Porozumienie między Gminą Skawina a Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii (SKAN)

Prace nad pilotażem Programu termomodernizacji w Skawinie (i kilkudziesięciu najbardziej zanieczyszczonych miastach Polski) trwają. Pierwszym krokiem było podpisanie porozumienia (pre-umowy) między Gminą Skawina a Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Na jego podstawie w gminie Skawina ma zostać uruchomione Laboratorium Skawina, w ramach którego zostaną ocieplone wszystkie budynki mieszkalne, w których żyją mniej zamożni obywatele miasta i gminy. Działanie to sfinansowane zostanie w 100% ze środków publicznych znajdujących się w dyspozycji Rządu RP, samorządu województwa i samorządu gminy. Do współpracy zostaną zaproszone także inne samorządy. My jako redakcja wystąpiliśmy do Premiera RP o udostępnienie skanu tego porozumienia/umowy. Odpowiedź przyszła na skrzynkę mailową po paru godzinach od złożenia wniosku. Jak to jest, że z Ministerstwa dokumenty docierają tego samego dnia, a z Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie na dokumenty (odpowiedzi na wnioski) trzeba czekać najczęściej dwa tygodnie. Albo też przedmiotowych informacji burmistrz nam nie udostępnia, tylko obywatele – chroniąc swoje prawo do informacji – muszą pisać odwołania od decyzji odmownych burmistrza, kierować skargi na bezczynność do sądu administracyjnego, w tym również skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Na szczęście tu było inaczej; Ministerstwo udostępniło dokument praktycznie natychmiast. Poniżej pełny skan porozumienia, który otrzymaliśmy z Ministerstwa.

Porozumienie między II Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Tomaszem Ożogiem a podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Piotrem Woźnym z 22 lutego 2018 r.:

Skan tej umowy przenieśliśmy na wersję zdolną do odczytu maszynowego, i tak:

POROZUMIENIE

zawarte dnia 22 lutego 2018r. w Warszawie pomiędzy: GMINA SKAWINA

reprezentowaną przez:

Tomasza Ożoga — II Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Skawina,

a

MINISTERSTWEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII reprezentowanym przez:

Piotra Woźnego — podsekretarza stanu w MPiT

Mając na uwadze:

– dążenie do zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców poprzez poprawę stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami

– kontynuację na terenie miasta Skawina działań dotyczących trwałego i systematycznego zmniejszania ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń pochodzących z procesów spalania paliw stałych

– praktyczną realizację celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy,

– konieczność wypracowania wzorcowych rozwiązań dotyczących współpracy administracji rządowej i samorządowej w walce z zanieczyszczeniem powietrza

– pilną potrzebę stworzenia kompleksowego programu przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza,

– wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-366/16 z dnia

22 lutego 2018r. stwierdzającego naruszenie przez Polskę prawa Unii Europejskiej w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy,

Strony postanawiają nawiązać współpracę na zasadach i warunkach zapisanych w Porozumieniu.

§ 1 Przedmiot porozumienia.

 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest wypracowanie optymalnego modelu współpracy administracji rządowej i administracji samorządowej niezbędnego dla efektywnego rozwiązywania problemu zanieczyszczenia powietrza. Dla potrzeb osiągnięcia tego celu strony ustalą wykaz danych i informacji (oraz ich dysponentów) niezbędnych dla holistycznej diagnozy sytuacji, jak również wypracowania rozwiązań adekwatnych dla specyfiki gminy Skawina. W szczególności zakres współpracy będzie obejmował następujące zagadnienia:
 • wypracowanie mechanizmów skierowanych na redukcję ubóstwa energetycznego, w tym wzmocnienie systemu pomocy społecznej w tym obszarze oraz wypracowanie koncepcji zmian legislacyjnych wspierających redukcję ubóstwa energetycznego, poprawę jakości powietrza i wzrost efektywności energetycznej,
 • opracowanie metod wsparcia merytorycznego i finansowego dla osób wykluczonych energetycznie, które powinno obejmować kwestie związane z wymianą źródła ciepła, kompleksową modernizacją energetyczną oraz systemem dopłat,
 • opracowanie optymalnych modeli kampanii informacyjnych i edukacyjnych umożliwiających synergię aktywności prowadzonych w tym obszarze przez administrację rządową i samorządową,
 • wypracowanie rekomendacji dotyczących zmiany w obecnym systemie dopłat na wymianę źródeł ciepła wraz z propozycjami nowych, niedotacyjnych instrumentów wsparcia,
 • opracowanie zasad współpracy z przedsiębiorstwami zainteresowanymi wsparciem działań zmierzających do poprawy stanu powietrza wraz z rekomendacjami co do stworzenia prywatnych instrumentów wsparcia do wymiany źródeł ciepła,
 • analizę kwestii optymalnego rozwoju i wiarygodnego pozyskiwania danych z różnych systemów monitoringowych jakości powietrza,
 • zapewnienie stałego wsparcia naukowo-badawczego nad zrealizowanymi i realizowanymi przez samorządy zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi poprawy stanu powietrza,
 • budowanie wykwalifikowanych kadr ekodoradców wspierających mieszkańców w doborze optymalnych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną i ograniczających niską emisję.
 1. Strony niniejszego porozumienia ustalają, że obszar współdziałania może zostać poszerzony o zadania wynikające z innych przepisów prawa oraz bieżących potrzeb zgodnych z założeniami niniejszego porozumienia.


§ 2 Programy pilotażowe

Strony deklarują, że wypracowane rozwiązania opisane w § 1 ust.1 mogą zostać wdrożone w gminie Skawina jako projekty pilotażowe. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji projektów pilotażowych będą regulowały odrębne porozumienia.

§ 3 Organizacja współpracy

 1. Do celów bieżącej współpracy Strony wyznaczają koordynatorów: ze strony Gminy Skawina — Tomasz Ożóg, a ze strony Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii — Piotr Woźny.
 2. Za podstawowy sposób komunikacji pomiędzy stronami uznaje się spotkania i korespondencję elektroniczną.
 1. Realizacja niniejszego porozumienia następować będzie w drodze roboczych uzgodnień przyjmowanych przez wszystkie strony.

 

§ 4 Czas trwania porozumienia

1. Porozumienie zawarte jest na czas nie oznaczony.

2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

 

za gminę Skawina

Tomasz Ożóg

/

za Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Piotr Woźny

1 response to "Porozumienie między Gminą Skawina a Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii (SKAN)"

 1. Przez: pomocnik dekarza Zamieszczono: 28 lutego 2018

  znam kilka mniej zamożnych rodzin w swojej gminie, co da ocieplenie samego budynku jak dachy się im walają na głowę?! czy pomoc w remoncie dachu tez im zostanie udzielona?!
  trzeba pomyśleć o wszystkim, fajnie ze takie programy powstają, ale mogą okazać się nie wystarczające na właściwa pomoc:(

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *