Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina

Skawina_MPZPPrezentujemy Państwu Uchwałę Nr XIIN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego  granicach administracyjnych. Uchwała dotyczy obszaru, którego granice określone zostały w załączniku graficznym do uchwały Nr XLIII/436/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina, obejmującego miasto Skawina w jego granicach administracyjnych.

Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ok. 2050 ha.

Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w treści uchwały oraz części graficznej planu.

Skawina_MPZP

Integralnymi częściami uchwały są:

1) część graficzna planu, obejmująca rysunek planu w skali 1:2000 „Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, ustalający przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów; rysunek planu określa również  zasady uzbrojenia terenu, w tym przebiegi tras sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji związanych z nimi urządzeń technicznych, które należy traktować jako orientacyjne – do szczegółowego ustalenia na etapie przygotowania inwestycji do realizacji i wydawania decyzji administracyjnych;

2) rozstrzygnięcia, niebędące ustaleniami planu:

a) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik nr 2,

b) o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

Uzasadnienie do tej uchwały można przeczytać TUTAJ

Pełna treść uchwały – TUTAJ

Część graficzna PLANU – TUTAJ

Źródło:
BIP UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *