopiero na późniejszym etapie, już po wzniesieniu budynku, i to w drodze czynności o charakterze cywilnoprawnym (umowa, jednostronna czynność prawna, rzadziej: orzeczenie sądu powszechnego), uregulowanych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.; dalej: “ustawa o własności lokali”, w skrócie: “u.w.l.”). (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 380/13). Dla prawnego wyodrębnienia lokalu niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia starosty, że dany lokal spełnia wymagania “samodzielnego lokalu mieszkalnego” w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali (art. 2 ust. 3 u.w.l.), które to zaświadczenie wydaje się zasadniczo w oparciu o dokumentację techniczną budynku (zob. art. 2 ust. 6 u.w.l.). Zatem, w ocenie Sądu, w przypadku wydawania na wniosek Inwestorów stosownego zaświadczenia o samodzielności lokalu, starosta będzie związany adnotacją zamieszczoną w projekcie budowlanym, że przedmiotowy budynek jest jednorodzinny/ dwulokalowy. Ponadto starosta nie będzie mógł abstrahować od samej definicji “budynku mieszkalnego jednorodzinnego” – zamieszczonej wprawdzie w Prawie budowlanym (art. 3 pkt 2a), ale posiadającej znacznie szerszy (bardziej uniwersalny) zakres zastosowania, wykraczający daleko poza granice tej ustawy – z której to definicji wynika, że w domu jednorodzinnym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. W konsekwencji, w przypadku zamiaru wyodrębnienia w takim domu trzech lokali mieszkalnych – czego obawia się organy w kontrolowanej sprawie – konieczne byłoby uprzednie uzyskanie zmiany kwalifikacji budynku, z czym wiąże się, określona w art. 71 p.b., zmiana sposobu jego użytkowania. Budynek, w którym istnieją trzy samodzielne lokale mieszkalne, nie jest bowiem budynkiem jednorodzinnym, lecz wielorodzinnym (por. np.: wyrok NSA z 05.10.2009 r., I OSK 428/09; a także wyroki WSA: z 15.02.2011 r., II SA/Lu 797/10 oraz z 19.04.2012 r., IV SA/Po 124/12 – orzeczenia dostępne w CBOSA). W świetle art. 71 ust. 2 i 4 p.b. zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego wymaga zgłoszenia właściwemu organowi i jest możliwa tylko pod warunkiem, że organ nie wniesie sprzeciwu. Zgodnie zaś z art. 71 ust. 5 p.b. właściwy organ wnosi sprzeciw m.in. w sytuacji, gdy zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego narusza ustalenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub miejscowego planu. W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji przywołany powyżej miejscowy plan wyraźnie stanowi, że podstawowym przeznaczeniem terenów MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza i szeregowa, z możliwością wydzielenia w budynku mieszkalnym lokalu na cele usługowe, zgodnie z przepisami odrębnymi wraz z zielenią urządzoną oraz z obiektami małej architektury. Dlatego, w ocenie Sądu, obawy organów, iż skarżąca w projektowanych budynkach wyodrębni trzy lokale mieszkalne, lub dwa i jeden usługowy, są co najmniej przedwczesne, a zarzuty odnośnie niezgodności projektu budowlanego z postanowieniami ww. planu miejscowego – niezasadne.

Wobec powyższych ustaleń, Sąd stwierdza, że działające w kontrolowanej sprawie organy administracyjne naruszyły art. 3 pkt 2a u.p.b. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że projektowane budynki nie spełniają przesłanek budynku jednorodzinnego. Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, organy powinny mieć na względzie powyższą ocenę prawną Sądu. (…).

Według informacji z pisma skierowanego ze starostwa powiatowego do mieszkańców, inwestor już w lutym 2017 roku po raz drugi zaczął ubiegać się w starostwie o pozwolenie na budowę. W lipcu 2017 roku starostwo zatwierdziło ostatecznie ten projekt i wydało pozwolenie na budowę, zgodnie ze wskazówkami ujętymi w treści uzasadnienia wyroku sądowego.

Apel do burmistrza za pośrednictwem Skawińskiego Alarmu Smogowego

Jednakże mieszkańcy podkreślają, że według planu zagospodarowania przestrzennego, nie może tam powstać blokowisko, bo tak nazywają tę inwestycję. Poprosili Skawiński Alarm Smogowy, by stał się pośrednikiem w apelu do burmistrza Skawiny. 

– Chcielibyśmy wiedzieć, jaki faktycznie ma charakter ta budowa, jaki będzie efekt finalny, jakie to spowoduje utrudnienia dla mieszkańców. Organy wydające pozwolenia widzą, co tutaj dzieje, my interweniujemy, a budowa w dalszym ciągu jest realizowana. To spotkanie z panem burmistrzem miałoby w jakiś sposób wpłynąć na to, by władze miasta wymyśliły sposób, by ta inwestycja była dostosowana do warunków miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, które urząd akceptuje i wie, jakie budowy na jakim terenie mają powstać – mówi mieszkanka z ul. Jagielnia i przedstawicielka ujęta w pismach do urzędów.

Z kolei Urząd Miasta i Gminy w Skawinie potwierdził chęć spotkania, lecz wyłącznie z ich przedstawicielami. Wiceburmistrz Norbert Rzepisko poinformował, że władze gminy nie mają mocy prawnej, by de facto zablokować budowę.

 Zdaję sobie sprawę, że mieszkańcy w wielu miejscach uważają, że za wszystko, co dzieje się w Skawinie odpowiada burmistrz, ale nie do końca tak jest. Burmistrz ma swoje jasno określone w ustawie rzeczy, za które odpowiada i stara się, żeby te rzeczy funkcjonowały jak najlepiej – stwierdza.

Jeden z przedstawicieli mieszkańców zauważa, że czteropiętrowe budynki, prócz napływu ludności, burzeniu charakteru i estetyki okolicy a także niezgodności z MPZP, spowodują także, że inwestycja czteropiętrowa może dodatkowo poszerzyć problem zanieczyszczeń, gdyż Jagielnia znajduje się w niefortunnym miejscu, niecce, a przy ogarniającym miasto i gminę smogu sytuacja staje się poważna. Mało tego, bo jak wskazuje, Jagielnia znajduje się blisko strefy gospodarczej, wokół której regularnie unosi się smród palonej gumy i wciąż nie ustalono, w jakim stopniu ten fetor jest szkodliwy dla mieszkańców.

Stąd prośba do Skawińskiego Alarmu Smogowego o interwencję.

SAS został poproszony w sprawie przedmiotowej budowy o mediacje przez mieszkańców ulic Jagielnia, Ogrody oraz Kopernika (w tych bowiem miejscach również planowana jest podobnego rodzaju zabudowa). Powodem była niezwykle istotna kwestia zachowania kanałów przewietrzania miasta. Podejmując się tego zadania, SAS dnia 9 marca 2018 r. poprosił Burmistrza o wyznaczenie terminu i miejsca spotkania z mieszkańcami w kwestii tego problemu.

Posłuchaj Radia Eska: https://www.facebook.com/SkawinskiAlarmSmogowy/videos/880681115445300/

Co po spotkaniu mieszkańców z burmistrzem?

Spotkanie burmistrza i kilkudziesięciu mieszkańców Skawiny odbyło się 27 marca 2018 r.

Mieszkańcy i Skawiński Alarm Smogowy dziękując burmistrzowi za zorganizowanie debaty w sprawie niekontrolowanej zabudowy na ulicach Jagielnia, Ogrody, Kopernika w Skawinie, wskazali, że w ich ocenie, budowy te bezsprzecznie łamią zasady MPZP.

Po spotkaniu uzgodniono listę działań do podjęcia przez burmistrza, a które zostały ustalone wspólnie z burmistrzem i mieszkańcami rzeczonych ulic na zakończonym spotkaniu:

1. Wydanie przez Gminę (Burmistrza oraz Wydział Gospodarki Przestrzennej) negatywnej opinii na temat prowadzonych budów, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kwestii:

a) niezgodności przedmiotu budowy z MPZP i wydanym pozwoleniem (ul. Jagielnia – 7 bloków mieszkalnych czteropiętrowych zamiast domów jednorodzinnych określonych w pozwoleniu na budowę, zabudowa niezgodna z jednorodzinną na ul. Kopernika i Ogrody ).

b) niezgodności kształtu dachu budynków na ul. Jagielnia (dach płaski) z zapisami MPZP regulującymi zadany spad dachu.

c) zabudowa ostatnich kanałów przewietrzania ul. Jagielnia, intensywnie zanieczyszczonej przez zakłady przemysłowe zlokalizowane w pobliżu oraz z racji położenia w niecce, szczególnie narażonej na negatywne skutki smogu w sezonie grzewczym (12 miejsce Skawiny w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast Europy wg. Światowej Organizacji Zdrowia).

c) zagrożenia bezpieczeństwa komunikacyjnego wynikające z niedostosowania rozmiaru i przepustowości ul. Jagielnia do realizowanej inwestycji (podobnie odnośnie ulic dojazdowych na ul. Kopernika i Ogrodach)

d) braku wystarczającej infrastruktury mieszkaniowej i sportowo-rekreacyjnej umożliwiającej współfunkcjonowanie realizowanej inwestycji z już istniejącą zabudową i zrównoważony dalszy rozwój tej dzielnicy (brak terenów zielonych, alejek pieszych, placów zabaw czy boisk sportowych w promieniu 1,5 km).

2. Złożenie i właściwe umocowanie wniosku (opinią z punktu pierwszego) o wstrzymanie budowy na ul. Jagielnia, Ogrody, Kopernika, ze względu na ich destrukcyjny wpływ na otoczenie, tj. wartość i atrakcyjność działek sąsiadujących, obniżenie komfortu mieszkańców sąsiadujących z budowami, nieodwracalne zaburzenie architektury miejsca. Złożenie wniosku do starostwa Powiatowego, Wojewody i Marszałka Małopolski w tej sprawie oraz poparcie odwołania mieszkańców od cytowanej przez Pana na spotkaniu decyzji Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego, pozwalającej na wydzielenie dodatkowych mieszkań ze stawianych bloków na ul. Jagielnia, przez wprowadzenie zmian w planie budowy.

Powołując się na przepisy prawa zawarte w ustawie o “Krajowym Zasobie Nieruchomości” z dn. 21 lipca 2017, wnosimy aby Pan Burmistrz wniósł z urzędu powództwo w sprawie ustanowienia nieważności cytowanej przez Pana na spotkaniu i wydanej przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego, zgody zatwierdzającej zmiany planu zabudowy w problematycznej inwestycji realizowanej na ul. Jagielnia, pozwalającej na wyodrębnienie dodatkowego (3 mieszkania) z nieruchomości.
 
Przywołana regulacja prawna daje taką możliwość organowi właściwemu dla miejsca realizowania inwestycji (również Burmistrzowi!) i dlatego o to wnosimy.
 
Rozdział 10 ustawy, artykuł 114 mówią wprost:
 
Art. 114. W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie. Odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne.”; 2) w art. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W razie ustanowienia odrębnej własności lokalu bez zaświadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 3, powództwo o stwierdzenie nieważności takiego ustanowienia może wnieść również właściwy z uwagi na położenie nieruchomości wójt, BURMISTRZ albo prezydent miasta, starosta.”; 3) w art. 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Jeżeli wydzielenie lokalu byłoby sprzeczne z art. 2 ust. 1a, sąd, znosząc współwłasność nieruchomości, nie orzeka o jej podziale przez wydzielenie lokalu, a ustala udziały współwłaścicieli w nieruchomości.”. 
 
​Ten zapis stanowi również podstawę do wstrzymania całej budowy, albowiem, jeśli jak utrzymuje deweloper mamy do czynienia z zabudową jednorodzinną, to nie ma możliwości prawnej​ wyodrębnienia z jednego budynku więcej niż 2 samodzielnych lokali mieszkalnych. 
 
Prosimy o sprawdzenie ile lokali mieszkalnych planowanych jest do wydzielenia w jednym budynku i wniesienie powództwa z urzędu, w przypadku gdy liczba ta dla 1 bloku przekracza 2 samodzielne lokale mieszkalne, co jest niezgodne z art. 114 cytowanej ustawy.

3. Pilne wszczęcie wprowadzenia zmian w MPZP na terenie MiG Skawina, poprzez aktualizację następujących zapisów na poziomie ogólnym (nie szczegółowym ulica po ulicy);

– doprecyzowanie znaczenia terminu “zabudowa jednorodzinna” wprowadzając restrykcje co do zabudowy szeregowej, m.in. przez określenie maksymalnej liczby kondygnacji (nie więcej niż dwie) oraz ustanowienie odpowiedniego procentowego udziału zabudowy do wielkości działki, tak aby zapobieżyć tego typu sytuacjom w niedalekiej przyszłości

– jednocześnie, kolejnym argumentem do zmiany MPZP, jest wnioskowane przez nas wprowadzenie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów przemysłowych zakazujących lokalizację nowych inwestycji zaliczanych do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z zainicjowaną przez nas w 2017 roku i przyjętą przez Radę Miejską MiG Skawina, uchwałą kierunkową, rekomendującą podjęcie tych działań przez Burmistrza, UCHWAŁA NR XXXI/438/17, z dn. 21 czerwca 2017 roku.

4. Zainicjowanie spotkania z Wojewodą, Starostą i Marszałkiem Małopolski w tej sprawie.

5. Poparcie na jutrzejszej (28.03) sesji Rady Miejskiej interpelacji Pana Radnego Karola Kościelnego (rejon o.s Rzepnik i Jagielnia), w sprawie podjęcia pilnych działań na rzecz zablokowania realizacji trwających budów oraz wprowadzenia zmian w MPZP.

Zgodnie z ustaleniami, prosimy o podjęcie tych działań w trybie pilnym oraz przedstawienie sprawozdania ze statusu ich realizacji, nie później niż 6.04.2018 na spotkaniu z przedstawicielami mieszkańców rzeczonych ulic.

W rezultacie dyskusji z mieszkańcami burmistrz Skawiny Paweł Kolasa, zobligował się do pilnego podjęcia możliwych działań interwencyjnych najpóźniej do 6.04.2018 r. Zadeklarował również w tej sprawie ze starostą, wojewodą i marszałkiem województwa. Ma poprzeć też interpelację radnego K. Kościelnego o zmianę MPZP i blokadę budowy na ul. Jagielnia.

Posłuchaj Radia Eska: https://www.facebook.com/SkawinskiAlarmSmogowy/videos/vb.633516870161727/887237294789682

Pismo mieszkańców Skawiny do Rady Miejskiej w Skawinie

Dnia 27 marca 2018 r. w  związku ze spotkaniem mieszkańców Skawiny z Burmistrzem, którego celem było wypracowanie sposobów przeciwdziałania zabudowywaniu miasta w sposób niezgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, do którego dochodzi już teraz w kilku punktach miasta (ulice Ogrody, Kopernika i Jagielnia) i może do niego dojść w przyszłości, SAS w piśmie do Rady Miejskiej w Skawinie skierował apel mieszkańców o zabranie przez radnych stanowiska w tej sprawie oraz o poparcie działań Burmistrza i podległych mu jednostek Urzędu, zmierzających do niedopuszczenia do podobnego procederu w przyszłości.

Jednocześnie poproszono o włączenie tej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej w Skawinie 28 marca 2018 r.

Treść apelu:

27. marca 2018 r.

Rada Miejska Miasta i Gminy Skawina

Szanowni Państwo,

jako mieszkanki i mieszkańcy Skawiny zwracamy się do Państwa z apelem o zajęcie stanowiska w sprawie realizowanych w różnych punktach miasta, m.in. przy ulicach Jagielnia, Kopernika i Ogrody, budów domów jednorodzinnych, które jednak z wyglądu i przeznaczenia przypominają bardziej bloki. Jako takie byłyby niezgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz charakterem osiedli, na których się znajdują.
W szczególności wnosimy o wyrażenie poparcia dla działań wypracowanych i ustalonych w wyniku dzisiejszego spotkania mieszkańców z Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina, w tym:

1. Wydanie przez Gminę (Burmistrza oraz Wydział Gospodarki Przestrzennej) negatywnej opinii na temat prowadzonych budów, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kwestii:

a) niezgodności przedmiotu budowy z MPZP i wydanym pozwoleniem (zabudowa niezgodna z jednorodzinną, dach płaski zamiast wymaganego MPZP spadzistego itd.);
b) zabudowa ostatnich kanałów przewietrzania, zwłaszcza przy ul. Jagielnia, intensywnie zanieczyszczonej przez zakłady przemysłowe zlokalizowane w pobliżu oraz, z racji położenia w niecce, szczególnie narażonej na negatywne skutki smogu w sezonie grzewczym;
c) zagrożenia bezpieczeństwa komunikacyjnego wynikające z niedostosowania rozmiaru i przepustowości ul. Jagielnia do realizowanej inwestycji (podobnie odnośnie ulic dojazdowych na ul. Kopernika i Ogrodach)
d) braku wystarczającej infrastruktury mieszkaniowej i sportowo-rekreacyjnej umożliwiającej współfunkcjonowanie realizowanej inwestycji z już istniejącą zabudową i zrównoważony dalszy rozwój tej dzielnicy.

2. Złożenie wniosku do starostwa Powiatowego, Wojewody i Marszałka Małopolski w tej sprawie oraz poparcie odwołania mieszkańców od decyzji Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego, pozwalającej na wydzielenie dodatkowych mieszkań ze stawianych bloków na ul. Jagielnia, przez wprowadzenie zmian w planie budowy.

3. Merytoryczną ocenę przez podległe Burmistrzowi służby wpływu realizowanych budów na otoczenie, tj. wartość i atrakcyjność działek sąsiadujących, obniżenie komfortu mieszkańców sąsiadujących z budowami, nieodwracalne zaburzenie architektury miejsca.

4. Zainicjowanie debaty o potrzebie wprowadzenia zmian w MPZP na terenie MiG Skawina, w tym aktualizacji jego zapisów tak, by uniemożliwić podobną zabudowę w przyszłości.

5. Zainicjowanie spotkania z Wojewodą, Starostą i Marszałkiem Małopolski w tej sprawie.

6. Wsparcie i aktywne proponowanie kolejnych działań, które mogą zostać podjęte przez Burmistrza, Urząd MiG oraz Radę Miejską w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ww. budów oraz uniemożliwienia kolejnych tego rodzaju inwestycji w przyszłości.

Z wyrazami szacunku, Mieszkanki i Mieszkańcy Skawiny

Materiał VIDEO z sesji w dniu 28 marca 2018 r. jeszcze nie został jeszcze opublikowany. Po jego publikacji na kanale Urzędu, zaktualizujemy artykuł o nagranie.

AKTUALIZACJA (3 kwietnia 2018 r.):

4 response to "Zabudowa jednorodzinna czy bloki mieszkalne? Spór i debata mieszkańców ul. Jagielnia, Kopernika i Ogrody z Burmistrzem Skawiny"

 1. Przez: Dana Gość Zamieszczono: 4 maja 2018

  Państwo w państwie. WSZYSCY WIDZĄ BLOKI WIELORODZINNE,Fidelis o jego poddani domki jednorodzinne.

 2. Przez: Mieszkaniec Jagielni Zamieszczono: 11 kwietnia 2018

  Proszę przeczytać cytowany w artykule wyrok sądu. Mieszkańcy interweniowali, sąd wydał wyrok, że na tym etapie (przed postawieniem bloków) nie ma przesłanek, że deweloper złamie prawo. Potem wszyscy urzednicy zasłaniali się tym wyrokiem, jednak jego pełne uzasadnienie wcale nie mówi, że budowa jest OK, tylko że wtedy nie mógł tego stwierdzić sąd. Wygląda na to, że wszystko zostało zaplanowane.

 3. Przez: JZ Zamieszczono: 4 kwietnia 2018

  Niestety, ale taka sytuacja spowodowana jest poważnymi błędami w uchwale o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który projektowany jest przez mizernych planistów – w trybie zamówienia publicznego – kto zrobi taniej oraz zatwierdzony przez Radę Miasta (więc trochę śmieszne – choć prawdziwe – jest tłumaczenie Burmistrza, że gmina nie może nic zrobić. Teraz już nic, należało pomyśleć o tym na etapie projektowania. Takie same sytuacje są w gminie Zielonki czy nawet sąsiedniej gminie Mogilany.
  Co do samej sprawy to chyba trochę przespana została sprawa przez mieszkańców na etapie wydawania pozwolenia na budowę, należało się odwoływać , a w sądzie bronić swoich racji, a tak…

 4. Przez: Halina Zamieszczono: 2 kwietnia 2018

  Brawo Infoskawina!
  Dzięki Wam nie da się ukryć w Skawinie takich rzeczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *