Maciej Przebinda

Informacje i pytania, które zawarliśmy w ankiecie do kandydatów na radnych:

1. Imię i nazwisko: Maciej Przebinda (KWW Anny Wąsowicz – Kontrast), okręg nr 11 – Skawina

2. Wykształcenie: Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek Administracja). Ponadto ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.

3. Doświadczenie zawodowe: Od listopada 2007 r. pracuję w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. tj. jednej z największych agencji rozwoju regionalnego w Polsce. Obecnie pracuję na stanowisku specjalisty ds. funduszy europejskich. Na co dzień zajmuję się oceną wniosków aplikacyjnych składanych przez przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także kontrolą projektów. Ponadto we wcześniejszych latach byłem odpowiedzialny m.in. za promocję partnerstwa publiczno – prywatnego w Małopolsce oraz stworzenie Katalogu Projektów PPP z terenu województwa małopolskiego, a następnie promocję ofert zgłoszonych do Katalogu przez samorządy z terenu całej Małopolski (poszukiwanie inwestorów).

4. Doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej:

Chciałbym podkreślić, że praktycznie od zawsze jestem zainteresowany sprawami ważnymi dla Skawiny. Obecnie nadszedł w moim życiu moment, w którym postanowiłem bardziej zaangażować się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Mam nadzieję, że będę miał możliwość wykorzystania mojego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego na rzecz miasta, w którym się urodziłem i mieszkam.

5. Hierarchia działań. Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej w gminie podejmie Pani/ Pan w pierwszej kolejności jako radna/radny?

Moim zdaniem samorząd w nowej kadencji powinien skupić się na zagadnieniach dotyczących poprawy jakości życia mieszkańców. Uważam, że Skawina powinna być znacznie bardziej otwarta na sprawy mieszkańców oraz, że konieczne jest wprowadzenie wielu zmian poprawiających jakość codziennego życia. Mam tu na myśli np. kwestię wydłużenia godzin pracy wydziałów UMiG Skawina odpowiedzialnych za obsługę mieszkańców.
Ponadto wśród najważniejszych zagadnień, którymi chciałbym się zająć znajdują się:
• wprowadzenie budżetu obywatelskiego,
• stworzenie nowych miejsc w żłobku i przedszkolach,
• zapewnienie większej przejrzystości funkcjonowania samorządu tj. ogólnodostępnego rejestru umów zawieranych przez gminę.

6. Budżet obywatelski. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w gminie Skawina?

TAK

7. Sesje. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez nagrywanie na video przez UMiG Skawina sesji rady miejskiej w Skawinie i jej publikowanie?

TAK

8. Rejestr umów. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez cokwartalne publikowanie w BIP rejestru wszystkich zawartych przez gminę Skawina umów (w formie arkusza kalkulacyjnego)?

TAK

9. Komunikacja/infrastruktura. Mieszkańcy skarżą się na brak chodników i związane z tym niebezpieczeństwo dla pieszych, również wzdłuż drogi krajowej 44, brak dróg dojazdowych do osiedli i posesji w Skawinie, słabe połączenia MPK z Krakowem, ogromne natężenie ruchu w centrum miasta i drogach dojazdowych. Jaki ma Pani/Pan pomysł na rozwiązanie wskazanych problemów komunikacyjnych w gminie?

Odpowiedź na tak skonstruowane pytanie może być tylko jedna tj. konieczne są dalsze inwestycje w infrastrukturę drogową, chodniki, ścieżki rowerowe, nowe rozwiązania komunikacyjne. Bardzo ważne jest umiejętne wykorzystanie funduszy europejskich, które będą dostępne w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.
Do najważniejszych inwestycji w mojej opinii należy zaliczyć:
• Kontynuację budowy obwodnicy miasta.
• Remonty istniejących dróg (m.in. remont skrzyżowania ul. Popiełuszki z ul. Krakowską, budowa chodników na terenie całej gminy).
• Rozbudowę parkingów (parking przy Dworcu PKP, zwiększenie liczby miejsc parkingowych na osiedlach mieszkaniowych).

10. Edukacja. Jaką ma Pani/Pan pomysł na dalszy rozwój poziomu edukacji w gminie Skawina?

W zakresie edukacji według mnie konieczne są:
• Inwestycje w wyposażenie dydaktyczne i pomoce naukowe dla szkół.
• Doposażenie świetlic szkolnych, w których bardzo duża liczba dzieci spędza czas przed i po lekcjach.
• Stworzenie na terenie gminy świetlicy socjoterapeutycznej.
• Dalsze inwestycje w infrastrukturę tj. przede wszystkim rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2, a także budowa szkoły Podstawowej w Borku Szlacheckim.

11. Bezpieczeństwo. Jaki jest Pani/Pana pomysł na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, walkę z przestępczością i chuligaństwem?

W zakresie bezpieczeństwa moje działania będą dotyczyć m. in.:
• Zmian w sposobie funkcjonowaniu Straży Miejskiej;
• Rozbudowy sieci monitoringu miejskiego.

12. Seniorzy. Starzenie się mieszkańców i sytuacja osób starszych – jak można w perspektywie najbliższych lat dbać o tę część społeczeństwa w gminie Skawina?

W trosce o seniorów proponuję rozbudowę oferty kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Skawina. Należy również dołożyć wszelkich starań, by nawet najmniejsze inicjatywy społeczne służące aktywizacji tej grupy mieszkańców nie zostały bez odpowiedzi i koniecznego wsparcia.

===

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *