Średnie wynagrodzenie ratownika medycznego, roczniki i stany liczników km karetek pogotowia – odpowiedź Pogotowia Ratunkowego w Skawinie

Dziś Prezydent podpisał ustawę z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz harmonogram dochodzenia do jego docelowego poziomu. Celem ustawy jest zwiększenie zainteresowania kształceniem w zawodach medycznych, promowanie podejmowania zatrudnienia na terenie kraju oraz zachęcenie już zatrudnionej kadry do podwyższania kwalifikacji zawodowych w drodze specjalizacji. Przy tej okazji prezentujemy również otrzymaną niedawno odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Zgodnie z ustawą najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie ustalane jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok ustalenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Do końca 2019 roku, zamiast przeciętnego wynagrodzenia, przyjmowana będzie kwota 3 900 zł brutto.

Współczynnik pracy został określony w załączniku do ustawy. Załącznik ten przyporządkowuje pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych do 10 grup zawodowych.

Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego zostanie osiągnięta dopiero po upływie okresu przejściowego, do końca 2021 roku. Od dnia 1 stycznia 2022 roku wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny nie będzie mogło być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone na 31 grudnia 2021 roku.

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie przysługiwało pracownikowi wykonującemu zawód medyczny, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy, najniższe wynagrodzenie zasadnicze będzie przysługiwało w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Średnie wynagrodzenie oraz liczba ratowników medycznych zatrudnionych w Pogotowiu Ratunkowym w Skawinie. Wiek i stany liczników km karetek pogotowia

10 lipca br. zapytaliśmy Dyrekcję Pogotowia Rtunkowego w Skawinie o:

1) kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia w 2016 r. ratowników medycznych pracujących w Pogotowiu Ratunkowym im. Siegfrieda Greinera w Skawinie uwzględniając przy tym wszystkie dodatki, w tym (jeśli dotyczy) funkcyjne, wyjazdowe, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród/premii uznaniowych, „trzynastek”, ekwiwalentów, itp. (jeśli dotyczy).

2) liczbę pracowników aktualnie pracujących w Pogotowiu Ratunkowym w Skawinie 

3) wiek (rok produkcji) oraz stan licznika przejechanych km każdego z samochodów Pogotowia Ratunkowego w Skawinie wykorzystywanych do akcji ratowniczych (karetki pogotowia).

Jeśli to możliwe, uprzejmie proszę o odpowiedź w formie cyfrowo edytowalnej (przeszukiwalnej), a nie skan obrazkowy, …

I jeszcze tego samego dnia otrzymalismy odpowiedź! Oto treść:

1. Kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia w 2016 r. ratowników medycznych pracujących na umowę o pracę uwzględniając wszystkie dodatki i inne składniki wynagrodzenia wyniosła 3955,89 zł brutto.

2. Na dzień dzisiejszy Pogotowie Ratunkowe w Skawinie zatrudnia na umowę o pracę 6 ratowników medycznych w wymiarze 4,65 etatu/m-c oraz 4 osoby administracyjno- biurowe w wymiarze 2,5 etatu/m-c, pracownika gosp. w ramach umowy zlecenie. Zawarto 41 umów cywilno prawnych na świadczenie usług medycznych, w tym: z 10 lekarzami oraz z 31 ratownikami medycznymi posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, którzy w zależności od potrzeb świadczą dyżury w zespołach ratownictwa medycznego.

3. Pogotowie Ratunkowe w Skawinie posiada trzy karetki:
karetkę specjalistyczną rok prod. 2014, stan licznika na dzień 10.07.17 r. 152 098 km,
karetkę podstawową rok prod. 2016, stan licznika na dzień 10.07.2017 r. 78 762 km,
karetkę rezerwową rok prod. 2009, stan licznika na dzień 10.07.17 r. 300 636 km.

Skawina, 10.07.2017 r.

=====

Dziękujemy za szybką odpowiedź!

fot. profil google PR w Skawinie

Opracowanie: Magdalena Okoniewska – samorzad.lex.pl / infoskawina.pl

Źródło: www.prezydent.pl, Pogotowie Ratunkowe im. S.Greinera w Skawinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *