Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego szuka kandydatów na Zastępcę Dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego

ZDPK_KrakowZarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ogłosił nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Zastępcę Dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego. Czas składania aplikacji jest tylko do 8 czerwca 2015 r. 

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

I. Wymagania niezbędne:

1. Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych , t.j.:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,

2. Wykształcenie – wyższe budownictwo: drogi i mosty;

3. Udokumentowane co najmniej 5 letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym;

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

5. Znajomość przepisów ustaw w szczególności:

 1. o samorządzie powiatowym,
 2. o drogach publicznych,
 3. o ruchu drogowym,
 4. prawo budowlane,
 5. o finansach publicznych,
 6. prawo ochrony środowiska,
 7. prawo zamówień publicznych,
 8. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 9. Kodeks Cywilny
 10. o ochronie danych osobowych

oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.

II. Wymagania dodatkowe, pożądane:

 • Doświadczenie w dziedzinie objętej zakresem działania przedmiotowej jednostki;
 • Obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • Minimum 5 lat pracy związanej z wykonawstwem robót drogowych lub projektowych;
 • Umiejętność kierowania zespołem pracowników, zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, samodzielność, szybkie podejmowanie decyzji, odporność na stres, komunikatywność;

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Bezpośredni nadzór nad pracą komórek organizacyjnych podległych Zastępcy Dyrektora;
 • Organizacja i zarządzanie ruchem na drogach publicznych, gminnych i powiatowych;
 • Wydawanie opinii do ustalania warunków technicznych odnośnie obsługi komunikacyjnej działek położonych przy drogach powiatowych;
 • Uzgadnianie lokalizacji urządzeń obcych w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych;
 • Uzgadnianie projektów dotyczących inwestycji drogowych;
 • Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówień publicznych;;
 • Współdziałanie z organami administracji państwowej, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami.

IV. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;
 • Życiorys (CV) – ze szczegółowym określeniem przebiegu pracy;
 • Kserokopie dyplomów lub dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Kserokopie świadectw pracy;
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach – kserokopie;
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności (w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych);
 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (dotyczy osób którym zostanie przedstawiona oferta pracy, kandydat zostanie powiadomiony o konieczności dostarczenia informacji).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, kwestionariusz oraz wymagane oświadczenia dla swojej ważności muszą być odręcznie podpisane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

Wymagane dokumenty, należy składać w zamkniętej kopercie z podanym nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Zastępca Dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego” osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego przy ul. Włościańskiej 4 w Krakowie, pok. 23 lub przesłać listem poleconym na adres: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska 4, 30-138 Kraków, w terminie do dnia 8 czerwca 2015 r. do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego. Kandydatom może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego (za wyjątkiem listu motywacyjnego) należy odebrać osobiście w terminie trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, po tym okresie oferty zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej ZDPK oraz na tablicy informacyjnej ZDPK przy ul. Włościańskiej 4 w Krakowie.

W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata.

W Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu wyłonionych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. t.j. z 2014r., poz. 1182 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. t.j. z 2014r., poz. 1202)”.

Dyrektor ZDPK

Źródło:
BIP ZDPK

1 response to "Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego szuka kandydatów na Zastępcę Dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego"

 1. Przez: jarosław Zamieszczono: 6 czerwca 2015

  Odporność na stres, komunikatywność, przydatne w tej instytucji gdzie ciągle brakuje pieniędzy na utrzymanie dróg. Gdy będzie to człowiek z zewnątrz to musi poznać standardy powiatowe, zgoła odmienne od tych które mają inni zarządcy dróg. Łatanie dziur w jezdni i nakładki, niechronionymi użytkownikami nie musi sobie zaprzątać głowy bo liczy się tylko “święta przepustowość”. Dyrektor ZDPK nie pała zbytnią sympatią do pieszych użytkowników dróg co wielokrotnie prezentował na łamach gazet i spotkaniach z mieszkańcami. Jeśli jego zastępca podróżuje po cywilizowanych krajach, poznał rozwiązania komunikacyjne i zasady tworzenia bezpieczeństwa na drogach, to będzie musiał zapomnieć o tym co widział, bo powiat ma standardy dalekie od europejskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *