Zakończenie budowy obwodnicy Skawiny (II etap) dopiero końcem maja 2019 r.

Jak się dowiedzieliśmy z biura prasowego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, termin zakończenia realizacji zadania budowy II etapu obwodnicy Skawiny (odcinek IV i V: rondo przy ul. Piłsudskiego w Skawinie, wiadukt nad kanałem, droga za elektrociepłownią, połączenie z rondem przy ul. Energetyków / obecna obwodnica Skawiny) został przedłużony aneksem z dnia 12 grudnia 2018 r. do dnia 30 maja 2019 r. Kontrakt jest finansowany ze środków Budżetu Państwa przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na podstawie Porozumienia z dnia 29.07.2016 r. zawartego pomiędzy Województwem Małopolskim, a Skarbem Państwa – GDDKiA.

Odpowiedź rzecznika prasowego UMWM z 15 stycznia 2019 r. na nasze zapytanie w sprawie terminu oddania do użytkowania budowanej obwodnicy Skawiny:

Dzień dobry,

W odpowiedzi na poniższe pytania informujemy, że termin zakończenia realizacji tego zadania został przedłużony aneksem z dnia 12 grudnia 2018 r. do dnia 30 maja 2019 r.

Termin ten został przedłużony z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych wcześniej okoliczności niezależnie od Wykonawcy, które dotyczyły technologii robót (kolejności robót na obiekcie mostowym) oraz wynikły ze zmian wprowadzonych  przez GDDKiA na etapie projektu (zmian obiektu mostowego z dylatacjami na uciąglony) co uniemożliwiło zakończenie zadania w umownym terminie.

Ponadto, zgodnie ze standardami GDDKiA wystąpiła niemożność prowadzenia prac w okresie zimowym – wyłączeniu podlega okres prowadzenia prac od 15 grudnia do 15 marca.

Zamawiający, po analizie złożonego przez Wykonawcę wniosku, przy uwzględnieniu opinii Inżyniera Kontraktu oraz GDDKiA – oddział w Krakowie, przychylił się do wydłużenia terminu realizacji tego kontraktu (o 166 dni) i ustalenie nowego terminu zakończenia zadania (wym. wyżej), na mocy stosownego aneksu.

_____

ZDJĘCIA:

Postęp robót w grudniu 2018 r. – stan zaawansowania robót na dzień 31.12.2018 r. dla zadania Obwodnica Skawiny ETAP II

Zaawansowanie rzeczowe narastająco:

ROBOTY DROGOWE:
– wycinki drzew: średnicy 6-25cm, 36-45cm, 46-55cm – 100%;
– wycinki drzew 26-35 cm – 100%;
– wycinka krzewów – 100%;
– wycinka zadrzewienia – 100%;
– usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (31 724,00 m2) – 100%;
– wykonanie wykopów w gruntach i-IV kat. (około 8000,00 m3) – 95,87%;
– wzmocnienie podłoża poprzez ciężkie ubijanie (19 839,00 m2) – 100%;
– wzmocnienie podłoża metodą stabilizacji spoiwem – 100%;
– nasyp przeciążeniowy od km 0+640 do 0+770 wykonano – 100% -monitoring osiadania;
– nasyp przeciążeniowy od km 0+840 do 0+910 zaawansowanie – 100%;
– rozebranie nasypu przeciążeniowego 100%;
– przepust PD1 zaawansowanie 100%; przepust PD2 – 100%;
– powierzchniowe dogęszczenie podłoża – 100%;
– wykonanie nasypu – 80%;
– podbudowa pomocnicza z EkoBetonu – 100%;
– humusowanie skarp rowów – 10%;
– wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 – 70%;
– wykonanie elementów ulic /krawężniki/ – 50%;
– utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu – 70%.

ROBOTY BRANŻOWE:
– wodociąg – 100%;
– teletechnika wykonanie w 100%;
– kanał technologiczny wykonanie 75%;
– oświetlenie wykonanie 27%;
– sieć NN i SN – 100%;
– Kanalizacja deszczowa wykonanie około 68,28%;
– zabezpieczenie ciepłociągu w km 0+400 wykonanie /mur oporowy/ 100%;
– przebudowa sieci SN PKP Energetyka wykonanie 100%.

ROBOTY DODATKOWE:
– budowa kanalizacji tłocznej – 100%;
– dodatkowy kabel MSS – 100%;
– budowa kanału fi 400 zaawansowanie – 95%;
– rozkucie fundamentu – 100%;
– wykonanie pali wierconych 100%;
– rozszerzenie zakresu badań geologicznych – 100%;
– wykonanie przebudowy kabla PKP Telkol – 100%.

ROBOTY MOSTOWE:
– wykop pod podpory obiektu mostowego – 100%;
– zasypanie wykopów – 75%;
– wykonanie ścian oporowych 100%;
– wykonanie pali wierconych w rurze obsadowej wyciąganej fi 1000 do fi 1800 -100%;
– zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN – 95%;
– betonowanie fundamentów podpór obiektu – 100%;
– betonowanie podpór obiektów 90%;
– beton wyrównawczy 100%;
– beton ustroju nośnego 95%;
– wytworzenie konstrukcji stalowej 100%;
– montaż konstrukcji stalowej 100%;
– zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 40%;
– montaż wpustów 57%;
– montaż sączków odwadniających izolację 44%;
– izolacja bitumiczna cienka, 3-krotne pokrycie powierzchni betonowych – 91%;
– montaż łożysk garnkowych 80%;
– izolacja z papy zgrzewalnej 16%;
– zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych między przyczółkiem A a ścianami oporowymi 100%;
– układanie krawężników granitowych do kap chodnikowych 93%;
– zbrojenie kap chodnikowych 93%;
– wykonanie płyty przejściowej przyczółek A 100%.

Postęp robót
Zamawiający ustalił nowy termin zakończenia realizacji całości przedmiotu Umowy na dzień 30.05.2019 r. – Aneks nr 9 z dnia 12.12.2018 r.
Czas w % jaki upłynął od początku robót budowlanych
511 dni to jest 77,19% czasu na ukończenie całości przedmiotu umowy.

Przerób rzeczowo-finansowy w okresie rozliczeniowym oraz narastająco:
Zatwierdzony przez Inżyniera i uznany przez Zamawiającego przerób finansowy za grudzień 2018 r. wyniósł 3 433 443,00 zł brutto, ujęty w fakturze za okres od dnia 08.12.2018 do dnia 19.12.2018 r.

Przerób narastająco do 19.12.2018 r.:
1. opracowanie dokumentacji projektowej 713 400,00 zł (to jest 100% zaawansowania prac)
2. roboty drogowe 4 409 530,47 zł brutto (to jest 41,57% zaawansowania prac)
3. roboty mostowe 21 097 931,56 zł brutto (to jest 94,12% zaawansowania prac)
4. oświetlenie drogi 623 073,31 zł (to jest 64,92% zaawansowania robót)
5. zabezpieczenie i budowa urządzeń obcych 1 135 573,47 zł brutto (tj. 90,49% robót)
6. roboty dodatkowe 1 668 176,79 zł brutto (to jest 54,34% robót)
7. roboty dodatkowe uciąglenia mostu 1 786 818,88 zł brutto (tj. 86,49% robót-Aneks 6)
8. roboty dodatkowe przebudowa kabli PKP Telkol 152 845,68 zł brutto ( tj. 100%-Aneks 7)

Wartość przerobu finansowego od początku budowy narastająco = 31 587 350,16 zł brutto, tj. 76,59 % robót kontraktu.
Na koniec stycznia 2019 r. zaawansowanie robót zostanie określone w pierwszym tygodniu lutego 2019 po sprawdzeniu dokumentów odbiorowych przez Inżyniera. Z powodu warunków zimowych nie można prognozować przerobu.
Wniosek: na dzień 31.12.2018 r., postęp robót wynosi 76,59% w stosunku do 77.19% czasu jaki upłynął od rozpoczęcia robót.

Warunki atmosferyczne mające wpływ na przebieg robót:
Pierwsze dni (1 do 2 grudnia) z zachmurzeniem umiarkowanym. Przelotne opady śniegu w sobotę i deszczu w niedzielę. Temperatura od -12oC do +6oC.
Pierwszy pełny tydzień (3 do 9 grudnia) pochmurny. W piątek zachmurzenie całkowite, poza tym duże. Jedynie w środę i piątek bez opadów. We czwartek przelotne opady śniegu, w pozostałe dni deszczu. Temperatura wahała się od -4oC do +9oC.
Drugi tydzień (10 do 16 grudnia) z zachmurzeniem dużym. W piątek i niedzielę bez opadów. Poza tym przelotne opady deszczu i śniegu. Temperatura powietrza wahała się od -8oC do +5oC.
Kolejny tydzień (17 do 23 grudnia) z zachmurzeniem dużym. W poniedziałek i wtorek bez opadów, poza tym przelotne opady deszczu i śniegu. Temperatura powietrza wahała się od -10oC do +8oC.
Kolejny tydzień (24 do 30 grudnia) z zachmurzeniem dużym. Codziennie przelotne opady deszczu i śniegu. Temperatura powietrza wahała się od -2oC do +6oC.
Ostatnie dzień grudnia z zachmurzeniem dużym. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura powietrza wahała się od +1oC do +3oC.

W branży mostowej przez większą część miesiąca pogoda nie miała niekorzystnego wpływu na prowadzone prace. Przez 3 dni temperatura powietrza spadała od 8 do 12 stopni poniżej 0. Od 22 grudnia do 31 grudnia Wykonawca nie prowadził prac z uwagi na okres świąteczny. Łącznie w zależności od frontu prac przez 3 dni nie można było układać izolacji termozgrzewalnej i wykonywać zasypki za przyczółkiem w osi A. Przez większą część miesiąca było pochmurno i mokro. Przelotne opady deszczu i śniegu nie spowodowały zakłóceń w prowadzeniu prac budowlanych.

Zaawansowanie robót mostowych i drogowych osiągnięte do 30.11.2018 r. nie jest wystarczające aby zakończyć kontrakt do dnia 15.12.2018 r. zwłaszcza, że warunki zimowe uniemożliwiają realizację robót nawierzchniowych, bitumicznych i powiązanych z nimi robót wykończeniowych, organizacji ruchu i obciążeń próbnych obiektu.
W dniu 29.11.2018r., Wykonawca ponownie złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30.05.2019 r. Zamawiający oświadczył, /rada budowy w dniu 6.12.2018 r./ że pomimo opóźnień w robotach drogowych, budowa mostu znajduje się na ścieżce krytycznej i w związku z technologią betonowania kap chodnikowych /po demontażu podparć tymczasowych/ i wejściu w związku z tym w okres zimowych warunków pogodowych, przychyla się do wniosku Wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji zadania. W dniu 12.12.2018 r. został wprowadzony Aneks nr 9 dotyczący zmiany terminu zakończenia realizacji całości przedmiotu Umowy na dzień 30 maj 2019 r.

Źródło: http://skawina-obwodnica-etap2.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *